Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1701. Odredba o prilogi k diplomi, stran 4219.

Na podlagi četrtega odstavka 32. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 22/94 – odločba US, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US in 99/99) in ob upoštevanju 3. točke IX. člena Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/99) ter predloga Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije z dne 24. 3. 2000 minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o prilogi k diplomi
1. člen
S to odredbo se določajo sestavine obrazca “Priloga k diplomi“.
2. člen
Prilogo k diplomi kot sestavni del diplome o končanem javnoveljavnem dodiplomskem in podiplomskem študijskem programu za pridobitev izobrazbe izdajajo visokošolski zavodi v skladu z zakonom in svojim statutom.
3. člen
Priloga k diplomi se izda v slovenskem jeziku, na zahtevo diplomanta pa tudi v angleškem.
Obrazca za Prilogo k diplomi sta sestavljena tako, kot priporočajo Evropska komisija, Svet Evrope in Unesco/Cepes. V prilogi št 1 k tej odredbi so določene sestavine obrazca in navodila za izpolnjevanje v slovenskem jeziku, v prilogi št. 2 pa v angleškem.
4. člen
Stroške Priloge k diplomi v angleškem jeziku poravna diplomant.
5. člen
Priloga k diplomi se začne izdajati najpozneje za diplomante, ki bodo študij končali v študijskem letu 2001/2002.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-66/00
Ljubljana, dne 14. aprila 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport
                          Priloga št. 1

            Visokošolski zavod

            PRILOGA K DIPLOMI

Priloga k diplomi se izdaja na podlagi 32. člena zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 22/94 - odločba US, 39/95 -
odločba US, 18/98 - odločba US, 35/98 - odločba US in 99/99) in
ob upoštevanju Konvencije o priznavanju visokošolskih
kvalifikacij v evropski regiji (Uradni list RS - Mednarodne
pogodbe, št. 14/99) ter priporočil Evropske komisije, Sveta
Evrope in Unesco/Cepesa. Sestavljena je iz osmih poglavij in
vsebuje:

1. informacijo o diplomantu,

2. informacijo o visokošolski izobrazbi,

3. informacijo o stopnji izobrazbe,

4. informacijo o študiju in uspešnosti diplomanta,

5. informacijo o možnostih za nadaljevanje študija in
zaposlovanja,

6. dodatne informacije,

7. podpis pooblaščene osebe in pečat,

8. informacijo o visokošolskem sistemu v Republiki Sloveniji.
V prilogo k diplomi se ne vpisujejo vrednostne sodbe, izjave o
ekvivalentnosti ali predlogi za priznavanje visokošolske
izobrazbe v drugih državah.

1. Informacija o diplomantu

1.1. Ime:

1.2. Priimek:

1.3. Datum in kraj rojstva:

1.4. Vpisna številka študenta na visokošolskem zavodu:

2. Informacija o visokošolski izobrazbi

2.1. Ime listine in strokovni oziroma znanstveni naslov:

2.2. Študijsko področje, študijski program, smer:

2.3. Ime visokošolskega zavoda, ki je diplomo podelil:

2.4. Pravni status visokošolskega zavoda:

2.5. Učni jezik:

3. Informacija o stopnji izobrazbe

3.1. Stopnja izobrazbe:

3.2. Trajanje študija:

3.3. Vpisni pogoji:

4. Informacija o študiju in uspešnosti diplomanta

4.1. Način študija:

4.2. Glavne sestavine programa in študentove obveznosti:

4.3. Podatki o študijskem programu:

4.4. Uspeh študenta pri študiju in diplomi:

4.5. Ocenjevalna lestvica: 

4.6. Povprečna ocena:

5. Informacija o možnostih za nadaljevanje študija in
zaposlovanja

5.1. Možnost za nadaljevanje študija:

5.2. Možnosti za opravljanje poklica:

6. Dodatne informacije

6.1. Dodatne informacije:

6.2. Viri nadaljnjih informacij:

7. Podpis pooblaščene osebe in pečat

7.1. Datum:

7.2. Podpis:

7.3. Uradni položaj:

7.4. Pečat:

8. Informacija o visokošolskem sistemu v Republiki Sloveniji

Visoko šolstvo v Republiki Sloveniji ureja zakon o visokem
šolstvu. Veljati je začel 1. 1. 1994, dopolnitve pa 24. 12. 1999.
Študij je dodiplomski in podiplomski. Dodiplomski študijski
programi so univerzitetni in visokošolski strokovni. Fakultete in
akademije lahko izvajajo obe vrsti programov, visoke strokovne
šole pa le visokošolske strokovne. Podiplomski študijski programi
so: programi za pridobitev specializacije, programi za pridobitev
magisterija in programi za pridobitev doktorata znanosti. Po
dodiplomskih programih se pridobi diploma in tako imenovani prvi
strokovni naslov; po podiplomskih si je mogoče pridobiti drugo
diplomo in drugi strokovni naslov specialist ali znanstvena
naslova magister znanosti oziroma umetnosti in doktor znanosti.
Strokovni in znanstveni naslovi so določeni v skladu z zakonom o
strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98). V
tujini pridobljeni strokovni in znanstveni naslov velja, če je
diploma, s katero se izkazuje pridobitev naslova, priznana v
Republiki Sloveniji.

V univerzitetni študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil
maturo (zaključni izpit pred 1. 6. 1995), po letu 2001/2002 pa
tudi poklicno maturo in dodatni izpit. Programi trajajo štiri do
šest let in se praviloma končajo z diplomskim izpitom (zagovorom
diplomske naloge). V diplomo, ki jo dobi študent po uspešno
končanem študiju, se vpiše strokovni naslov z navedbo stroke.
Diploma po končanem univerzitetnem študiju omogoča zaposlitev ali
nadaljevanje podiplomskega študija.

V visokošolski strokovni študijski program se lahko vpiše, kdor
je opravil maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit po
štiriletnem srednješolskem ali enakovrednem programu. Programi
trajajo praviloma tri leta, izjemoma štiri. Končajo se z
zagovorom diplomske naloge. V diplomo, ki jo dobi študent po
uspešno končanem študiju, se vpiše strokovni naslov z navedbo
stroke. Diploma po končanem strokovnem študiju omogoča zaposlitev
ali nadaljevanje študija po specialističnih študijskih programih,
lahko pa tudi v magistrskih.

Prehod med strokovnim in univerzitetnim študijem je pod
določenimi pogoji mogoč v obe smeri.

V specialistični študijski program se lahko vpiše, kdor ima
diplomo iz univerzitetnega ali visokošolskega strokovnega
študija. Programi trajajo eno do dve leti. Po uspešno končanem
študiju se pridobi strokovni naslov specialist oziroma
specialistka z navedbo stroke.

V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor ima diplomo
iz univerzitetnega študija, lahko pa tudi, kdor je končal
visokošolski strokovni študij. Programi trajajo dve leti in se
končajo z zagovorom magistrske naloge. Po uspešno opravljenem
zagovoru se pridobi znanstveni naslov magister znanosti oziroma
magistrica znanosti ali magister umetnosti oziroma magistrica
umetnosti.

V doktorski študij se lahko vpiše, kdor ima diplomo
univerzitetnega študija ali kdor ima opravljen magisterij.
Doktorski študij po univerzitetni diplomi traja štiri leta, po
magisteriju pa dve leti. Diplomanti si pridobijo znanstveni
naslov doktor oziroma doktorica znanosti.

Prehodnost med magistrskim in doktorskim študijem je mogoča.
Študenti, ki so se vpisali najprej v dveletni magistrski študij,
lahko nadaljujejo študij še nadaljnji dve leti in si pridobijo
doktorat. Študenti, ki so se vpisali v štiriletni doktorski
študij, lahko po dveh letih končajo študij z magisterijem.

Kreditni sistem študija (ECTS) se uvaja postopoma: pri
podiplomskem študiju se je uveljavil na večini fakultet, tako da
mora študent za dokončanje magistrskega študija zbrati 120
kreditnih točk (KT), za doktorski študij pa 240. Za dodiplomski
študij je kreditni sistem za zdaj vpeljan le na posameznih
visokošolskih zavodih.

Navodila za izpolnjevanje:

1. Informacija o diplomantu: Vpišite ime in priimek diplomanta,
datum in kraj njegovega rojstva, kot so vpisani v evidenci po 81.
členu zakona o visokem šolstvu, ter vpisno številko študenta.

2. Informacija o visokošolski izobrazbi

2.1. Vpišite ime podeljene listine in strokovni oziroma
znanstveni naslov ter njegovo okrajšavo, objavljen v seznamu
strokovnih in znanstvenih naslovov ter njihovih okrajšav (Uradni
list RS, 22/99).

2.2. Vpišite študijsko področje, uradno ime študijskega programa,
če je program razčlenjen na smeri, naštejte tudi te; pripišite,
kdaj je bil študijski program sprejet (dopolnjen, spremenjen) in
kdaj je Svet za visoko šolstvo k njemu dal mnenje oziroma
soglasje.

2.3. Vpišite uradno ime visokošolskega zavoda, ki je diplomo
podelil, njegovo skrajšano ime in sedež.

2.4. Vpišite status visokošolskega zavoda: državni, zasebni z
državno koncesijo, zasebni.

2.5. Vpišite učne jezike, v katerih se izvaja študij.

3. Informacija o stopnji izobrazbe

3.1. Vpišite stopnjo izobrazbe (npr. visokošolska dodiplomska:
visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba; podiplomska:
specializacija, magisterij, doktorat znanosti).

3.2. Vpišite uradno trajanje študija v letih (in tednih) ter
absolventski staž.

3.3. Vpišite pogoje za vpis, merila za izbiro kandidatov ob
omejenem vpisu in vpisne pogoje po merilih za prehode.

4. Informacija o študiju in uspešnosti študenta

4.1. Vpišite, kako je bil študij organiziran: kot redni, izredni
ali na daljavo.

4.2. Opišite glavne sestavine programa in jih kreditno
ovrednotite (v urah ali deležih pojasnite, koliko časa je
namenjenega kateri od pomembnih sestavin programa npr.
predavanjem, vajam, seminarjem, praktičnemu izobraževanju) in
študentove obveznosti (izpiti, seminarske naloge, praksa,
diplomski izpit ipd.).

4.3. in 4.4. Podrobneje predstavite študijski program
(predmetnik, število ur pri posameznem predmetu, kreditno
ovrednotenje ipd.), podatke o študentovem uspehu pri izpitih in
drugih obveznostih iz programa, pa tudi morebitne druge
študentove dosežke (pomembnejše seminarske naloge, nastopi,
izdelki, diplomske naloge, nagrade, priznanja ipd.). Negativnih
ocen ne vpisujte.

4.5. Vpišite, kako se študentove obveznosti ocenjujejo,
predstavite ocenjevalno lestvico in pojasnite, kaj posamezna
ocena pomeni.

4.6. Vpišite študentovo povprečno oceno, zračunano kot srednjo
vrednost ocen pri vseh opravljenih obveznostih, ki se ocenjujejo
z ocenami od 1 do 10. Pri računanju ne upoštevajte negativnih
ocen in ocene diplomskega dela oziroma diplomskega izpita. To
oceno vpišite posebej. Povprečne ocene se lahko prikazujejo tudi
po posameznih sestavinah programa (predavanja, vaje ipd.).

5. Informacija o možnostih za nadaljevanje študija in
zaposlovanja

5.1. Navedite, v katerih (tipih) študijskih programih diplomant
lahko nadaljuje študij.

5.2. Naštejte značilne zaposlitve, ki jih je mogoče opravljati s
pridobljeno diplomo.

6. Dodatne informacije

6.1. Dodajte kakršnokoli informacijo o študijskem programu, ki je
v prejšnjih poglavjih še niste vpisali, je pa pomembna za oceno
programa.

6.2. Vpišite naslove univerze, fakultete, oddelka ipd., kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije, njihove telefonske številke,
naslove elektronske pošte, spletnih strani ipd. ter naslov centra
Naric.

7. Podpis pooblaščene osebe in pečat:

7.1. Vpišite datum, ko je bila priloga k diplomi izdana.

7.2. Vpišite ime in priimek osebe, pooblaščene za podpis priloge.

7.3. Vpišite uradni položaj osebe, pooblaščene za podpis priloge.

7.4. S pečatom ali žigom potrdite pristnost dokumenta.

                          Priloga št. 2

         Higher education institution

           THE DIPLOMA SUPPLEMENT

The Diploma Supplement has been issued on the basis of Article 32
of the Higher Education Act (Uradni list RS, št. 67/93, 22/94 -
Constitutional Court Decision, 39/95 - Constitutional Court
Decision, 18/98 - Constitutional Court Decision, 35/98 -
Constitutional Court Decision, and 99/99), taking into account
the Convention on the Recognition of Qualifications Concerning
Higher Education in the European Region (Uradni list RS -
International Treaties 14/99) and the recommendations of the
European Commission, Council of Europe and Unesco/Cepes. It
consists of eight sections and contains the following
information:

1. Information identifying the holder of the qualification

2. Information identifying the qualification

3. Information on the level of the qualification

4. Information on the contents and results gained

5. Information on the function of the qualification

6. Additional information

7. Certification of the supplement

8. Information on the higher education system in the Republic of
Slovenia

The information contained within the supplement should not
contain any value judgements, equivalence statements or
suggestions about recognition in other countries.

1 Information identifying the holder of the qualification

1.1 Given name(s):

1.2 Family name(s):

1.3 Date and place of birth:

1.4 Student identification number:

2 Information identifying the qualification

2.1 Name of qualification and title conferred (in original
language):

2.2 Main field(s) of study for the qualification, study programme 
and option:

2.3 Name of awarding institution (in original language):

2.4 Legal status of institution:

2.5 Language(s) of instruction:

3 Information on the level of the qualification

3.1 Level of qualification:

3.2 Official length of programme:

3.3 Access requirement(s):

4 Information on the contents and results gained

4.1 Mode of study:

4.2 Main programme components and requirements:

4.3 Programme details:

4.4 Grades obtained at end-of-term examinations and diploma
examination:

4.5 Grading scheme:

4.6 Grade point average:

5 Information on the function of the qualification

5.1 Access to further study:

5.2 Professional status:

6 Additional information

6.1 Additional information:

6.2 Further information sources:

7 Certification of the supplement

7.1 Date:

7.2 Signature:

7.3 Capacity:

7.4 Official stamp or seal:

8 Information on the higher education system in the Republic of
Slovenia

In the Republic of Slovenia, higher education is regulated by the
Higher Education Act. The original act entered into force on 1
Jan. 1994 and its amendments on 24 Dec. 1999. Studies are divided
into undergraduate and post-graduate studies. Undergraduate
studies consist of university and professional type of
programmes. Faculties and academies offer both types of
programmes, while professional colleges provide only professional
courses of study. At the postgraduate level programmes lead to
the following degrees: specializacija, magisterij and doktorat
znanosti. After the completion of undergraduate studies,
graduates obtain a diploma and the first degree title. After the
completion of post-graduate studies, graduates obtain the second
degree and the second degree title. Depending on the type of the
programme, the title is either a professional title of a
specialist or the academic title of either magister
znanosti/umetnosti or doktor znanosti. Professional and academic
titles are conferred in compliance with the Professional and
Academic Titles Act (Uradni list RS, št. 47/98). In Slovenia,
foreign professional and academic titles are recognised provided
that the degree granting the title is recognised.

The admission requirement for undergraduate programmes of the
university type is a matura examination (a final examination
before 1 June 1995). After 2001/2002, a vocational matura
examination (poklicna matura) and an additional examination will
be an alternative requirement also granting admission to this
type of programmes. Programmes last four to six years and, as a
rule, end with the diploma examination (defence of a diploma
thesis). The diploma conferred after a successful completion of
studies specifies the professional title naming the field of
study. A university diploma enables graduates to start work or
continue their studies at the post-graduate level.

The admission requirement for undergraduate programmes of the
professional type is either a matura, vocational matura or final
examination after the completion of a four-year secondary
education programme or its equivalent. Professional higher
education programmes last in principle three, exceptionally four
years. They end with the defence of a diploma thesis. The diploma
conferred after a successful completion of studies specifies the
professional title naming the field of study. Graduates can
either enter the labour market or continue their studies in
programmes leading to specializacija or even magisterij.

Transfers between professional and university type of programmes
are possible in both directions provided that certain conditions
are met.

The admission requirement for post-graduate programmes leading to
specializacija is a degree obtained after the university or
professional type of higher education programme. These programmes
last one year. Having completed the studies, graduates obtain the
professional title of a specialist or specialistka (female
holders) naming the field of study.

The admission requirement for post-graduate programmes leading to
magisterij is a degree obtained after the university or
professional type of undergraduate programmes. These programmes
last two years and end with the defence of a master's thesis
(magistrska naloga). Having graduated by passing the defence,
graduates obtain the academic title of a magister znanosti or
magistrica znanosti (female holders) and magister umetnosti or
magistrica umetnosti (female holders), respectively.

The admission requirement for post-graduate programmes leading to
a doktorat znanosti is either a degree obtained upon the
completion of the university type of undergraduate studies or a
magisterij degree. Doctoral studies after a university degree
last four, after a magisterij degree two years. Graduates obtain
the academic title of doktor or doktorica znanosti (female
holders).

Transfers between magisterij and doctoral studies are possible.
Students that first enrolled in a two-year magisterij programme
may continue their studies for two additional years and obtain a
doktorat znanosti. Students that first enrolled in a four-year
doctoral course of study may complete their studies after two
years with a magisterij degree.

The credit transfer system (ECTS) is being gradually implemented.
Most faculties have introduced it at the post-graduate level.
Students must receive 120 credit points to complete their studies
at the magisterij level and 240 credit points to obtain a
doktorat znanosti. At the undergraduate level, however, the
system has been implemented only by a certain number of
faculties.

Explanatory notes:

1 Information identifying the holder of the qualification:
Provide the given and family name of the holder, date and place
of birth as entered in the register in compliance with Article 81
of the Higher Education Act, and his/her enrolment number. 

2 Information identifying the qualification

2.1 Give the name of the document, the full professional or
academic title conferred, and its abbreviation given in the list
of professional and academic titles (Uradni list RS, št. 22/99).

2.2 Indicate the field of study, the official title of the study
programme and, if the programme is divided into options, also the
latter. Provide the information on when the programme was
institutionally approved (amended) and when the opinion of the
Council for Higher education was issued.

2.3 Provide the official name of the awarding higher education
institution, its abbreviated name and registered office.

2.4 Indicate the legal status of the institution: state, private
with a state concession, private.

2.5 Indicate the language(s) of instruction.

3 Information on the level of the qualification

3.1 Give the level of the qualification (e.g. undergraduate
professional type, undergraduate university type or one of the
post-graduate degrees: specializacija, magisterij, doktorat
znanosti).

3.2 Indicate the official length of the programme in years (and
weeks) and the period of study for the preparation of the degree.

3.3 Give the access requirements, selection criteria in case of
limited enrolment, and transfer requirements.

4 Information on the contents and results gained

4.1 Indicate the mode of study: full-time, part-time or distance
studies.

4.2 Describe the main components of the programme and allocate
credits to them (express them in hours or indicate the proportion
of time allocated to individual programme components, e.g.
lectures, exercises, seminars, practical work) and provide
information on the requirements to be met by students
(examinations, seminar papers, practical training, diploma
examination, and similar).

4.3 and 4.4 Provide details on the study programme (list of
subjects, number of units per individual subjects, credit
allocation, etc.), on student's achievements at examinations and
other assessed programme components as well as any other
accomplishments (important seminar papers, presentations,
projects, diploma theses, awards, etc.). Failing grades should
not be indicated.

4.5 Explain the assessment method, provide information on the
grading scale, and explain the meaning of individual grades.
4.6 Provide the student's grade point average, calculated as the
mean value of grades awarded for all required programme
components, assessed with grades from 1 to 10. Failing grades
and the grade for the diploma thesis and diploma examination
should not be considered in the calculation. The latter grade
should be given separately. Grade point average can also be
provided for individual programme components (lectures, exercise
and similar).

5 Information on the function of the qualification

5.1 Indicate the (types of) study programmes that the
qualification gives access to.

5.2 List typical jobs that the qualification gives access to.

6 Additional information

6.1 Provide any other information on the study programme that has
not been given in other sections but is important for the
evaluation of the programme.

6.2 Provide the address of the university, faculty, and
department offering further information, their telephone numbers,
e-mail addresses and web pages, and the NARIC address.

7 Certification of the supplement

7.1 Indicate the date of issue of the Diploma Supplement.

7.2 Provide the name and family name of the official authorised
to sign the Diploma Supplement.

7.3 Indicate the official post of the certifying individual.

7.5 Attach the official stamp or seal that provides
authentication of the document.


AAA Zlata odličnost