Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1760. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 1999, stran 4315.

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 122. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na 14. seji dne 3. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 1999, ki obsega:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         Plan      Realizacija
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Prihodki skupaj                            1.022,101.861      981,755.208
II. Odhodki skupaj                            1.023,090.324      974,905.156
III. Proračunski presežek                          - 988.463       6,850.052
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev       3,000.000       3,276.116
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev              1,050.000       1,050.000
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev       1,950.000       2,226.116
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII. Zadolževanje                                  -           -
IX. Odplačilo dolga skupaj                          8,524.517       8,524.517
X. Neto zadolževanje                            -8,524.517      -8,524.517
XI. Povečanje sredstev na računih                      7,562.980        551.651
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Sprejme se realizacija prihodkov in odhodkov stalne proračunske rezerve Občine Lendava za leto 1999, ki obsega:
– skupne prihodke             21,594.490
– skupne odhodke              8,613.107
– presežek prihodkov nad odhodki      12,981.383
3. člen
Sestavni del tega odloka so realizacija posebnega dela bilance prihodkov in odhodkov, realizacija posebnega dela računa finančnih terjatev in naložb ter realizacija posebnega dela računa financiranja proračuna Občine Lendava za leto 1999.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-04/00
Lendava, dne 3. aprila 2000.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost