Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1753. Odlok o podelitvi koncesije za ravnanje z odpadki v Občini Krško, stran 4300.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98), 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet Občine Krško, na 13. seji dne 27. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za ravnanje z odpadki v Občini Krško
1. člen
Občina Krško (v nadaljevanju: koncedent) bo podelila koncesijo za ravnanje z odpadki na svojem območju.
Koncesija se podeli za obdobje 10 let, razen za področje odlaganja odpadkov, ki traja za čas delovanja obstoječega odlagališča v Občini Krško.
2. člen
Koncesija se podeli za območje Občine Krško.
Postopek za podelitev koncesije se začne najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
3. člen
Koncesijo lahko pridobi domača ali tuja fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju: koncesionar).
4. člen
Koncesionar ima dolžnost:
a) izdelati program zbiranja in ločenega zbiranja odpadkov, ki mora zajemati:
– transportne poti,
– lokacijo in ureditev zbirnih mest,
– lokacijo in ureditev odjemnih mest,
– lokacijo in ureditev ekoloških otokov,
– opremo zbirnih in odjemnih mest, ter ekoloških otokov,
– tipizacijo posod (vrsto in število posod),
– vzdrževanje opreme zbirnih in odjemnih mest, ter ekoloških otokov,
– osveščanje in obveščanje občanov,
– frekvenco odvozov odpadkov, ki je lahko najmanj enkrat tedensko,
– ravnanje s koristnimi odpadki kot sekundarno surovino,
– ravnanje z ostalimi vrstami odpadkov (skladno s kategorizacijo odpadkov);
b) izdelati poslovnik odlagališča odpadkov, ki mora vsebovati sestavine, določene v 24. členu odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Krško;
c) podpisati koncesijsko pogodbo;
d) da sprejme obveznost po 3. točki 14. člena kolektivne pogodbe za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 50/94) v smislu, da bodo imeli delavci sedanjega izvajalca predmetne gospodarske javne službe, katerih delo bo postalo zaradi ukinitve dela dejavnosti trajno nepotrebno, prednost pri zaposlitvi pri koncesionarju po merilih iz 2. točke 14. člena navedene kolektivne pogodbe;
e) uvesti zbiranje odpadkov na celotnem območju Občine Krško v enem letu po podpisu koncesijske pogodbe;
f) zgraditi skupna zbirna in odjemna mesta v dveh letih po podpisu pogodbe;
g) na zahtevo povzročiteljev zagotoviti tudi izredni odvoz odpadkov;
h) zagotavljati prebivalcem Občine Krško strokovno svetovanje z zvezi z ravnanjem z odpadki;
i) izvajati javno službo v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Krško in v skladu z drugimi predpisi;
j) zagotavljati ravnanje z odpadki na celotnem območju Občine Krško pod enakimi pogoji za posamezno kategorijo uporabnikov;
k) spoštovati strategijo ravnanja z odpadki v Občini Krško in Republiki Sloveniji;
l) dosledno upoštevati strokovno-tehnične, organizacijske in druge sprejete standarde za opravljanje dejavnosti;
m) dajati na zahtevo občinske uprave in Občinskega sveta občine Krško zahtevane informacije v zvezi z opravljanjem dejavnosti ravnanja z odpadki;
n) obračunavati amortizacijo za infrastrukturne objekte v lasti občine;
o) izdelati program porabe amortizacijskih sredstev;
p) uporabljati sredstva, določena v programu, ki ga potrdi občinski svet, v skladu s programom in koncesijsko pogodbo.
5. člen
Koncesionar mora po podpisu koncesijske pogodbe:
a) organizirati ločeno zbiranje odpadkov na celotnem območju Občine Krško za posamezno vrsto koristnih odpadkov kot sekundarno surovino, in sicer:
– v dveh letih od nastanka pogojev za ločeno zbiranje iz sedežev krajevnih skupnosti,
– v petih letih od nastanka pogojev za ločeno zbiranje odpadkov, iz celotnega območja Občine Krško,
– datum nastanka pogojev za ločeno zbiranje odpadkov ugotovita koncesionar in koncedent zapisniško,
b) izdelati kataster zbirnih in odjemnih mest ter ekoloških otokov v roku enega leta po sklenitvi koncesijske pogodbe,
c) zgraditi skupna zbirna in odjemna mesta v dveh letih po uveljavitvi tega odloka, ekološke otoke pa zgradi in uredi v dveh letih od nastanka pogojev za ločeno zbiranje odpadkov.
6. člen
Koncesionar ima izključno (monopolno) pravico:
– izvajati:
a) dejavnost rednega zbiranja in odvažanja odpadkov;
b) dejavnost odlaganja odpadkov za dobo delovanja obstoječega odlagališča v Občini Krško,
– sklepati pogodbe o ravnanju z odpadki s povzročitelji,
– upravljati in vzdrževati obstoječe odlagališče odpadkov v Občini Krško.
Koncesionar ima pravico zgraditi novo odlagališče iz lastnih sredstev.
7. člen
Za odločanje o odvozu odpadkov od povzročiteljev in druga pravna razmerja med povzročitelji in koncesionarjem, veljajo določila tega odloka in odloka o ravnanju z odpadki v Občini Krško.
Javna pooblastila, ki jih ima koncesionar v zvezi z izvajanjem javne službe, določa odlok o ravnanju z odpadki v Občini Krško.
8. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
9. člen
Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe.
Osebe, ki se izkažejo s pooblastilom koncedenta, imajo pravico izvesti nadzor v naslednjih oblikah:
– strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni organ občine,
– inšpekcijski nadzor nad izvajanjem koncesionarske gospodarske službe opravljajo pristojne inšpekcijske službe,
– koncesionar mora imeti revidirane letne računovodske izkaze v skladu z zakonom.
Koncedent ima pravico vpogleda v revidirane letne računovodske izkaze za področje koncesionarske dejavnosti. V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri uporabi namenskosti, učinkovitosti in racionalnosti uporabe proračunskih sredstev, če so bile uporabljene pri izvajanju dejavnosti koncesionirane javne službe, nadzirati in ukrepati v skladu s tem odlokom.
Občina lahko izvrši kontrolo kadarkoli, vendar s poprejšnjo razumno napovedjo, praviloma najmanj 7 dni pred izvedbo.
Občina lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi nenapovedan nadzor.
10. člen
Koncesionar mora v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah in veljavnim slovenskim računovodskim standardom voditi ločeno knjigovodstvo v zvezi z ravnanjem z odpadki v Občini Krško po tem odloku.
11. člen
Izvajanje javne službe se financira s plačevanjem storitev uporabnikov po odloku o ravnanju z odpadki v Občini Krško. Cene storitve se določajo v skladu s tem odlokom, uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev in drugimi predpisi.
Koncesionar mora izvajati javno službo tudi v primeru, da ima zaradi cene ravnanja z odpadki, ki ni skladna z priznano ceno, pridobljeno ob razpisu koncesije in tem odlokom, izgubo.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati povračilo izgube od Občine Krško.
12. člen
Strošek prve nabave posode, ki je skladna z veljavnim standardom, krije uporabnik, nadaljnje zamenjave izrabljenih posod pa so strošek koncesionarja in se pokriva iz tekoče cene storitve.
Posoda je osnovno sredstvo koncesionarja za čas trajanja koncesije.
13. člen
Cene storitve ravnanja z odpadki in deponiranja po posameznih kategorijah uporabnikov za vse vrste storitev, se določijo v tarifni prilogi, ki je sestavni del koncesijske pogodbe.
Cena storitev se tekoče usklajuje skladno z uredbami Vlade Republike Slovenije, dokler je njihovo določanje v pristojnosti državnega organa.
V primeru prenosa pristojnosti določanja cen na občino, pa bo le-to s koncesionarjem usklajevala občinska uprava in potrdil občinski svet.
Ceno storitve brez deleža stroška goriva lahko koncesionar tekoče usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin.
Za delež stroška goriva v ceni, lahko koncesionar tekoče usklajuje, skladno s podražitvami goriva.
Cene storitev odlaganja, v primeru, če odlagališče ni v Občini Krško, potrdi občinski svet.
V primeru, če v prilogi iz prvega odstavka tega člena cena storitve, zaradi specifičnosti uporabnika, ni zajeta, jo določi koncedent na predlog koncesionarja.
Druge spremembe cene storitve so dopustne le ob soglasju koncedenta.
Podrobneje določa način določanja cene storitve za različne kategorije uporabnikov in način obračunavanja in plačevanja koncesijska pogodba.
14. člen
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS.
15. člen
Ponudba na javni razpis mora vsebovati naslednje obvezne sestavine:
– dokazilo o registraciji pravne osebe oziroma o prijavi v razvid samostojnih podjetnikov,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki,
– podatke o strokovnih kadrih, zaposlenih pri koncesionarju,
– dokazila o zagotovitvi sredstev za izvedbo izvajanja dejavnosti v primeru sklenitve koncesijske pogodbe,
– predlog programa,
– terminski plan izvajanja dejavnosti,
– oceno vrednosti opreme za izvajanje dejavnosti,
– ceno po posameznih kategorijah uporabnikov za vse vrste storitev,
– ceno vrečke izvajalca,
– nabavno ceno tipizirane posode in končno ceno za uporabnika,
– ceno odvoza odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča odpadkov.
– izkušnje in reference ponudnika.
16. člen
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi naslednjih meril:
– ponujene cene storitev po posameznih kategorijah uporabnikov,
– nabavno ceno tipizirane posode in končno ceno za uporabnika,
– izkušnje in reference ponudnika,
– ponujenega časa izvedbe dejavnosti,
– ceno vrečke izvajalca,
– standarda storitve.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija pripravi poročilo o ponudbah in ga posreduje občinskemu svetu.
Koncesionar se izbere z odločbo, ki jo izda občinska uprava. O morebitnih pritožbah zoper to odločbo odloča župan.
17. člen
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. V imenu in za račun koncedenta sklene pogodbo župan.
18. člen
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, preneha pa s prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe, zaradi stečaja koncesionarja ali odvzema koncesije.
19. člen
Koncesijska pogodba preneha veljati:
– s potekom časa, za katerega se sklene,
– sporazumno,
– z razdrtjem s strani ene stranke zaradi bistvenih kršitev pogodbe.
Čas iz prve alinee prejšnjega odstavka je 10 let, pri čemer rok začne teči s podpisom koncesijske pogodbe.
Bistvene kršitve koncesijske pogodbe se določijo v pogodbi.
20. člen
Koncesija se odvzame z odločbo:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem javne službe v roku dveh mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe,
– če je v javnem interesu, da se javna služba, ki je predmet koncesije preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
21. člen
V primeru predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja preidejo posode, ter zbirna in odjemna mesta, ter ekološki otoki, v celoti v last koncedenta. Koncedent je dolžan plačati koncesionarju odškodnino v višini poteku časa koncesije sorazmernega neamortiziranega dela revalorizirane vrednosti zbirnih in odjemnih mest ter ekoloških otokov. V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi odvzema ali zaradi enostranskega razdrtja v primeru, da koncesionar bistveno krši pogodbo, se pri odmeri odškodnine upošteva tudi škoda, ki nastane koncedentu zaradi predčasnega prenehanja.
S prenehanjem koncesijskega razmerja preidejo koncesionarjeve obveznosti, ki izvirajo iz pogodb z uporabniki na koncedenta. Koncesionar je dolžan koncedentu izročiti vso dokumentacijo, potrebno za nadaljnje izvajanje javne službe.
V primeru rednega prenehanja koncesijskega razmerja po koncesijski pogodbi, preidejo posode, zbirna in odjemna mesta, ter ekološki otoki v last koncedenta, brez pravice koncesionarja do kakršnegakoli povračila oziroma odškodnine.
Ob prenehanju koncesijskega razmerja koncedent prevzame javno službo.
22. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo fizično ali pravno osebo samo s soglasjem koncedenta.
Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun. Izvaja jo sam ali preko podizvajalcev, h katerim daje soglasje koncedent. Za delo podizvajalcev koncesionar odgovarja objektivno.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi predmeta in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 66/96).
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-13/00
Krško, dne 27. marca 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost