Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1762. Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji, stran 4316.

Na podlagi določil 3. in 11. do 20. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 20/95, 63/95, 73/95 9796, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na 14. seji dne 3. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Lendava kot soustanoviteljica Razvojnega centra, OE “Lokalna turistična organizacija Lendava“ predpisuje višino in način plačevanja članarine članov lokalni turistični organizaciji (v nadaljevanju: LTO).
2. člen
Obvezni člani LTO so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki:
– ki opravljajo dejavnosti, določene z odredbo o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98 in 28/99) – (v nadaljevanju: odredba) ter sobodajalci in tisti kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost in
– imajo v Občini Lendava svoj sedež, podružnico, poslovno enoto, obrat, izpostavo, ekspozituro ali drugo obliko registrirane dejavnosti.
II. VIŠINA ČLANARINE
3. člen
Višina članarine se določa v točkah na podlagi kriterijev:
1. skupine dejavnosti po odredbi;
2. višine prihodka člana LTO, ustvarjenega v občini v predhodnem letu od leta, za katerega se odmerja članarina.
4. člen
Po kriteriju skupine dejavnosti po odredbi znaša članarina:
– za I. skupino dejavnosti       150 točk
– za II. skupino dejavnosti       100 točk
– za III. skupino dejavnosti       50 točk
– za IV. skupino dejavnosti       20 točk
5. člen
Po kriteriju prihodka, ustvarjenega v občini v predhodnem letu od leta, za katerega se odmerja članarina, znaša članarina:
----------------------------------------
Prihodek/v 000 SIT     Število točk
----------------------------------------
do 10.000               5
od 10.000 do 20.000          10
od 20.000 do 30.000          20
od 30.000 do 40.000          30
od 40.000 do 50.000          40
od 50.000 do 60.000          50
od 60.000 do 70.000          60
od 70.000 do 80.000          70
od 80.000 do 90.000          80
od 90.000 do 100.000         90
nad 100.000             100
----------------------------------------
III. OLAJŠAVE PRI PLAČILU ČLANARINE
6. člen
Zaradi bistvenih razlik v obsegu poslovanja in nižje stopnje soodvisnosti poslovanja članov LTO od turizma glede na razlike v razvitosti turizma na območju občine se člani LTO dodatno razvrščajo po naslednjih kriterijih:
1. olajšave glede na obseg poslovanja/prihodka;
2. olajšave glede na različno stopnjo razvitosti turizma na območju občine.
7. člen
Po kriteriju olajšave glede na obseg poslovanja/prihodka se člani dodatno razvrščajo v 6 razredov, in sicer:
----------------------------------------
Prihodek/v 000 SIT        Faktor
----------------------------------------
do 15.000              0,15
od 15.000 do 25.000         0,30
od 25.000 do 35.000         0,45
od 35.000 do 45.000         0,60
od 45.000 do 55.000         0,75
nad 55.000             1,00
----------------------------------------
8. člen
Po kriteriju olajšave glede na različno stopnjo razvitosti turizma na območju občine se člani LTO po sedežu poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti razvrščajo v 3 razrede, in sicer:
----------------------------------------
Naselje              Faktor
----------------------------------------
– Kot                0,50
– Dolina
– Pince
– Pince Marof
– Benica
– Mostje
– Banuta
– Radmožanci
– Genterovci
– Kamovci
----------------------------------------
– Hotiza              0,75
– Kapca
– Gaberje
– Petišovci
– Trimlini
– Čentiba
– Dolga vas
– Dolnji Lakoš
– Gornji Lakoš
– Lendavske gorice
– Dolgovaške gorice
----------------------------------------
– Lendava              1,00
----------------------------------------
IV. IZRAČUN VIŠINE ČLANARINE
9. člen
Višina letne članarine posameznega člana LTO se izračuna z uporabo naslednje formule:
Letna članarina = (T-dej. + T-prih.) x F-1 x F-2 x vrednost točke.
Krajšave iz prejšnjega odstavka tega člena pomenijo:
– T-dej. = število točk glede na skupino dejavnosti po odredbi (4. člen odloka)
– T-prih. = število točk glede na višino prihodka člana LTO (5. člen odloka)
– F-1 = faktor olajšave glede na obseg poslovanja/prihodka (7. člen odloka)
– F-2 = faktor olajšave glede na različno stopnjo razvitosti turizma na območju občine (8. člen odloka).
10. člen
Vrednost točke znaša 1.000,00 tolarjev.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka tega člena se usklajuje z uredbami Vlade Republike Slovenije, katera je po tretjem odstavku 16. člena zakona o pospeševanju turizma pristojna, da na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin usklajuje vrednost točke za izračun članarine LTO.
V. OPROSTITVE PLAČILA ČLANARINE
11. člen
Zaradi pospeševanja določenih, na turističnem območju deficitarnih, dejavnosti so lahko plačila članarine za največ prvih pet let poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti v celoti ali delno oproščeni:
1. kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost po zakonu o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95) in pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96) – (v nadaljevanju: pravilnik, in sicer: turistične kmetije z nastanitvijo in prehrano 67. člen pravilnika);
2. pravne in fizične osebe, ki opravljajo naslednje s turizmom neposredno povezane dejavnosti, določene z odredbo:
– K/71.22 – Dajanje vodnih plovil v najem
– I/60.22 – Taksi
– O/92.13 – Kinematografska dejavnost
– O/92.32 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/93.03 – Druge storitve za nego telesa
– DM/35.12 – Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport
– DN/36.40 – Proizvodnja izdelkov za šport
– K/71.10 – Dajanje avtomobilov v najem (rent a car)
– A/01.12 – Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
– A/01.13 – Pridelovanje sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač
– B/05.02 – Ribogojstvo, ribogojske storitve.
Za oprostitev plačevanja članarine upravičencem iz prejšnjega odstavka tega člena se upoštevajo predvsem naslednja merila:
– višina vlaganj v objekte turistične infrastrukture;
– višina vlaganj za zavarovanje naravne in kulturne dediščine in povečanje turistične privlačnosti območja;
– višina vlaganj v izgradnjo proizvodnih oziroma poslovnih objektov in nabavo opreme;
– višina vlaganj za uvajanje celovitega sistema kakovosti in za pridobitev certifikata kakovosti.
12. člen
Ne glede na določila prejšnjih členov tega odloka lahko občina iz utemeljenih razlogov, na podlagi argumentirane pisne vloge člana LTO, le-tega z upravno odločbo oprosti plačevanja članarine za posamezno koledarsko leto oziroma največ za obdobje treh let.
Pri odločanju o oprostitvi članarine se kot utemeljeni razlogi upoštevajo merila, določena v tretjem odstavku 17. člena zakona o pospeševanju turizma in drugem odstavku 11. člena tega odloka.
VI. SPOROČANJE PODATKOV
13. člen
Člani LTO so dolžni občini sporočati naslednje podatke:
– podatke o vrsti registrirane dejavnosti, ki jo opravljajo;
– podatke o višini prihodkov, ustvarjenih v predhodnem koledarskem letu od leta, za katerega se odmerja članarina.
Podatke iz prejšnjega odstavka tega člena so člani LTO dolžni sporočiti vsako leto najkasneje do 10. marca.
VII. NAČIN ODMERJANJA IN PLAČEVANJA ČLANARINE
14. člen
Članarina za posamezno koledarsko leto se odmerja vnaprej, in sicer z upravno odločbo, ki jo izda župan Občine Lendava.
15. člen
Članarina se plačuje mesečno po dvanajstinah oziroma v enem znesku, kolikor je odmerjena članarina nižja od 12.000 SIT.
Člani LTO so dolžni članarino, ki se v skladu z določili tega odloka plačuje v enem znesku, plačati najkasneje do 31. oktobra tistega leta, za katerega je odmerjena članarina.
Članarina se plačuje na žiro račun proračuna kot namenski prihodek za izvajanje dejavnosti LTO.
VIII. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvajati pa se začne po pridobitvi statusa turističnega območja, vendar ne prej kot 1. 7. 2000.
Lendava, dne 3. aprila 2000.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti