Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1800. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2000, stran 4364.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 67/97 – odločba US, 56/98 in 61/99 – odločba US), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vrhnika za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Vrhnika za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje lokalnih zadev javnega pomena.
2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 2000 znašajo: 2.172,303.000 tolarjev, predvideni odhodki pa 2.172,982.000 tolarjev, in sicer:
-----------------------------------------------------------------
– bilanca prihodkov in odhodkov:              v SIT
I. skupni prihodki                 1.958,811.000
II. skupni odhodki                 2.153,982.000
– račun finančnih terjatev in naložb:
IV. prejeta vračila danih posojil
in prodaje kapitalskih deležev                 0
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        0
– račun financiranja:
VIII. zadolževanje                  213,492.000
IX. odplačila dolga                  19,000.000
-----------------------------------------------------------------
Razlika med prihodki in odhodki v višini 679.000 tolarjev se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki v letu 1999.
Prihodki se razdelijo na financiranje primerne porabe in financiranje drugih nalog občine.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del občinskega proračuna.
Občinski svet občine Vrhnika pooblašča župana Občine Vrhnika, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
3. člen
V rezerve Občine Vrhnika se izloča 0,3% skupno doseženih izvirnih proračunskih prihodkov. Izločanje v rezerve preneha, ko sredstva rezerv dosežejo višino 1,5% prejemkov proračuna.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah tudi prihodki:
– prihodki, ki se zbirajo po sklepu o uvedbi občinskega samoprispevka za investicije v šolstvo za območje Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 75/96) in so namenjeni izgradnji nove osnovne šole na Vrhniki in izgradnji športnih površin pri Osnovni šoli Log–Dragomer,
– prihodki, ki se zbirajo po sklepih posameznih krajevnih skupnosti o uvedbi krajevnih samoprispevkov in se porabljajo za namen, za katerega so bili uvedeni.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.
6. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko župan:
1. ustavi prevzemanje obveznosti,
2. predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in
3. ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
Za finance pristojni organ občinske uprave pripravi predlog obsega in ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja v sodelovanju z neposrednimi uporabniki. Ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja se morajo enakomerno nanašati na vse neposredne uporabnike.
O ukrepu iz prvega odstavka tega člena mora župan obvestiti Občinski svet občine Vrhnika takoj po njenem sprejemu.
Če se med izvajanje ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna. Z rebalansom, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
8. člen
Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta. Za prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let je potrebno pisno soglasje župana.
9. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan Občine Vrhnika.
10. člen
Župan je pooblašeen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 49. člena zakona o javnih financah v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve,
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe,
– odloča o prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki. O izvršenih prerazporeditvah mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov,
– odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve oziroma največ do 100.000 tolarjev,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja do višine 1 mio tolarjev.
11. člen
Občinski svet občine Vrhnika odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Občine Vrhnika največ v obsegu, ki ne presega 10% primerne porabe v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% primerne porabe.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega in drugega odstavka tega člena sklepa župan Občine Vrhnika, ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
12. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Soglasje o zadolžitvi do višine 10,000.000 tolarjev daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
13. člen
Občina sme dajati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Soglasje o izdaji poroštva do višine 10,000.000 tolarjev daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
14. člen
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva na podlagi pisnega soglasja župana do višine 15,000.000 tolarjev, nad to višino pa s soglasjem občinskega sveta.
15. člen
Nadzorni odbor pri občinskem svetu opravlja:
– nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 12/140100-0002/99
Vrhnika, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

AAA Zlata odličnost