Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1737. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Hajdina, stran 4277.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena, četrtega odstavka 42. člena in drugega odstavka 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 2/99 in Uradni list RS št. 109/99) je Občinski svet občine Hajdina na 13. redni seji dne 27. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Hajdina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Hajdina ter za priznanje oprostitev in znižanja komunalnega prispevka.
II. ZAVEZANCI
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, oziroma lastnik ki:
a) namerava zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo,
b) namerava prizidati, nadzidati, rekonstruirati ali spremeniti namembnost obstoječega objekta tako, da zahteva povečanje zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo, ter je za poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
c) uporablja obstoječi priključek vendar zanj nima ustreznega dovoljenja.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi investitor nadomestnega objekta, če poveča priključke na javno infrastrukturo oziroma poveča zmogljivost priključkov.
Potrebno povečanje zmogljivosti priključkov javne infrastrukture mora biti razvidno iz tehničnega izračuna projektanta.
III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Če s prostorskimi akti ali z akti opremljanja stavbnih zemljišč ni drugače določeno, velja za opremljeno stavbno zemljišče, zemljišče za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto,
– telefonsko omrežje,
– CATV omrežje.
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč.
Do uveljavitve programov opremljanja stavbnih zemljišč se komunalni prispevek izračuna in odmeri:
a) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč v novih kompleksih in kompleksih v izvajanju po stroških na podlagi že sprejetega investicijskega programa za vsako naslednje leto na podlagi ugotovljenih povprečnih stroškov v predhodnem letu;
b) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč, kjer se komunalna oprema prenavlja ali na novo ureja, po programu opremljanja, ki ga sprejme občinski svet (za zavezance iz drugega odstavka 2. člena);
c) na vseh drugih območjih opremljanja stavbnih zemljišč kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu.
Za izračun komunalnega prispevka na podlagi povprečja komunalne opreme se upošteva dejanska opremljenost stavbnega zemljišča.
5. člen
Komunalni prispevek kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih zemljišč v občini v predhodnem letu se izračuna z upoštevanjem:
d) površine stavbnega zemljišča,
e) možnosti priključitve na javno infrastrukturo in
f) zmogljivosti javne infrastrukture.
Zavezancu se komunalni prispevek odmeri v višini sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek za vso javno infrastrukturo, to je za vse zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere bo objekt možno priključiti.
Zmogljivost javne infrastrukture se v izračunu sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja določi s količnikom, izračunanim na podlagi razmerja med koristno površino iz projektne dokumentacije (PGD, PZI po JUS U C2. 100) in površino stavbnega zemljišča zavezanca.
6. člen
Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se površina stavbnega zemljišča zavezanca pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja za m2 stavbnega zemljišča, upoštevajoč dejansko stopnjo komunalne opremljenosti. Izračunani komunalni prispevek se korigira s količnikom, ki upošteva zmogljivost javne infrastrukture (četrti odstavek 5. člena).
7. člen
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na m2 stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Hajdina, se določi na osnovi povprečnih vrednosti investicijskih programov v tekočem letu.
V povprečju stroškov komunalnega opremljanja na m2 stavbnega zemljišča je upoštevana opremljenost s komunalnimi objekti v naslednjih deležih:
individualna raba:
kanalizacijsko omrežje          18%
vodovodno omrežje            12%
električno omrežje            10%
telefonsko omrežje            7%
plinovodno omrežje            2%
KTV omrežje                1%
kolektivna raba:
cesta – asfalt/makadam        25%/15%
zelene in rekreac. površine        6%
javna parkirišča             5%
meteorna kanalizacija           5%
javna razsvetljava            5%
hidrantno omrežje             4%
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja iz prvega odstavka tega člena se letno valorizira z indeksom rasti cen življenjskih stroškov.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
8. člen
Izračunani komunalni prispevek se na podlagi korekcijskega faktorja glede na namembnost objekta zniža kot olajšava za pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti v občini za 80%, za kmetijske gospodarske objekte, za poslovne in proizvodne objekte.
9. člen
Za gradnjo javne infrastrukture in za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača.
Za gradnjo in posodobitev javnih objektov, se prispevek ne odmeri.
Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče.
O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča na predlog župana občinski svet.
VI. POSTOPEK ODMERE
10. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri občinska uprava na njegovo zahtevo.
Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka iz 5. člena točka b) občinska uprava uvede postopek in odmeri prispevek po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
11. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
12. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so namenska sredstva za izvajanje nalog gospodarjenja s stavbnimi zemljišči oziroma za ureditev objektov komunalne infrastrukture.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, uvedenih pred uveljavitvijo tega odloka, izvede po merilih iz tega odloka, če je to za zavezanca ugodneje.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 420-07/2000
Hajdina, dne 27. marca 2000.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost