Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1713. Pravilnik o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča, stran 4241.

Na podlagi 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 27. 3. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) urejajo način, pogoji in postopek prodaje ali oddaje stavbnega zemljišča, ki je v lasti MOL.
2. člen
Prodaja ali oddaja stavbnega zemljišča se izvaja skladno s prostorsko izvedbenimi akti oziroma programi. Odločitev o prodaji stavbnega zemljišča sprejme Mestni svet MOL.
3. člen
Prodaja stavbnega zemljišča pomeni prenos lastninske pravice in posesti nad stavbnim zemljiščem od MOL na izbranega ponudnika.
Oddaja stavbnega zemljišča pomeni samo prenos posesti nad stavbnim zemljiščem od MOL na izbranega ponudnika.
4. člen
Sklep o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča na prvi stopnji, po postopku, ki je določen s tem pravilnikom, izda Mestna uprava MOL (v nadaljevanju: mestna uprava), na drugi stopnji pa župan.
II. NAČIN, POGOJI IN POSTOPEK PRODAJE ALI ODDAJE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
1. Način, pogoji
5. člen
MOL proda ali odda stavbno zemljišče na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, ki ga vodi komisija za prodajo in oddajo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Vsa administrativna in strokovna dela v zvezi s prodajo ali oddajo stavbnega zemljišča opravlja oddelek mestne uprave, pristojen za stavbna zemljišča, ki bo izdelal letno poročilo o opravljenem delu komisije in bo sestavni del poročila o zaključnem računu proračuna MOL.
MOL objavi javni razpis v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisju.
6. člen
Javni razpis se izvede z zbiranjem pisnih ponudb.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– lokacijo, velikost in namembnost stavbnega zemljišča;
– stopnjo komunalne opremljenosti stavbnega zemljišča;
– izhodiščno ceno stavbnega zemljišča in način revalorizacije vrednosti stavbnega zemljišča;
– rok zbiranja ponudb, ki ne sme biti krajši od 15 dni in navedbo naslova, kamor se pošljejo pisne ponudbe z zahtevanimi listinami, ki jih je potrebno priložiti;
– navedbo, da mora ponudba vsebovati program z opisom dejavnosti ter višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
– merila za izbiro najugodnejšega ponudnika;
– višino jamstva za resnost ponudbe, ki ne sme biti nižja od 10% izhodiščne cene stavbnega zemljišča ter navedbo računa, kamor se jamstvo plača. Po sklenjenem pravnem poslu se jamstvo vrne tistim ponudnikom, ki na javnem razpisu niso uspeli, uspelemu ponudniku se položena jamstvo všteje v ceno;
– navedbo, kje se lahko ponudniki predhodno seznanijo s podrobnejšimi pogoji javnega razpisa;
– način in rok plačila ter dokazila o finančnem stanju;
– navedbo, da mora izbrani ponudnik skleniti pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri, v primeru pritožbe pa v roku 15 dni po obravnavi pritožbe in da se v primeru, da pogodbe ne sklene, jamstvo za resnost ponudbe ne vrne;
– navedbo, da ponudnik lahko ponudbo za nakup ali najem stavbnega zemljišča umakne, nadomesti z drugo, ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe se plačano jamstvo vrne.
7. člen
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednja merila:
– program dejavnosti z opisom, usklajen s konceptom razvoja MOL;
– ponujena višina odkupa oziroma najemnine ter rok in način plačila;
– rok izgradnje in začetek obratovanja objekta.
V primeru enakovrednih ponudb ima prednost tisti ponudnik, ki bo imel krajši rok izgradnje in začetek obratovanja objekta.
2. Postopek
8. člen
Komisija na javnem odpiranju ponudb, po poteku roka za prijavo na javni razpis, oceni prispele ponudbe in ugotovi, če izpolnjujejo razpisne pogoje.
Tiste ponudbe, ki pogojev javnega razpisa ne izpolnjujejo izloči, ostale pa obravnava na podlagi meril iz 7. člena tega pravilnika ter svoje ugotovitve in predloge o izbiri pošlje mestni upravi.
Mestna uprava, na podlagi predloga o izbiri, sprejme sklep o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča.
9. člen
O izbiri se mora obvestiti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu, in sicer v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Zoper sklep mestne uprave lahko vsak ponudnik, ki se je udeležil javnega razpisa, vloži v 15 dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, pritožbo pri županu.
Župan mora pritožbo obravnavati čimprej, najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je bila pritožba vložena.
10. člen
Ponudnik je dolžan skleniti pogodbo v roku, določenem v deseti alinei 6. člena tega pravilnika.
Izbrani ponudnik, ki je sklenil pogodbo, mora začeti z ustreznimi opravili na stavbnem zemljišču v roku, ki je določen v pogodbi.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od pogodbe in se v tem primeru vplačano jamstvo za resnost ponudbe ne povrne.
11. člen
Če ponudbe ponudnikov ne ustrezajo pogojem iz javnega razpisa in se ne sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, se javni razpis ponovi pod enakimi ali drugačnimi pogoji.
Ponovi se tudi v primeru iz tretjega odstavka 10. člena tega pravilnika pod enakimi ali drugačnimi pogoji.
Če tudi po ponovljenem javnem razpisu ni mogoče izbrati najugodnejšega ponudnika, se stavbno zemljišče proda ali odda neposredno s pogodbo.
12. člen
O postopku izbire ponudnikov komisija vodi zapisnik.
Zapisnik mora vsebovati: kraj in čas javnega odpiranja ponudb, podatke o komisiji, navedbe o pogojih javnega razpisa, poimensko navedbo priglašenih ponudnikov – ugotovitve o izpolnitvi razpisnih pogojev, navedbo izhodiščne cene, najvišjo ponujeno ceno, predlog za izbiro najugodnejšega ponudnika in višino njegove ponujene cene, podatke o ponudnikih, ki na javnem razpisu niso uspeli in navedbe o vračilu jamstva za resnost ponudbe.
Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije.
V zapisnik se vpišejo tudi ostali podatki in pripombe, pomembne za sprejem predloga o izbiri najugodnejšega ponudnika.
III. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3592-4/00-2
Ljubljana, dne 27. marca 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost