Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1702. Sklep o izdaji zakladnih menic, stran 4228.

Na podlagi 84. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je minister za finance sprejel
S K L E P
o izdaji zakladnih menic
1
Za zagotovitev denarnih sredstev za financiranje proračuna izdaja Republika Slovenija (v nadaljevanju: izdajatelj) kratkoročne državne vrednostne papirje v obliki trimesečnih, šestmesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic (v nadaljevanju: zakladne menice).
2
Zakladne menice se izdajajo v serijah v obliki imenskih blagajniških zapisov, ki so izdani v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register pri KDD, Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: KDD).
Posamezna serija zakladnih menic je označena s serijsko številko, ki je sestavljena iz serijske oznake:
– RS TZM za trimesečne zakladne menice,
– RS SZM za šestmesečne zakladne menice,
– RS DZM za dvanajstmesečne zakladne menice
in številke, ki označujejo zaporedno številko emisije ter datum dospelosti zakladne menice.
3
Zakladne menice se izdajajo v apoenih v višini 10.000 SIT.
4
Zakladne menice se prodajajo pooblaščenim vpisnikom na avkciji oziroma na drug način, ki ga določi minister, pristojen za finance.
Pooblaščeni vpisniki lahko na avkciji kupujejo zakladne menice v svojem imenu in za svoj račun in v svojem imenu in za tuj račun.
Pooblaščene vpisnike določi minister, pristojen za finance s posebnim sklepom.
Pooblaščeni vpisniki so dolžni pod pogoji, določenimi s pravili izdajanja, izročanja in izpolnitve obveznosti iz kratkoročnih vrednostnih papirjev Republike Slovenije in v pogodbi o opravljanju storitev pooblaščenega vpisnika med izdajateljem in pooblaščenim vpisnikom, podati ponudbo za nakup določene količine vrednostnih papirjev oziroma odkupiti največ sorazmerni delež obvezne ponudbe izdajatelja.
5
Avkcije zakladnih menic se odvijajo v skladu s koledarjem avkcij, ki ga izda izdajatelj.
Izdajatelj se zaradi kontinuitete zavezuje na vsaki avkciji ponuditi za najmanj 1.000 mio SIT za posamezno vrsto zakladnih menic.
6
Cena zakladnih menic se oblikuje na avkciji tako, da se upošteva kriterij enotne (najnižje) cene, po kateri se zapre emisija.
7
Obresti se obračunavajo vnaprej in se ob vplačilu zakladnih menic odštejejo v obliki diskonta od njene nominalne vrednosti. Obresti se obračunavajo na linearen način.
Višina diskonta za obračun obresti pomeni razliko med sprejeto ceno za zakladne menice in njihovo nominalno vrednostjo.
8
Po vsaki avkciji izdajatelj objavi rezultate avkcije.
9
Obveznost pooblaščenega vpisnika iz pogodbe za nakup zakladnih menic med pooblaščenim vpisnikom in izdajateljem je izpolnjena, če v roku, ki ne sme biti daljši od dveh delovnih dni po avkciji, prispe na račun izdajatelja znesek denarnih sredstev za nakup zakladnih menic, ki ga pooblaščeni vpisnik nakaže izdajatelju.
V primeru, da znesek denarnih sredstev za nakup zakladnih menic, ki ga je izdajatelju dolžan poravnati pooblaščeni vpisnik, ne prispe na račun izdajatelja v roku dveh delovnih dni po avkciji, se zakladne menice v višini neporavnanega zneska denarnih sredstev ne izdajo.
Izdajatelj izpolni pogodbeno obveznost iz prvega odstavka tako, da na dan prispetja denarnih sredstev na račun izdajatelja iz prvega odstavka izroči KDD nalog za vknjižbo zakladnih menic na prehodni račun pri KDD, ki ga izdajatelju sporoči pooblaščeni vpisnik.
10
Zakladne menice se štejejo za izdane na dan vknjižbe zakladnih menic na račun investitorja pri KDD, to je najkasneje tri delovne dni po avkciji.
Po izdaji sprejme minister, pristojen za finance, sklep o višini emisije zakladnih menic.
11
Izdajatelj izplača obveznost iz zakladne menice na dan dospelosti zakladne menice osebam, ki so bile tri delovne dni pred dospelostjo vknjižene kot imetniki zakladnih menic (v nadaljevanju: imetniki) v centralnem registru KDD in na račun, ki je vpisan v centralnem registru pri KDD.
12
Če plačila izdajatelja ni bilo mogoče izvršiti, ker je bila na nalog za vknjižbo zakladnih menic v centralnem registru pri KDD vpisana nepravilna številka imetnikovega računa ali so bili nanj vpisani drugi nepravilni podatki, ki so potrebni za plačilo izdajatelja, se šteje, da je imetnik v upniški zamudi.
13
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati sklep o izdaji trimesečnih zakladnih menic (Uradni list RS, št. 35/98) in sklep o izdaji šestmesečnih zakladnih menic (Uradni list RS, št. 80/99).
14
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1611-00-310001
Ljubljana, dne 19. aprila 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost