Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1770. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 1999, stran 4323.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Mežica dne 5. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 1999
1. člen
Občinski svet je sprejel zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 1999, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje          SIT
-----------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj              322,316.052,93
II. Odhodki skupaj              318,340.327,60
III. Proračunski presežek           3,975.725,33
-----------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev                /
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                     240.229,00
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kap. deležev             – 240.229,00
-----------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje                     /
VIII. Odplačilo dolga             1,346.602,40
IX. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)      – 1,346.602,40
X. Povečanje sredstev na računih        2,388.893,93
2. Zaključni račun sredstev rezerve izkazuje
– skupni prihodki               4,581.482,00
– skupni odhodki                 150.000,00
Presežek sredstev za prenos v l. 2000     4,431.842,00
-----------------------------------------------------------
3. člen
I. Presežek prihodkov v znesku 2,388.893,93 SIT se prenese v splošni sklad Občine Mežica za leto 2000.
II. Stalna proračunska rezerva v znesku 4,431.842,00 SIT se prenese v proračunsko rezervo proračuna za leto 2000.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa Občine Mežica za leto 1999 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa je priloga zaključnemu računu.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-03-II/2000
Mežica, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

AAA Zlata odličnost