Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1773. Odlok o zazidalnem načrtu Podov - ob potoku, stran 4326.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93) 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 15/95) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 23. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu Podov – ob potoku
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za individualno stanovanjsko gradnjo zahodno od Levstikove ulice v Moravskih Toplicah, ki ga je izdelal ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota, številka projekta 30/98 – ZN/MT, marca 1999.
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni del, grafični del in soglasja pristojnih organov in organizacij:
A) Tekstualni del odloka
b) Grafični del odloka:
1. Izsek iz srednjeročnega plana občine       M 1:5000
2. Kopija katastrskega načrta z območjem obdelave  M 1:1000
3. Obstoječe komunalne naprave           M 1:1000
4. Arhitektonsko ureditvena situacija        M 1:1000
5. Zakoličbena situacija              M 1:1000
6. Parcelacijski načrt               M 1:1000
7. Funkcionalno zemljišče              M 1:1000
8. Predvidena komunalna oprema           M 1:1000
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave zajema naslednje parcele: 3064/2, 3065/2, 3066/2, 3071/2, 3071/15, 3071/14, 3071/16, 3071/4, 3071/1 in 3071/5.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Funkcija območja je stanovanjska. Možno jo je dopolniti z mirnimi poslovnimi dejavnostmi v okviru predvidenih objektov, ki ne smejo negativno vplivati na okolje, kar pomeni, da ne smejo presegati dovoljenih ravni hrupa, onesnaževati zraka, vode in tal ter morajo biti v skladu s predpisanimi nivoji imisij za pretežno stanovanjsko območje.
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
5. člen
Na območju parcel iz 3. člena tega odloka je predvidena gradnja 7 novih prostostoječih stanovanjskih objektov. Vse hiše so formirane tako, da omogočajo dovoze iz nove ceste, ki predstavlja osrednjo komunikacijo in se navezuje na obstoječo Levstikovo ulico.
6. člen
Vsi objekti so etažnosti K + P + M, gospodarske funkcije so locirane v kleti ali pritličju. Garaže so v okviru pritličja hiše.
7. člen
Teren, ki se proti potoku znižuje, se nasuje do nivoja nove dovozne ceste in se zahodno od ceste polagoma spušča proti potoku. Nasutje mora biti izvedeno tako, da ne škoduje strugi potoka Lipnica.
8. člen
Vzdolž potoka se ohrani in uredi javna sprehajalna pot.
V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
9. člen
Tlorisna oblika objektov je podolgovate oblike ali v obliki črke L. Prizidki k stanovanjskim objektom so pravokotni na osnovni objekt tako, da je zagotovljena funkcionalna izraba parcele.
Projekti za gradnjo lahko odstopijo od predpisanih določil za + / -2 m v vse smeri. Tlorisne velikosti predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih horizontalnih gabaritov, ki so pogojeni z minimalnimi požarnimi odmiki.
10. člen
Maksimalna višina obodnega zida stanovanjskih objektov znaša 5 m do kapne lege, merjeno od nivoja asfaltirane dovozne ceste. Nivo pritličja je največ 0,50 m nad nivojem iste dovozne ceste.
Garaža pri objektih zahodno od predvidene ceste je višine največ 3 m do kapne lege, merjeno od iste ceste.
11. člen
Gradbene linije objektov ob cesti morajo biti vzporedne s cesto. Odmiki med objekti ne smejo biti manjši od višine najvišjega sosednjega objekta, oziroma ne smejo biti manjši od dovoljenega požarnega odmika. Odmiki od parcelnih mej so definirani v grafičnih prilogah.
12. člen
Vsi objekti imajo simetrične dvokapne strehe z nakloni 38 do 45 stopinj ter opečno kritino. Smeri slemena morajo biti za objekte ob cestah vzporedne s cesto, oziroma vzporedne z daljšo stranico objekta.
VI. KOMUNALNO UREJANJE
13. člen
Vsi objekti se morajo priključiti na vodovodno, kanalizacijsko in električno omrežje.
Vsi predvideni komunalni in energetski priključki morajo biti v zemlji. V območju zazidalnega načrta mora biti prometno in komunalno omrežje (vodovod, kanalizacija, elektrika) zgrajeno pred gradnjo objektov.
Predvidena cesta se izvede v istem nivoju kot je obstoječa Levstikova ulica.
14. člen
Ob parcelnih mejah je dovoljena postavitev ograje do višine 1,20 m. Ograje so predvsem žive meje, lahko kombinirane s kovinsko ali leseno ograjo. Ob cesti se živa meja zasadi 0,5 m v notranjosti parcele.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
15. člen
Vse predvidene gradnje je možno izvajati istočasno pod pogojem, da se zemljišče znotraj zazidalnega načrta predhodno opremi s cesto, elektriko, vodovodom in kanalizacijo.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
16. člen
V območju zazidalnega načrta so investitorji dolžni plačati sorazmerni delež stroškov priprave in opreme stavbnega zemljišča.
Pred pričetkom del na obravnavanem območju je potrebno naročiti izdelavo projektov pri pooblaščenih organizacijah za izvedbo komunalnih in energetskih omrežij ter omrežij za zveze. S projekti morajo soglašati upravljalci posameznih naprav.
IX. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Zazidalni načrt je na vpogled vsem občanom in organizacijam pri občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši pristojna urbanistična inšpekcija.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/00-6-fc
Moravske Toplice, dne 23. marca 2000.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost