Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1689. Uredba o koncesiji za gospodarsko rabo in izkoriščanje vode iz odvodnega hidroenergetskega kanala Formin za namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož-Osluševci, stran 4193.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za gospodarsko rabo in izkoriščanje vode iz odvodnega hidroenergetskega kanala Formin za namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož–Osluševci
1. člen
(predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa pogoje za podeljevanje koncesije za gospodarsko rabo in izkoriščanje vode iz odvodnega hidroenergetskega kanala Formin za namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož–Osluševci (v nadaljnem besedilu: koncesija).
Koncesionar s tem pridobi izključno pravico odvzema vode za namakanje kmetijskih zemljišč iz kanala Formin, ki ne presega 0.11 m3/s oziroma 700.000 m3 letno, kar je v skladu z izdanim Vodnogospodarskim soglasjem za odvodni kanal HE Formin, št. 324/A-196/74 z dne 24. 2. 1975, ki ga je izdal Republiški sekretariat za urbanizem SRS.
2. člen
(dejavnost koncesionarja)
Koncesionar lahko gospodarsko rabi in izkorišča vodo iz odvodnega hidroenergetskega kanala Formin samo za potrebe Namakalnega sistema Ormož–Osluševci, za namakanje kmetijskih zemljišč v skupni površini 221.3551 ha. Namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož–Osluševci je uvedeno z odredbo o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož–Osluševci (Uradni list RS, št. 68/99 in 1/00) (v nadaljnjem besedilu: odredba), ki jo je izdal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,
– da ima z lastniki kmetijskih zemljišč na namakalnem območju sklenjeno pogodbo o dobavi vode za namakanje.
4. člen
(okoljevarstveni in drugi pogoji)
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev po zakonu in pogojev iz prejšnjega člena zagotoviti še:
– ukrepe, da bo dejavnost gospodarskega izkoriščanja vode potekala v okviru predpisanih standardov in normativov,
– ukrepe za izvajanje koncesije tako, da ni ogrožena substanca in vloga vodnega vira,
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do gospodarskega izkoriščanja vode iz kanala drugih obstoječih uporabnikov,
– izvajanje koncesije na način, ki bo omogočal smotrno rabo in izkoriščanje vode v okviru dodeljene koncesije ves čas trajanja koncesije,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju koncesije,
– ukrepe ravnanja za izpolnjevanje zahtev koncedenta v primeru višje sile.
Poleg tega sme koncesionar odvzemati vodo le pod pogoji izdanega Vodnogospodarskega soglasja za odvodni kanal HE Formin, ki določa, da je iz kanala HE Formin možno odvzemati za namakanje skupaj 5 m3/s, pri čemer je za Namakalni sistem Ormož–Osluševci predviden odvzem v velikosti do 0.11 m3/s.
5. člen
(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek za celotno količino načrpane vode v višini 0,3 promila od povprečne prodajne cene pitne vode v Republiki Sloveniji.
Plačilo za koncesijo se med državo in lokalno skupnostjo, na območju katere se nahaja vodni vir, razdeli v razmerju 20:80 v korist države.
Način obračunavanja in plačevanja plačila za koncesijo se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
7. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar ima pravico:
– do izključne gospodarske rabe in izkoriščanja vode za namakanje za območje namakalnega sistema Ormož–Osluševci, ki je predmet koncesije,
– druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s to uredbo.
8. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
9. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. člen
(način pridobitve koncesije)
Z odredbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz 2. člena te uredbe je določen investitor melioracijskih del in sicer Občina Ormož, zato se ta določi za koncesionarja brez javnega razpisa.
Koncesionarja določi vlada z upravno odločbo.
Koncesionar je na podlagi odločbe o določitvi koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke povezane s posegom v prostor in opravljati druge investitorske posle.
11. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za dobo petnajst let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
12. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta vlada.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
13. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-06/99-1
Ljubljana, dne 20. aprila 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti