Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1776. Odlok o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov, stran 4328.

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 59. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 10. redni seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ustanovijo vaški odbori v Občini Oplotnica. Določi se njihovo število, način imenovanja, organizacija in način delovanja.
2. člen
Vaški odbori se ustanovijo zaradi zagotovitve sodelovanja posameznih območij pri opravljanju javnih zadev v občini.
II. OBMOČJA IZ KATERIH SE IMENUJEJO ČLANI VAŠKIH ODBOROV
3. člen
Območje, za katerega se imenujejo člani posameznega vaškega odbora obsega območje naselja, ki je povezano s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.
4. člen
V občini se imenujejo naslednji vaški odbori: Božje, Brezje pri Oplotnici, Čadram, Dobriška vas, Dobrova, Gorica pri Oplotnici, Koritno, Kovaški Vrh, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Okoška Gora, Oplotnica, Pobrež, Prihova, Raskovec, Straža pri Oplotnici, Ugovec, Zgornje Grušovje, Zlogona Gora, Zlogona vas in zajemajo istoimena naselja.
III. IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV
5. člen
Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo na predlog občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na zborih občanov. Zbore skliče župan za območje skupnosti, za katero je odbor ustanovljen.
Člani posameznega odbora se imenujejo za dobo štirih let oziroma za obdobje mandata vsakokratnega občinskega sveta.
6. člen
Vaški odbori štejejo tri člane, razen vaškega odbora Oplotnica, ki šteje pet članov.
7. člen
Vsak vaški odbor ima svojega predsednika, ki ga izvolijo člani odbora z večino glasov izmed sebe na prvi seji odbora. Prvo sejo skliče župan najkasneje v 30 dneh po imenovanju vaških odborov.
Predsednik predstavlja in zastopa vaški odbor, izvršuje sklepe odbora, skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev vaškega odbora, poroča zboru občanov o svojem delu in opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo organi Občine Oplotnica.
8. člen
Predsednik vaškega odbora skliče vaški odbor enkrat letno, oziroma večkrat, če je to potrebno.
IV. NAČIN DELA VAŠKIH ODBOROV
9. člen
Vaški odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta. Odbori v okviru svojega delovnega področja opravljajo naloge v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta. Obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
10. člen
Vaški odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, na katerih je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.
11. člen
Vaški odbori dajejo predloge in mnenja samo za območja, za katera so imenovani.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Prvi vaški odbori se imenujejo najkasneje 60 dni po začetku veljavnosti tega odloka.
Naslednji odbori se imenujejo najkasneje v 90 dneh po konstituiranju novega občinskega sveta.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012.10/2000
Oplotnica, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost