Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1780. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje, stran 4331.

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in 24/92), dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Prevalje na 13. seji dne 7. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Prevalje plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), zavezance, merila za določitev višine nadomestila ter postopek odmere.
2. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe (lastnik, najemnik...), ki je lahko fizična ali pravna oseba.
3. člen
Zavezanci plačujejo nadomestilo za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območjih, določenih v 10. členu tega odloka.
4. člen
Osnova za izračun nadomestila za zazidano stavbno zemljišče je površina zazidanega stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjske, počitniške ali poslovne namene.
V zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlorisna površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani (stanovanje, poslovni prostor, garaža...).
Izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna površina funkcionalno povezanih zemljišč, ki so namenjena poslovni dejavnosti (interna parkirišča, nepokrita skladišča, odlagališča odpadkov, garaže, delavnice na prostem, igrišča, letni vrtovi...).
5. člen
Osnova za izračun nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče je površina nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določena za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
6. člen
Glede na namen uporabe se stavbna zemljišča delijo v 5 skupin:
1. skupina za stanovanjske namene, kamor prištevamo stanovanja in stanovanjske hiše, garaže za osebne avtomobile v objektu ali izven njega;
2. skupina za počitniške namene;
3. skupina za poslovne, proizvodne in skladiščne namene, kamor prištevamo vse poslovne prostore proizvodnih in storitvenih dejavnosti s skladišči, parkirne prostore, prometne površine, energetske objekte ter garaže za vozila, s katerimi se izvaja poslovna dejavnost;
4. skupina za družbene in neprofitne dejavnosti, kamor štejemo šole, vrtce, zdravstvene ustanove (javne in privatne), prostore za kulturno, telesnokulturno in društveno dejavnost, politične stranke ter državne organe in institucije;
5. nepozidana stavbna zemljišča.
7. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi tako, da se pomnožijo elementi: površina, število točk po merilih iz tega odloka in vrednost točke, ki jo vsako leto določi občinski svet do 31. 12. in velja od 1. 1. naslednjega leta.
8. člen
Nadomestilo se ne odmerja za stavbna zemljišča in funkcionalne enote, ki se uporabljajo:
– za potrebe obrambe;
– za potrebe tujih držav in mednarodnih organizacij, skladno z 59. členom zakona o stavbnih zemljiščih;
– za zemljišča, ki so s prostorsko izvedbenimi akti predvidena za gradnjo, dokler jih kmetje uporabljajo za kmetijsko dejavnost;
– za zemljišča, ki jih investitorji pripravljajo za gradnjo;
– za zemljišča, ki se po dejanski funkciji uporabljajo kot javne površine;
– za kulturne in sakralne namene;
– za potrebe Rdečega križa, Karitas in drugih humanitarnih organizacij;
– za funkcionalne enote, ki jih poleg sakralnih objektov uporabljajo verske skupnosti za svojo dejavnost;
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja, hlevi, strojne lope...), razen za površine, namenjene za opravljanje dopolnilne dejavnosti.
9. člen
Plačevanja nadomestila so oproščeni občani:
– ki prejemajo varstveni dodatek;
– ki so upravičeni do subvencije stanarine;
– na zahtevo za dobo 5 let od dneva vselitve občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča v drugih opravičenih primerih, ko bi plačevanje nadomestila ogrožalo preživljanje zavezanca ter njegove družine (elementarne nesreče, požar ipd.).
Plačevanja nadomestila so lahko oproščene pravne osebe zaradi začasne plačilne nezmožnosti, če na nastanek plačilne nezmožnosti zavezanec ni mogel vplivati, ali če se s tem lahko odvrnejo motnje v gospodarstvu. Upošteva se plačilna nezmožnost, ki je posledica:
– neporavnanih zapadlih terjatev oseb, zoper katere je začet stečajni postopek,
– ukrepov države,
– ukrepa tuje države,
– višje sile,
– neporavnanih zapadlih terjatev do Republike Slovenije.
Občinski svet obravnava zahtevke za odpis, obročno plačilo ali odlog plačila, če jih poda zavezanec pred izdajo odločbe o odmeri nadomestila, vendar najkasneje do 31. 1. za odmerno leto.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
10. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo so:
I. območje: naselje Prevalje
II. območje: stavbna zemljišča znotraj ureditvenih območij v vseh ostalih naseljih v občini
III. območje: ostala stavbna zemljišča v vseh naseljih v občini, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem.
Območja so vrisana na grafičnih kartah in so sestavni del tega odloka. Karte so na vpogled na Občini Prevalje.
III. MERILA ZA DOLOČITEV ŠTEVILA TOČK
11. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. lega in namembnost,
2. stopnja komunalne opremljenosti,
3. izjemne ugodnosti lokacije.
12. člen
Točke glede na lego in namembnost zemljišča:
----------------------------------------------------------------------------------------
Lega zemljišča  Stanovanjski  Počitniški  Poslovni   Družbene    Nepozidana
             namen     namen    namen  dejavnosti  stavbna zemlj.
----------------------------------------------------------------------------------------
I. območje         20      300     300      100        70
II. območje         10      200     200      50        40
III. območje         5      100     100      50        40
----------------------------------------------------------------------------------------
13. člen
Merilo stopnje komunalne opremljenosti pomeni dejansko opremljenost s komunalnimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe oziroma možnost priključitve na te objekte in naprave.
Za objekte in naprave individualne rabe (IKR) štejemo:
I. kategorija – vročevod (plin), plin (kuhanje), vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon;
II. kategorija – vročevod (plin), vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon;
III. kategorija – vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon;
IV. kategorija – vodovod, kanalizacija, elektrika;
V. kategorija – vodovod, elektrika.
Za objekte in naprave kolektivne rabe (KKR) štejemo:
I. kategorija – ceste, parkingi, javna razsvetljava, zelene in rekreac. površine, odvodnjavanje, hidrantna mreža;
II. kategorija – ceste, parkingi, javna razsvetljava, zelene in rekreac. površine, odvodnjavanje;
III. kategorija – ceste, parkingi, javna razsvetljava, odvodnjavanje;
IV. kategorija – ceste, javna razsvetljava, odvodnjavanje;
V. kategorija – ceste, odvodnjavanje.
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne (IKR) in kolektivne (KKR) rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
---------------------------------------
Kategorija  Točke – IKR  Točke – KKR
---------------------------------------
I.          40       30
II.          40       30
III.         30       30
IV.          25       25
V.          20       20
---------------------------------------
V primeru nekompletne opremljenosti se upošteva nižja kategorija oziroma kategorija z več elementi.
14. člen
Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih se ugotavljajo za:
I. območje – 100 m pas ob vsaki strani regionalne ceste št. I. reda št. 226 Dravograd–Poljana–Holmec, pri čemer se upošteva zračna linija, ki se pričenja na sredini cestišča;
II. območje – območje mednarodnega mejnega prehoda Holmec.
Glede na vrsto dejavnosti se upošteva v območjih iz prejšnjega odstavka naslednje število točk:
------------------------------------------------------------------------------
Šifra   Dejavnost                  Točke      Točke
                          I. območje   II. območje
------------------------------------------------------------------------------
A/01.5   Lov in gojitev divjadi ter
      lovske storitve                200       300
DG/24.4  Proizvodnja farmacevtskih surovin
      in preparatov                 200       300
F/45    Gradbeništvo                  100       200
G/50    Prodaja, vzdrževanje in popravilo
      motornih vozil, trgovina na drobno
      z motornimi gorivi               300       400
G/51    Posredništvo in trgovina na debelo,
      razen z motornimi vozili            200       300
G/52    Trgovina na drobno,
      razen z motornimi vozili,
      popravila izdelkov široke porabe        200       4000
H     Gostinstvo                   200       300
I/60    Kopenski prevoz, cevovodni
      transport                   200       300
I/63.1   Prekladanje, skladiščenje           200       300
I/63.21  Druge pomožne dejavnosti
      v kopenskem prometu              200       300
I/63.30  Dejavnost potovalnih agencij
      in organizatorjev potovanj,
      s turizmom povezane dejavnosti         300       400
I/63.40  Dejavnost drugih prometnih agencij       500       1000
I/64    Pošta in telekomunikacije           1000       2000
J     Finančno posredništvo             500       1000
K     Poslovanje z nepremičninami,
      najem in poslovne storitve          1000       2000
O     Druge javne, skupne in osebne
      storitvene dejavnosti             100       200
------------------------------------------------------------------------------
15. člen
Nadomestilo se obračuna tudi za uporabo začasnih objektov, postavljenih na javnih površinah, ki traja več kot 6 mesecev na leto.
------------------------------------------------------------------------------------
Namen uporabe      I. območje iz 10. člena  II. in III. območje iz 10. člena
------------------------------------------------------------------------------------
kioski                   1000                 500
gostinski vrtovi               500                 250
drugi začasni objekti            100                 50
------------------------------------------------------------------------------------
Nadomestilo iz tega člena se določi tako, da se število točk iz tabele pomnoži s številom dni uporabe javne površine in pomnoži z vrednostjo točke.
16. člen
Število točk po merilih iz členov 12, 13 in 14 se sešteva.
IV. POSTOPEK ODMERE NADOMESTILA
17. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določila zakona o davčnem postopku.
18. člen
Nadomestilo odmeri davčni organ na podlagi podatkov iz evidence občine do 30. 6. za odmerno leto in se plačuje v mesečnih obrokih.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka plačujejo zavezanci, katerih odmerjeno nadomestilo ne presega 50.000 SIT, to nadomestilo v dveh polletnih obrokih.
Zavezanci, ki jim nadomestilo za tekoče leto še ni bilo odmerjeno, plačujejo nadomestilo za tekoče leto na podlagi odločbe iz preteklega leta.
19. člen
Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Prevalje dejstva, ki pomenijo nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v roku 30 dni po nastanku sprememb.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba sporočena.
V. KAZENSKA DOLOČBA
20. člen
Pravna oseba in samostojni podjetnik, ki ne vloži prijave za nadomestilo, ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo 60.000 SIT do 300.000 SIT za prekršek.
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Osnova za nastavitev prve evidence za nadomestilo po tem odloku so obstoječe evidence, s katerimi razpolaga davčni organ in uradne državne evidence.
Kjer obstoječih podatkov ni, jih pridobi občinska uprava tako, da pozove zavezance, da potrebne podatke pisno sporočijo.
Občinska uprava lahko zahteva v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da so sporočeni podatki nepravilni, da zavezanec dokaže pravilnost podatkov.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Prevalje odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/91).
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-99/7-6
Prevalje, dne 7. aprila 2000.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost