Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1738. Odlok o turistični taksi v Občini Hajdina, stran 4279.

Na podlagi zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99) je Občinski svet občine Hajdina na 13. redni seji dne 27. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Hajdina
1. člen
S tem odlokom se določa višina in poraba turistične takse v Občini Hajdina, oprostitve, način poročanja in nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsako nočitev na območju Občine Hajdina. Turistično takso plačuje turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačevati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga občina nameni za pospeševanje turizma.
4. člen
Višina turistične takse je določena v točkah. Višina turistične takse je določena na osnovi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na osnovi potreb turističnega razvoja Občine Hajdina.
5. člen
Višina turistične takse na območju Občine Hajdina znaša 9 točk.
Znesek turistične takse se zaračuna tako, da se pomnoži število točk iz prvega odstavka tega člena z vrednostjo točke. Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenije na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje in imajo za to registrirano dejavnost, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja, ter voditi evidenco o plačani turistični taksi, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse.
7. člen
Znesek turistične takse se nakazuje do 25. v mesecu za pretekli mesec na račun občine. V istem roku so osebe iz prvega odstavka 6. člena tega odloka dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem in pobiranjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru svojih pooblastil. Osebe iz 25. člena zakona o pospeševanju turizma so dolžne omogočiti nadzor in vpogled v evidence, iz katerih je razvidno število nočitev in obračun turistične takse.
9. člen
Glede oprostitve in znižanja turistične takse in mesečnega poročanja se uporabljajo določila zakona o pospeševanju turizma.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-01/2000
Hajdina, dne 27. marca 2000.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost