Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1706. Odlok o komunalnem prispevku za Mestno občino Ljubljana, stran 4234.

Na podlagi 42. in 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št., 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 27. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku za Mestno občino Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izračun komunalnega prispevka, odmera komunalnega prispevka ter oprostitve plačila komunalnega prispevka v Mestni občini Ljubljana.
2. člen
Izračun komunalnega prispevka je osnova za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Komunalni prispevek se izračuna na tistih območjih urejanja, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme ali rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov, na podlagi programa opremljanja, ki ga izda župan.
Komunalni prispevek se izračuna na način, določen s tem odlokom na območjih, za katera še ni vseh osnov za izdelavo programa opremljanja, kakor tudi na območjih, ki so komunalno opremljena.
II. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
A) Elementi za izračun komunalnega prispevka
4. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka za območja iz drugega odstavka 3. člena tega odloka se upoštevajo naslednji elementi:
a) površina stavbnega zemljišča, ki je površina gradbene parcele (stavbišče in funkcionalno zemljišče), povzeta iz prostorsko izvedbenega akta oziroma lokacijske dokumentacije;
b) bruto površina investitorjevega objekta, ki je povzeta iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja;
c) izraba stavbnega zemljišča, ki je razmerje med bruto površino objekta in površino gradbene parcele;
d) dejanska opremljenost stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, ki se ugotovi iz predložene dokumentacije (prostorsko-izvedbeni akti, lokacijska in projektna dokumentacija).
V povprečnih stroških opremljanja je upoštevana opremljenost z javno infrastrukturo v naslednjih deležih:
Individualne komunalne naprave
--------------------------------------------------
Vrsta komunalne opremljenosti        Deleži
--------------------------------------------------
1. vodovodno omrežje              7%
2. odpadno kanalizacijsko omrežje        9%
3. električno omrežje              8%
3.1 prosto nadzemno omrežje          (2%)
3.2 kabelsko podzemno omrežje         (4%)
3.3 kabelsko omrežje v kanalizaciji      (6%)
3.4 trafo postaja               (8%)
4. vročevodno omrežje             13%
5. plinovodno omrežje              5%
6. telefonsko omrežje              4%
6.1 prostovodno nadzemno omrežje       (2%)
6.2 kabelsko podzemno omrežje         (3%)
6.3 kabelsko omrežje v kanalizaciji      (4%)
7. CATV–omrežje                 2%
skupaj                     48%
--------------------------------------------------
Kolektivne komunalne naprave
---------------------------------------------------------------
Vrsta komunalne opremljenosti              Deleži
---------------------------------------------------------------
1. ceste                          22%
1.1 makadamske ceste širine do 5 m             (8%)
1.2 asfaltirane ceste širine do 5 m            (12%)
1.3 asfaltirane ceste s pločniki             (16%)
1.4 asfaltirane ceste s pločniki in kolesarskimi stezami (22%)
2. zunanja parkirišča – izven funkcionalnih zemljišč     9%
3. meteorno kanalizacijsko omrežje              9%
4. javna razsvetljava                    4%
5. hortikulturna ureditev (parki, zelenice izven
funkcionalnega zem.)                     5%
6. hidrantno omrežje                     3%
skupaj                           52%
---------------------------------------------------------------
e) povprečni stroški opremljanja stavbnega zemljišča, ki znašajo za 100% opremljenost stavbnega zemljišča in izrabo 1,00 14.441,82 SIT/m2 stavbnega zemljišča na dan 1. 1. 2000.
Za različne izrabe stavbnega zemljišča se povprečni stroški opremljanja ugotovijo na podlagi naslednje tabele (vmesne vrednosti se izračunajo s pomočjo linearne interpolacije):
Prikaz povprečnih stroškov opremljanja na m2 stavbnega zemljišča pri različnih izrabah na dan 1. 1. 2000
----------------------------------------
ISZ               SIT/ m2
----------------------------------------
0,05            2.282,22 SIT
0,10            3.092,40 SIT
0,15            3.881,05 SIT
0,20            4.648,64 SIT
0,25            5.395,67 SIT
0,30            6.122,60 SIT
0,35            6.829,91 SIT
0,40            7.518,06 SIT
0,45            8.187,52 SIT
0,50            8.838,71 SIT
0,55            9.472,11 SIT
0,60            10.088,14 SIT
0,65            10.687,23 SIT
0,70            11.269,82 SIT
0,75            11.836,32 SIT
0,80            12.387,15 SIT
0,85            12.922,72 SIT
0,90            13.443,42 SIT
0,95            13.949,66 SIT
1,00            14.441,82 SIT
1,05            14.920,30 SIT
1,10            15.385,45 SIT
1,15            15.837,67 SIT
1,20            16.277,30 SIT
1,25            16.704,72 SIT
1,30            17.120,27 SIT
1,35            17.524,31 SIT
1,40            17.917,16 SIT
1,45            18.299,17 SIT
1,50            18.670,67 SIT
1,55            19.031,97 SIT
1,60            19.383,39 SIT
1,65            19.725,25 SIT
1,70            20.057,84 SIT
1,75            20.381,47 SIT
1,80            20.696,42 SIT
1,85            21.002,99 SIT
1,90            21.301,44 SIT
1,95            21.592,06 SIT
2,00            21.875,10 SIT
2,05            22.150,84 SIT
2,10            22.419,52 SIT
2,15            22.681,40 SIT
2,20            22.936,71 SIT
2,25            23.185,69 SIT
2,30            23.428,58 SIT
2,35            23.665,59 SIT
2,40            23.896,94 SIT
2,45            24.122,85 SIT
2,50            24.343,52 SIT
2,55            24.559,14 SIT
2,60            24.769,92 SIT
2,65            24.976,04 SIT
2,70            25.177,68 SIT
2,75            25.375,02 SIT
2,80            25.568,22 SIT
2,85            25.757,44 SIT
2,90            25.942,85 SIT
2,95            26.124,59 SIT
3,00            26.302,80 SIT
3,05            26.477,63 SIT
3,10            26.649,21 SIT
3,15            26.817,65 SIT
3,20            26.983,09 SIT
3,25            27.145,62 SIT
3,30            27.305,37 SIT
3,35            27.462,43 SIT
3,40            27.616,90 SIT
3,45            27.768,86 SIT
3,50            27.918,39 SIT
3,55            28.065,58 SIT
3,60            28.210,49 SIT
3,65            28.353,20 SIT
3,70            28.493,74 SIT
3,75            28.632,18 SIT
3,80            28.768,57 SIT
3,85            28.902,93 SIT
3,90            29.035,31 SIT
3,95            29.165,74 SIT
4,00            29.294,22 SIT
4,05            29.420,79 SIT
4,10            29.545,44 SIT
4,15            29.668,18 SIT
4,20            29.789,00 SIT
4,25            29.907,90 SIT
4,30            30.024,86 SIT
4,35            30.139,86 SIT
4,40            30.252,87 SIT
4,45            30.363,85 SIT
4,50            30.472,76 SIT
4,55            30.579,57 SIT
4,60            30.684,21 SIT
4,65            30.786,62 SIT
4,70            30.886,75 SIT
4,75            30.984,51 SIT
4,80            31.079,84 SIT
4,85            31.172,64 SIT
4,90            31.262,84 SIT
4,95            31.350,32 SIT
5,00            31.435,00 SIT
5,05            31.516,76 SIT
5,10            31.595,49 SIT
5,15            31.671,07 SIT
5,20            31.743,36 SIT
5,25            31.812,25 SIT
5,30            31.877,59 SIT
5,35            31.939,23 SIT
5,40            31.997,02 SIT
5,45            32.050,81 SIT
5,50            32.100,44 SIT
5,55            32.145,72 SIT
5,60            32.186,50 SIT
5,65            32.222,58 SIT
5,70            32.253,77 SIT
5,75            32.279,89 SIT
5,80            32.300,73 SIT
5,85            32.316,09 SIT
5,90            32.325,75 SIT
5,95            32.329,50 SIT
6,00            32.327,10 SIT
----------------------------------------
Povprečni stroški opremljanja stavbnega zemljišča so prikazani tudi s krivuljo v prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
Stroški se revalorizirajo v skladu z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije;
f) povprečni stroški priprave stavbnega zemljišča, ki zajemajo povprečne stroške izdelave urbanistične dokumentacije (izdelava prostorsko-izvedbenih načrtov ali prostorsko-ureditvenih pogojev), preračunani na m2 stavbnega zemljišča, znašajo za:
– prostorsko-izvedbene načrte: 350 SIT/m2 stavbnega zemljišča na dan 1. 1. 2000
– prostorsko-ureditvene pogoje: 150 SIT/m2 stavbnega zemljišča na dan 1. 1. 2000.
B) Način izračuna komunalnega prispevka
5. člen
Znesek komunalnega prispevka je vsota stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in stroškov priprave stavbnega zemljišča.
Stroški opremljanja stavbnega zemljišča se izračunajo po naslednji formuli:
a × d × e = stroški opremljanja.
Stroški priprave stavbnega zemljišča se izračunajo po naslednji formuli:
f × a = stroški priprave.
6. člen
V primeru novogradenj je komunalni prispevek seštevek stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in stroškov priprave stavbnega zemljišča, ki se izračuna po formuli iz prejšnjega člena tega odloka, ki se glasi:
(a × d × e)+(f × a) = izračun komunalnega prispevka.
V primeru nadzidav, prizidav, rekonstrukcij in nadomestnih gradenj je za izračun komunalnega prispevka potrebno ugotoviti:
1. razliko med novo predvideno izrabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: ISZn) in obstoječo izrabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: ISZn). Na podlagi tako ugotovljene razlike stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: Delta ISZ = ISZn – ISZo) se določi višina povprečnih stroškov opremljanja stavbnega zemljišča (e),
2. povprečne stroške priprave stavbnega zemljišča iz točke f), 4. člena tega odloka v deležu, ki ga predstavlja razlika med obstoječo in novo predvideno izrabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: f11 = f × Delta ISZ).
Ostali elementi za izračun so enaki kot pri novogradnji.
V primeru, da je razlika med novo predvideno izrabo stavbnega zemljišča in obstoječo izrabo stavbnega zemljišča manjša ali enaka nič, in ob pogoju, da se priključki oziroma zmogljivosti javne infrastrukture ne povečujejo, investitor ne plača komunalnega prispevka.
Znesek komunalnega prispevka v primerih iz drugega odstavka tega člena se izračuna po naslednji formuli:
(a × d × e)+(f1 × a) = izračun komunalnega prispevka.
7. člen
Uporaba črk iz 5. in 6. člena tega odloka ima naslednji pomen:
a – površina stavbnega zemljišča v m2,
d – dejanska opremljenost stavbnega zemljišča v %,
e – povprečni stroški opremljanja stavbnega zemljišča v SIT/ m2 stavbnega zemljišča,
f – povprečni stroški priprave stavbnega zemljišča v SIT/ m2 stavbnega zemljišča,
f1 – delež stroškov priprave stavbnega zemljišča, v SIT/m2 stavbnega zemljišča.
8. člen
Za izračun komunalnega prispevka pri spremembi namembnosti objekta se komunalni prispevek izračuna za tisto javno infrastrukturo, za katero je potrebno povečati priključke oziroma njeno zmogljivost, in sicer v deležu, za kolikor se povečajo priključki oziroma zmogljivost.
Kolikor je razlika večja od 100%, se obračuna maksimalni delež iz 4. člena, točka d).
9. člen
V primerih, ko je na gradbeni parceli več različnih vrst objektov, se za izračun komunalnega prispevka upošteva delež gradbene parcele v razmerju bruto površin posameznih objektov.
V primeru, ko se na gradbeni parceli pred novogradnjo že nahaja objekt, se za novogradnjo upošteva cela gradbena parcela.
Pri izračunu povprečnih stroškov opremljanja stavbnega zemljišča (e) in povprečnih stroškov priprave stavbnega zemljišča (f) se upošteva razlika v izrabi stavbnega zemljišča ( Delta ISZ).
III. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Osnova za odmero komunalnega prispevka je izračun komunalnega prispevka skladno z določbami tega odloka.
Odmera komunalnega prispevka pa je odvisna od:
– prispevne stopnje zavezanca, ki je odvisna od vrste objekta, in sicer:
----------------------------------------------------------------
Vrsta objekta                 Prispevna stopnja
----------------------------------------------------------------
Stanovanja, poslovni prostori             100%
Trgovski, industrijski objekti            100%
Objekti drobnega gospodarstva             80%
Garaže – podzemne                   30%
Garaže – nadzemne                   50%
Šolski, športni in kulturni objekti, objekti
zdravstvenega in socialnega varstva,
ter objekti sistema zaščite in reševanja
Mestne občine Ljubljana                70%
Zidani kmetijski gospodarski objekti          30%
Zidani pomožni gospodarski objekti           15%
Leseni pomožni gospodarski objekti           10%
Odprta športna igrišča, bazeni, zimski vrtovi     15%
----------------------------------------------------------------
– območja, v katerem se investitorjev objekt nahaja in je določeno z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer:
Območje       Faktor
I           1,30
II           1,15
III          1,05
IV           1,00
V           0,90
VI           1,05
VII          1,10
IV. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Poleg z zakonom določenih oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo javne komunalne infrastrukture ter za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj, se plačila komunalnega prispevka oprostijo tudi investitorji, ki gradijo objekte v demografsko ogroženih območjih.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Investitorju, ki namerava graditi nov objekt, prizidati ali nadzidati obstoječi objekt na zemljišču, za katerega je bil komunalni prispevek plačan na m2 stavbnega zemljišča, se to plačilo prizna za izrabo zemljišča, predvideno s takrat veljavnim prostorsko-izvedbenim načrtom, oziroma največ do izrabe 0,50 pri individualni stanovanjski gradnji in največ do izrabe 1,00 za ostalo gradnjo (proizvodnjo, servisno, skladiščno, institucionalno).
Določilo prejšnjega odstavka tega člena velja tudi v primeru, ko je investitor namesto plačila komunalnega prispevka neposredno financiral izgradnjo javne infrastrukture, za kar mora priložiti sklenjeno pogodbo in dokazilo o plačilu (virman, blagajniški prejemek, izpisek iz žiro računa, cenitev uradnega cenilca in podobno).
Za vso povečano izrabo zemljišča, se komunalni prispevek izračuna na način, ki je določen s 4. členom tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3594-60/99-8
Ljubljana, dne 27. marca 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost