Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1759. Odlok o organiziranju službe pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev, stran 4312.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99), 43. in 100. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95), je Občinski svet občine Lenart na 11. seji dne 28. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o organiziranju službe pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih ali drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.
2. člen
Pomoč družini na domu organizira in izvaja Center za socialno delo Lenart kot javno službo v občini. Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena lahko občina na podlagi ponudbe in povpraševanja podeli za službo za pomoč družini na domu tudi koncesijo.
3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno ali telesno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno,
– osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča varstvo v instituciji,
– družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, če jim uporaba storitev nadomešča institucionalno varstvo.
Upravičenost do socialne oskrbe na domu ugotavlja Center za socialno delo Lenart.
II. VRSTA IN OBSEG STORITVE
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec upravičen, v obsegu praviloma največ 20 ur tedensko, se šteje pomoč pri:
– pripravi hrane,
– vzdrževanju stanovanjskega prostora,
– čiščenju,
– pranju,
– likanju,
– postiljanju,
– nakupovanju,
– ogrevanju prostorov,
– drugih delih po dogovoru.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, do katere je upravičenec upravičen, v obsegu praviloma največ 20 ur tedensko, se šteje pomoč pri:
– oblačenju,
– hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katerih je upravičenec upravičen, v obsegu praviloma največ 2 uri tedensko se šteje:
– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti in odtujenosti,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njihove družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe upravičencev določi socialna delavka, ki posamezni primer obravnava.
III. DOLOČANJE CENE STORITVE
6. člen
Cena storitve pomoči družini na domu je na dan sprejema tega odloka 1.219 SIT/uro in se valorizira najmanj enkrat letno v skladu z rastjo povprečnih neto plač vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji, oziroma z vsakokratno letno objavo povprečnih letnih neto plač vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji.
IV. DOLOČANJE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITVE
7. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati celotne stroške storitve. Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.
8. člen
Center za socialno delo Lenart oziroma koncesionar je dolžan z določili tega odloka seznaniti upravičenca do storitev pomoči na domu, z njimi skleniti dogovore o izvajanju storitev ter izdati ustrezne upravne odločbe. Odločba velja za čas nudenja storitve, vendar največ za čas enega leta. En izvod odločbe Center za socialno delo Lenart oziroma koncesionar dostavi Občini Lenart.
Upravičenec storitev svoje finančne obveznosti poravna na žiro račun Občine Lenart.
9. člen
Upravičenci lahko z ustreznimi dokazili že pri vložitvi zahtevka za nudenje pomoči na domu ali kasneje, ko je odločba že izdana, vložijo zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila storitve.
10. člen
Center za socialno delo Lenart oziroma koncesionar lahko upravičence v primerih, ko nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo storitev pomoči na domu in nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati, delno ali v celoti oprosti plačila storitev.
11. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve na domu:
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka kot edinega vira preživljanja,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
– otroci za čas vključitve v programe predšolskih in šoloobveznih dejavnosti in so upravičeni do dodatka po zakonu o družinskih prejemkih,
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Višina delne oprostitve plačila na domu je odvisna od materialnega stanja upravičenca in zavezancev. Ostali upravičenci so dolžni plačati stroške izvajanja storitev v višini veljavne cene storitev.
12. člen
Prispevek k ceni storitev za upravičence, ki so delno oproščeni plačila storitev, se določa na podlagi lestvice, ki upravičence ali zavezance razvršča v plačilne razrede. Višina prispevka je odvisna od doseženega razmerja med dohodkom upravičenca in zavezancev povprečno doseženim v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka za storitev in povprečno neto plačo vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu, in sicer:
----------------------------------------------------------------------------
% doseganja oziroma    % prispevka      Znesek plačila (prispevka)
preseganja zneska     k ceni storitve        za eno uro storitve
povprečne neto plače    (1.219 SIT/uro =
vseh zaposlenih v RS      polna cena)
v preteklem letu
----------------------------------------------------------------------------
do 60%                 10%             122 SIT
nad 60 do 70%              20%             244 SIT
nad 70 do 80%              30%             366 SIT
nad 80 do 90%              40%             488 SIT
nad 90 do 100%             50%             609 SIT
nad 100 do 110%             60%             731 SIT
nad 110 do 120%             70%             853 SIT
nad 120%                100%            1.219 SIT
----------------------------------------------------------------------------
V izjemnih primerih lahko Center za socialno delo Lenart oziroma koncesionar pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj družine in
– določi višje plačilo, če ugotovi, da je dejansko socialni položaj družine bistveno boljši kot bi izhajal iz njenega izkazanega dohodka,
– določi nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu izkazanemu dohodku družina živi v težkih socialnih razmerah.
13. člen
Dohodki upravičenca in zavezancev se ugotavljajo tako, da se v dohodek upoštevajo vsi dohodki po 27. členu zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) ter dodatek za tujo nego in pomoč.
14. člen
Za zbiranje podatkov in vodenje evidenc socialnega položaja upravičencev oziroma zavezancev občina pooblašča Center za socialno delo Lenart oziroma koncesionarja.
Center za socialno delo Lenart oziroma koncesionar zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje, varuje in uporablja osebne podatke, vsebovane v evidencah, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem odlokom ni določeno drugače.
15. člen
Center za socialno delo Lenart oziroma koncesionar sklene z upravičencem oziroma njegovim zastopnikom dogovor o izvajanju in plačilu pomoči na domu pred pričetkom izvajanja pomoči in določi znesek lastne udeležbe upravičenca.
V samem dogovoru o nudenju pomoči na domu je opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.
Če upravičenec nima lastnih dohodkov, ki bi mu omogočali plačilo po tem odloku in ima v lasti nepremično premoženje je praviloma upravičen le, če pristane na zemljiškoknjižno zavarovanje terjatev občine. Zemljiško-knjižno zavarovanje opravi občina na predlog Centra za socialno delo.
Kolikor je bil upravičenec lastnik nepremičnega premoženja in ga je odtujil tri leta pred vložitvijo zahtevka za nudenje pomoči na domu, se mu pomoč praviloma nudi samo v primeru, če upravičenec predloži pisno zagotovilo, da prevzemnik nepremičnega premoženja ali kdo drug zagotovi plačilo stroškov po tem odloku.
16. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo, če je pridobil pravico do doplačila oziroma plačila ne da bi prehodno izrabil vse pravne možnosti za določitev in izterjavo preživninske upravičenosti, če je do njih upravičen,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do oprostitve plačila ali delnega doplačila ni več upravičen.
17. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dolžan v 15 dneh sporočiti pooblaščencu za zbiranje in vodenje evidenc socialnega položaja upravičencev oziroma zavezancev.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je upravičenec ali zavezancev dolžan vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.
18. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca evidentirajo mesečno na posebnem obrazcu pri izvajalcu pomoči na domu, ki obsega:
– evidenca dogovora,
– delovne naloge za laične delavce,
– vsebine pomoči,
– izvajalce storitev,
– evidenco opravljenih poti.
Občina ima pravico vpogleda v te evidence.
19. člen
Medsebojne pravice in dolžnosti med Občino in Centrom za socialno delo Lenart oziroma koncesionarjem se dogovorijo s pogodbo.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Občina bo v vsakoletnem proračunu postopno zagotavljala sredstva, potrebna za izvajanje službe pomoči družini na domu.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15001-1/1999
Lenart, dne 28. marca 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost