Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1690. Uredba o vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi, stran 4194.

Na podlagi 6. člena zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št.1/00) izdaja Vlada Republika Slovenije
U R E D B O
o vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta uredba ureja vsebino in postopek posredovanja priglasitev državnih pomoči po splošnih shemah in individualnih državnih pomočeh za predhodni nadzor (v nadaljevanju: priglasitev) in posredovanje podatkov za naknadni nadzor nad državnimi pomočmi Komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi (v nadaljevanju: komisija).
II. POSTOPEK POSREDOVANJA PODATKOV ZA PRIGLASITEV
2. člen
Podatke za priglasitev priglasitelji iz 9. člena zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št.1/00) (v nadaljevanju: priglasitelji) posredujejo komisiji v pisni obliki na obrazcih, ki morajo vsebovati najmanj naslednje podatke:
– številko priglasitve, ki je sestavljena iz zaporedne številke priglasitve priglasitelja, matične številke priglasitelja, in letnice priglasitve;
– davčno številko priglasitelja;
– predvideni vir financiranja;
– številke in nazive projektov, če so znani;
– naslov priglašene sheme državne pomoči;
– pravno podlago;
– številko stare priglasitve, ki se nadomesti s predlagano (če je prazno, potem je nova priglasitev);
– opis pogojev, ki se spreminjajo;
– šifro ravni, kjer se bo pomoč izvajala, po seznamu, ki je sestavni del uredbe (priloga 1);
– trajanje sheme;
– predvideno število prejemnikov;
– šifro namena po seznamu, ki je sestavni del uredbe (priloga 2);
– planiran znesek državne pomoči za vsak namen v SIT;
– šifro instrumenta po seznamu, ki je sestavni del uredbe (priloga 3);
– planirani znesek državne pomoči za vsak instrument v SIT.
Komisija lahko vzpostavi elektronsko poročanje, s katerim omogoči posredovanje podatkov po elektronskem mediju.
Komisija lahko določi natančnejšo vsebino obrazcev iz prvega odstavka tega člena, ki so priglasiteljem dostopni v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Sektorju za nadzor državnih pomoči.
3. člen
Priglasitelji morajo komisiji priglasiti državno pomoč v roku, ki omogoča v skladu s prvim odstavkom 10. člena zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00) (v nadaljevanju: zakon) dokončanje postopka pred začetkom postopka na Vladi Republike Slovenije.
Priglasitev komisiji mora poleg izpolnjenega obrazca vsebovati tudi obrazložitev celotne priglašene državne pomoči s pravnega in ekonomskega vidika ter vso spremljajočo dokumentacijo, na katero se priglasitelj sklicuje.
III. POSTOPEK POSREDOVANJA PODATKOV ZA NAKNADNI NADZOR
4. člen
Podatke za naknadni nadzor posredujejo dajalci, določeni v prvem in drugem odstavku 6. člena zakona (v nadaljevanju: dajalci), komisiji v elektronski obliki na disketi. V pisni obliki dajalci posredujejo komisiji agregirane podatke o skupni vsoti danih državnih pomoči za obdobje, na katerega se nanašajo podatki po posameznih shemah državnih pomoči oziroma individualnih državnih pomočeh.
Dajalci so dolžni v elektronski obliki posredovati naslednje podatke:
– matično in davčno številko dajalca pomoči;
– datum odobritve pomoči;
– datum izdaje pomoči (prejetje pomoči s strani prejemnika);
– matična in davčna številka prejemnika pomoči za gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika;
– ime in priimek kmeta, če je prejemnik pomoči kmet, davčno številko ter naslov kmetije;
– šifro občine prejemnika pomoči za kmete;
– šifro instrumenta po seznamu, ki je sestavni del uredbe (priloga 3);
– šifro namena po seznamu, ki je sestavni del uredbe (priloga 2);
– navedba pravnega temelja;
– navedba pravnega akta;
– opis dokumentacije;
– znesek izdatka, ki je osnova za določitev višine pomoči v SIT – bruto znesek;
– znesek državne pomoči v SIT – neto znesek državne pomoči;
– iz katerega obdobja izhaja državna pomoč;
– številko priglasitve.
5. člen
Dajalci državnih pomoči so dolžni podatke za vse državne pomoči, ki so bile dane v preteklem letu, posredovati komisiji najmanj enkrat letno in sicer do 15. marca.
Dajalci, ki v preteklem letu niso dodelili državnih pomoči, morajo o tem dati pisno izjavo komisiji do roka navedenega v prejšnjem odstavku.
Komisija lahko v posameznih primerih državnih pomoči določi, da morajo dajalci posredovati podatke tudi med letom.
IV. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-08/2000-1
Ljubljana, dne 13. aprila 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost