Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1724. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Dobje, stran 4264.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/989, 6. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na 8. redni seji dne 3. 3. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Dobje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu – pospeševanje proizvodnje hrane.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna Občine Dobje za program ohranjanja razvoja kmetijstva Občine Dobje,
– iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za program pospeševanja proizvodnje hrane in razvoj kmetijstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Dobje se finančna sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvo,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti,
– uvajanje kakovostnejših semen, sadik, plemenskih živali ter tehnologije,
– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do intervencijskih sredstev so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Dobje.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot: podpore, regresi, premije in dotacije.
7. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih interventnih sredstev za tekoče leto.
II. UKREPI
8. člen
1. Nakup plemenskih telic in obnova lastne plemenske črede – regres
Namen ukrepa: Izboljšanje proizvodnje mleka in mesa s spodbujanjem obnove črede plemenskih krav s kakovostnimi plemenskimi brejimi telicami.
Višina regresa: 20.000 SIT po posamezni plemenski živali.
Plemenske živali morajo biti kupljene preko Živinorejske selekcijske službe Slovenije ali pa jih rejec vzredi doma s potrdilom selekcijske službe, da je žival iz A kontrole.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženimi dokumenti (potrdilo o pripustu in potrdilo ŽVZ).
2. Spomladanska setev – nakup semenske koruze (regres).
Namen: Spodbujanje uporabe kakovostnega semena koruze.
Višina regresa: 700 za vrečo semenske koruze.
Regres se koristi v trgovini KZ Dobje.
Nakup semena mora biti najkasneje do 15. 5. 2000.
3. Sofinanciranje nakupa sadnih sadik.
Namen ukrepa: Spodbujanje kmetij v preusmeritev v sadjarsko proizvodnjo visokodebelnih jablan.
Višina regresa: 500 SIT/sadiko.
Sofinancira se nakup najmanj 30 sadik.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom o nakupu sadik.
4. Sofinanciranje ureditve pašnikov za govejo čredo.
Namen ukrepa: Spodbuditi rejce krav in goved za izgradnjo in ureditev pašnikov.
Višina regresa: 15.000 SIT/ha urejenega pašnika.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom o nakupu materiala za ureditev pašnika.
5. Regresiranje umetnega osemenjevanja krav.
Namen ukrepa: Izboljšanje proizvodnje mleka in mesa.
Zahtevke za regres vlaga Veterinarstvo Šentjur s seznamom upravičencev.
6. Spodbujanje ekološkega kmetovanja.
Namen: Pospeševanje BIO predelave hrane.
Višina spodbude je plačilo zneska računa za kontrolo EKO kmetije.
Zahtevke vlagajo upravičenci na občinsko upravo s priloženim originalnim računom izvajalca kontrole.
7. Sofinanciranje nakupa hladilne tehnike
Namen: Zaradi zaostritve higienskih pogojev izboljšati hladilno tehniko pri individualnih proizvajalcih.
Višina podpore je 10% od nabavne cene.
Zahtevke vložijo upravičenci na občinsko upravo s priloženim originalnim računom.
8. Miniagromelioracije
Namen: Izravnava depresij z odvodnjo odvečnih vod ter izboljšanje pogojev za strojno obdelavo.
Višina regresa je 50% stroškov nabave drenažnih cevi in travnega semena glede na normirano porabo po ha, vendar največ do 50.000 SIT na kmetijo.
9. Sofinanciranje izobraževanja in podpora društvom
Namen: Pomoč pri izobraževanju in podpora društvom.
Zahtevki se vlagajo na upravo občine.
Dejavnost mora potekati na območju Občine Dobje.
O vlogah odloča občinska uprava.
9. člen
Zahtevki iz točk tega pravilnika morajo biti vloženi na upravo občine najkasneje do 15. 9. 2000.
Zahtevku mora biti priložena številka žiro računa ali hranilne knjižice pri HKS Šentjur.
Nepopolni ali nepravilni zahtevki se zavrnejo s sklepom.
10. člen
Izvrševanje pravilnika opravlja občinska uprava (župan). Kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja odbor za gospodarstvo skupaj z Občinsko upravo občine Dobje.
11. člen
Trgovine, ki imajo sezname koristnikov regresa za nakup koruze, travnega semena, drenažnih cevi, morajo koristnika regresa pred izdajo blaga vpisati v seznam njegovo registrsko številko, kar koristnik potrdi z lastnoročnim podpisom na seznam. Kolikor se ugotovi, da trgovina ne izvaja v celoti ta člen pravilnika, se mu takoj odvzamejo seznami za regresirani nakup in v letu 2000 ne more več izvajati regresiranja Občine Dobje.
III. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane za leto 2000 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 320-01/00
Dobje, dne 3. februarja 2000.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost