Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1763. Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, stran 4318.

Na podlagi 21. in 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 69/98 – odločba US in 74/98), 18. člena odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lendava (Uradni list RS, št. 90/99) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 3. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja opravljanje inšpekcijskega, komunalnega in drugega nadzorstva v Občini Lendava, izvajanja občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti (v nadaljevanju: občinski predpisi) ter pristojnosti, naloge in organiziranost za izvajanje nadzora na območju Občine Lendava.
2. člen
Nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, sprejetih v Občini Lendava in republiških predpisov, če je v njih tako določeno, se opravlja znotraj občinske inšpekcije, ki jo vodi občinski inšpektor. Občinski redarji opravljajo naloge nadzora znotraj občinske inšpekcije in so za svoje delo neposredno odgovorni občinskemu inšpektorju.
3. člen
Občinski inšpektorji in občinski redarji izkazujejo pooblastilo za opravljanje svojega dela nadzorstva s službeno izkaznico, ki jo izda župan občine.
Obrazec službene izkaznice, postopek za njeno izdajo in uporabo predpiše župan občine.
4. člen
Občinski redarji nosijo predpisano uniformo, označbe in ustrezno opremo, ki jo predpiše minister, pristojen za lokalno samoupravo v soglasju z ministrom za notranje zadeve.
Pravilnik o načinu nošenja uniforme, številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dopolnilnih delov izda župan občine.
II. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
5. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo izvajanja predpisov neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva imajo občinski inšpektorji pravico pregledati objekte in naprave ter dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb ter opraviti druga dejanja, ki so skladna z namenom inšpekcijskega nadzorstva oziroma imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.
6. člen
Občinski inšpektor mora imeti visoko izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.
Občinski inšpektor mora opraviti strokovni izpit v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja.
Občinski inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
7. člen
Občinski inšpektor ne sme sprejemati daril oziroma pridobivati ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegova uradna dejanja.
8. člen
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma izreči mandatno kazen,
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.
9. člen
Občinski inšpektor sestavi zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu, ki mora vsebovati zlasti podatke o:
– dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva,
– pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo,
– ugotovljenem stanju,
– ukrepih ter upravni podlagi za izrečene ukrepe.
Zapisnik se vroči pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo.
10. člen
Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima občinski inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti, da se z dejanjem, opustitvijo dejanja, oziroma z aktom, v roku, ki ga določi občinski inšpektor, zagotovi izvajanje občinskih predpisov.
Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za izjemno nujne ukrepe, tudi ustna. Občinski inšpektor, ki je ustno odločil, mora pravni oziroma fizični osebni izdati pisno odločbo, in sicer najpozneje v osmih dneh po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu.
Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva njene vročitve.
O pritožbi odloča župan.
Pritožba zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve odločbe.
11. člen
Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo (v nadaljevanju: zavezanci), so dolžne občinskemu inšpektorju:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva,
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzorstva.
12. člen
V primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa, oziroma ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, lahko občinski inšpektor odloči, da to opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške zavezanca.
13. člen
Občinski inšpektor lahko zaprosi pomoč pristojne organe za notranje zadeve in druge institucije, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela oziroma zaradi lastne varnosti.
III. OSTALO NADZORSTVO
14. člen
Občinski redar nadzoruje predpise, ki se nanašajo na ustavljanje in parkiranje vozil – mirujoči promet, lahko nadzoruje izvajanje občinskih predpisov, v zvezi z rednim vzdrževanjem objektov, okolice zgradbe, zelenih površin in podobno, kar se nanaša na zunanji videz občine in izvajanje občinskih predpisov iz drugih področij ter opravlja pobiranje komunalnih pristojbin na meji.
15. člen
Občinski redar mora imeti končano srednjo šolo, najmanj dve leti delovnih izkušenj, opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku ter vozniški izpit B kategorije.
Občinski redar mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v roku 6 mesecev od razporeditve na delovno mesto občinskega redarja.
16. člen
Občinski redar ne sme sprejemati daril oziroma pridobivati ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegova uradna ravnanja.
17. člen
Če pri opravljanju nadzorstva mirujočega prometa občinski redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– na vozilo namestiti obvestilo o prekršku,
– izreči mandatno kazen na kraju samem,
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog,
– odrediti priklenitev nepravilno parkiranega vozila (v primeru, da je v občini skladno z odlokom možna uporaba lisic),
– odrediti odvoz nepravilno parkiranega vozila (v primeru, da je v občini skladno z odlokom možna uporaba pajka),
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen.
18. člen
Če pri opravljanju nadzorstva iz drugih področij občinski redar ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozarjati na lažje kršitve predpisa,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzorstva,
– dati ustni ali pisni nalog za odpravo nepravilnosti,
– izreči mandatno kazen in jo izterjati takoj na kraju samem,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– obveščati občinskega inšpektorja in pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
19. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška pravna oseba, ki:
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki je določen z odločbo občinskega inšpektorja (prva alinea 8. člena),
– ne omogoči občinskemu inšpektorju nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva (11. člen).
Z denarno kaznijo 70.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek iz druge alinee prvega odstavka tega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi se določi število delovnih mest občinskih inšpektorjev in občinskih redarjev ter drugi posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, komunalnega nadzorstva in nadzorstva mirujočega prometa.
Akt iz prejšnjega odstavka tega člena je treba uskladiti z določbami tega odloka v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnem nadzoru na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 54/96).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-06/00
Lendava, dne 3. aprila 2000.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost