Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1761. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2000, stran 4316.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 111. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na 14. seji dne 3. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lendava za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se ureja sestava, priprava in izvrševanje proračuna Občine Lendava, upravljanje s premoženjem občine, zadolževanje občine, upravljanje z dolgovi občine ter poroštva občine za leto 2000.
2. člen
Splošni in posebni del proračuna Občine Lendava za leto 2000 sta sestavni del tega odloka.
3. člen
V proračunu Občine Lendava za leto 2000 se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 5,900.000 SIT zadrži kot splošna proračunska rezervacija. O uporabi teh sredstev odloča župan, razporedijo pa se v finančni načrt uporabnika proračuna oziroma za nepredvidene namene ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
4. člen
V proračunu Občine Lendava za leto 2000 se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo v višini 4,731.675 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi teh sredstev ter neporabljenimi sredstvi iz prejšnjih let odloča župan, in sicer do višine 3,000.000 SIT v posameznem primeru in o uporabi obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
5. člen
Občina Lendava v letu 2000 sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je do skupne višine 40,000.000 SIT.
6. člen
V okviru posebnega dela bilance odhodkov proračuna Občine Lendava za leto 2000, lahko župan prerazporeja proračunska sredstva, če ugotovi, da posamezna postavka ne bo iz objektivnih razlogov realizirana v tem koledarskem letu. O izvršenih prerazporeditvah župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 015-01-05/00
Lendava, dne 3. aprila 2000.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.
       SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE LENDAVA
             ZA LETO 2000

                            v tolarjih

   Plan 2000
_________________________________________________________________
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Prihodki skupaj                1.198,094.814
II.  Odhodki skupaj                1.199,684.928
III. Proračunski primanjkljaj (presežek)       -1,590.114
_________________________________________________________________
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev            2,000.000
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                          -
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev                2,000.000
_________________________________________________________________
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje skupaj
IX.  Odplačilo dolga skupaj              8,524.517
X.  Neto zadolževanje                -8,524.517
XI.  Spremembe denarnih sredstev na računih
   proračuna                    -8,114.631
_________________________________________________________________


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti