Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1781. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Prevalje, stran 4334.

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 44/97), 1., 6. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), navodila o merilih za to, kar se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85), ob uporabi 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99), je Občinski svet občine Prevalje na 13. seji dne 7. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Prevalje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(opis posegov)
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način izvedbe pomožnih objektov (v nadaljnjem besedilu: pomožni objekti), določitev postavitve začasnih objektov in naprav namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in proslavam in podobno (v nadaljnjem besedilu: začasni objekti), kot tudi določitev postopka ureditve zunanjega videza obstoječih objektov (v nadaljevanju besedila: adaptacija na obstoječih objektih), za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o priglasitvi del.
II. POMOŽNI OBJEKTI IN NAPRAVE
2. člen
(seznam pomožnih objektov in naprav)
Kot pomožne objekte se štejejo posegi v prostor, ki izboljšujejo bivalne pogoje stanovanjske dejavnosti, poslovne dejavnosti, kmetijske in ljubiteljske dejavnosti.
Za pomožne objekte se štejejo:
– samostojni objekti,
– dozidave obstoječih objektov;
1. pri enostanovanjskih hišah:
– garaža za osebni avto, zimski vrt in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno in oblikovno dopolnitev stanovanjskih objektov do največje bruto (v nadaljnjem: skupne) tlorisne površine 30 m2,
– latniki in nadstrešek nad dostopom oziroma nadvozom objekta, nad balkoni in terasami; do največje skupne tlorisne površine 30 m2,
– sončni zbiralniki do največje skupne tlorisne površine 30 m2,
– dimniki do najvišje višine 11 m,
– vrtna uta, shramba za vrtno orodje, vetrolov, zunanje stopnice, zasteklitev balkonov, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjskih objektov do največje skupne tlorisne površine 15 m2,
– zunanji bazen za lastne potrebe na funkcionalnem zemljišču že obstoječih površin z vkopom v teren do 2 m do največje skupne površine 30 m2, ob upoštevanju okolje-varstvenih predpisov,
– ribnik oziroma bazen za vodne biotope v sklopu funkcionalnega zemljišča že obstoječih objektov do največje skupne površine 50 m2,če voda ni odvzeta iz vodotoka ali zbiralnika za pitno vodo/kapnico,
– drvarnica, deponija za kurivo, vkopana klet do največje skupne tlorisne površine 20 m2,
– tople grede in zaprti rastlinjaki do skupne tlorisne površine 40 m2,
– položitev vodov za hišne/terciarne komunalne priključke in naprave (vodovod, kanalizacija, plinovod, elektrika, CaTV, telekomunikacije ipd.),
– manjše biološke čistilne naprave do deset enot,
– tople grede in zaprti rastlinjaki do največje skupne tlorisne površine 30 m2,
– vrtne in dvoriščne lesene in žičnate mejne ograje, oporni zidovi do maksimalne višine 1,5 m (razen, če le-to ne nasprotuje obstoječim prostorskim izvedbenim načrtom ali prostorsko izvedbenim aktom!),
– mali rezervoar za tekoči plin prostornine do 5 m3, z izvedbo razvoda na objektu in priključka na objekt,
– odstranitev eno etažnih objektov in naprav do višine 3 m in površine do 50 m2,
– kurniki, zajčniki in drugi manjši objekti za rejo malih živali do največje skupne tlorisne površine 10 m2, ob upoštevanju okoljevarstvenih zahtev;
– ureditev prostora za smetnjake,
– tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč;
2. pri objektih, namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti:
– ovčnjaki, svinjaki ipd., ki niso namenjeni intenzivni reji, skednji, leseni kozolec za sušenje krme, leseni dvojni kozolec, kašče in lope za shranjevanje sena, krme, stelje in orodja, strojna lopa za spravilo kmetijskih strojev, ki služijo osnovni dejavnosti kmetijskega gospodarstva do končne višine slemena 6 m ter največje skupne tlorisne površine 50 m2,
– tipski silosi za shranjevanje živilske krme z atestom do največje prostornine 90 m3,
– gnojne jame za gnojevko v vodo nepropustni izvedbi do prostornine do 90 m3, na funkcionalnem zemljišču že obstoječih gospodarskih objektov, če niso locirana v neposredni okolici stanovanjskih objektov,
– gnojišča v vodo nepropustni izvedbi do skupne tlorisne površine 30 m2 na funkcionalnem zemljišču že obstoječih gospodarskih objektov, če niso locirana v neposredni okolici stanovanjskih objektov,
– pletena žična ograja za ograditev trajnih nasadov do višine 2 m,
– tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč;
3. pri več stanovanjskih objektih:
– latniki in nadstrešek nad vhodi do največje skupne tlorisne površine 30 m2,
– nadstrešek nad parkiriščem do največje skupne tlorisne površine 13 m2/na enoto
– sončni zbiralniki do največje skupne tlorisne površine 60 m2,
– dimniki do najvišje višine 17 m,
– položitev vodov za hišne/terciarne komunalne priključke in naprave (vodovod, kanalizacija, plinovod, elektrika, CaTV, telekomunikacije ipd.),
– mali rezervoar za tekoči plin prostornine do 5 m3 , z izvedbo razvoda na objektu in priključka na objekt,
– biološke čistilne naprave do sto enot,
– ureditev prostora za smetnjake,
– vrtne in dvoriščne lesene in žičnate mejne ograje, oporni zidovi do maksimalne višine 1,5 m (razen če le-to ne nasprotuje obstoječim prostorskim izvedbenim načrtom ali prostorsko izvedbenim aktom!),
– tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč;
4. poslovni objekti:
– nadstrešnice, vetrolovi, zunanje stopnice do največje skupne tlorisne površine 30 m2, ob upoštevanju predhodnega urbanističnega mnenja o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska urbanistična služba;
– garderobe, shrambe rekvizitov, WC ipd., (vse montažne) na prostorih za rekreacijo do skupne tlorisne površine 15 m2,
– položitev vodov za hišne komunalne priključke (vodovod, kanalizacija, plinovod, elektrika, CaTV, telekomunikacije ipd.),
– biološke čistilne naprave do sto enot,
– tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč,
– vrtne in dvoriščne lesene in žičnate mejne ograje, oporni zidovi do maksimalne višine 2,50 m (razen če le-to ne nasprotuje obstoječim prostorskim izvedbenim načrtom ali prostorsko izvedbenim aktom);
5. drugi pomožni objekti:
– čebelnjaki, ki niso namenjeni bivanju, z največ dvajset panji ter višine prednje kapne lege 3,2 m nad koto nivelete tal do največje skupne tlorisne površine 20 m2, na točkovnih temeljnih, potrebno soglasje čebelarske družine s pripadajočega pašnega katastra,
– kapnice in zajetja pitne vode za največ tri uporabnike (enote) zajetja,
– lesene lope za spravilo orodja na površinah, namenjenih vrtičkarjem do največje skupne tlorisne površine 5 m2, ob upoštevanju predhodnega soglasja ustrezne občinske službe,
– drobna urbana oprema, dodatna oprema parkov, otroških igrišč, gradbišč in počivališč,
– sakralni objekti (križi, kapelice, znamenja) do skupne tlorisne površine 6 m2 in višine 4,5 m, oznake na zgradbah in javnih površinah, reklamni panoji, opozorilne table, spominska obeležja in javne ali zasebne zunanje plastike, ki ne zahtevajo dodatne zunanje ureditve,
– stojala za kolesa z nadstrešnico ob javnih zgradbah v obsegu in izvedbi, ki ne ovira ostalih urbanističnih in drugih ureditev,
– cestne naprave za umirjanje prometa, posegi za odstranjevanje arhitekturnih ovir za invalide, pomične ovire na uvozih za parkiranje, uvozne rampe ipd.,
– asfaltiranje občinskih in lokalnih cest, vzdrževalna in ureditvena dela ter modernizacija na nekategoriziranih cestah in poteh; v primerih ko se gabariti obstoječe ceste ne spreminjajo,
– telefonske govorilnice, tipska avtobusna postajališča,
– oprema obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč, športnih objektov in naprav za rekreacijo,
– zasipanje jaškov in izravnave terena do 1 ha,
– drenaže na posameznih zemljiščih do površine 1 ha, namenjene lastni rabi lastnika zemljišča,
– vzdrževanje in urejevanje manjših vodotokov ob soglasju in pogojih upravljalca vodotoka.
3. člen
(obvezne priloge)
Pri drugi točki drugega člena tega odloka je potrebno vlogi za izdajo odločbe o priglasitvi del priložiti dokazilo o opravljanju kmetijske dejavnosti, ki ga izda pristojna upravna enota.
K strokovni rešitvi prve in druge alinee tretje točke drugega člena tega odloka je potrebno dobiti pisno urbanistično mnenje o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska služba za prostor.
Za vse posege razen enajste alinee iz 5. točke 2. člena je potrebno imeti pozitivno mnenje ustrezne občinske urbanistične službe; kolikor pa ta presodi, pa tudi prostorsko presojo, ki jo izdela pooblaščena projektantska hiša.
4. člen
(omejitve pomožnih objektov in naprav)
Z odstranitvijo objektov se mora zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.
Objekti se ne morejo postavljati v obliki vrstne gradnje razen nadstreška parkirnega prostora (2. člen, oznaka tri/večstanovanjski objekti).
III. ZAČASNI OBJEKTI IN NAPRAVE
5. člen
(seznam začasnih objektov in naprav)
Kot pomožne objekte je potrebno obravnavati objekte in posege v prostor, ki izboljšujejo pogoje turističnih dejavnosti ali prireditev in izvedbo prireditev.
Za začasne objekte se štejejo:
– zračni baloni/šotori za tenis igrišča površine do 200 m2,
– ureditev sezonskih in gostinskih vrtov do največ 50 m2 skupne tlorisne površine,
– objekti, namenjeni začasni sezonski in turistični prodaji do največ 24 m2 skupne tlorisne površine,
– postavitev začasne platnene strehe/šotora nad gostinsko teraso ali prehodom do največ 60 m2 skupne tlorisne površine,
– začasni objekti za prireditve,
– začasni objekti za športne dejavnosti, kot so tribune za enkratno prireditev, baloni, bivalni vsebniki ipd.,
– ureditve pokritih razstavnih prostorov,
– postavitve prodajnih avtomatov za vnaprej pripravljene izdelke, naprav za točenje pijač ipd.,
– postavitev prenosnih sanitarnih blokov do 15 m2 skupne tlorisne površine,
– postavitev markiz,
– postavitev prenosnih smučarskih vlečnic za lastne potrebe z izgradnjo temeljev,
– ureditev lednih površin za lastne potrebe,
– ureditev smučin za rekreativni tek na smučeh,
– postavitev montažnih gradbenih odrov.
6. člen
(obveznost skladnosti ureditve s prireditvijo)
Postavitev začasnih objektov iz četrte, pete in šeste alinee petega člena morajo biti v skladu s programom prireditve. Skladnost s programom prireditve ugotavlja Občinska uprava občine Prevalje.
7. člen
(omejitve)
Postavitev začasnih objektov iz prve, druge, tretje in četrte alinee petega člena je možna tudi na javnih površinah (trgi, ploščadi, pločniki) tako, da se zagotavlja prosti prehod širine najmanj 1,25 m.
Postavitev začasnih objektov je v skladu s pogoji iz petega člena tudi na javnih površinah, kot so:
– lokalne ceste in javne poti,
– parki, drevoredi, zelenice, otroška igrišča, gozdovi s posebnimi pomenom.
IV. POSEGI V STAVBE
8. člen
(seznam adaptacij)
Za adaptacije na obstoječih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, se štejejo vsa dela s katerimi bistveno ne spreminjamo zunanji videz objektov:
– zasteklitev balkonov, za večstanovanjske in poslovne objekte mora biti izdelan enoten projekt za celotno zgradbo,
– postavitev zimskih vrtov na terasah do talne površine 30 m2, za večstanovanjske in poslovne objekte po enotnem izdelan projektu za celotno zgradbo,
– zamenjava zunanjega stavbnega pohištva po obodnicah,
– za več stanovanjske in poslovne objekte mora biti izdelan enoten projekt za celotno zgradbo,
– zamenjava strešne kritine,
– namestitev strešnih oken v ravnini strehe,
– ureditev strešnih oken (aherlni oziroma kukerli) izven ravnine strehe,
– zamenjava barve oziroma obdelave fasade,
– za več stanovanjske in poslovne objekte mora biti izdelan enoten projekt za celotno zgradbo.
9. člen
(obvezne priloge k adaptacijam)
Za vse posege, navedene v osmem členu je potrebno preložiti skico rešitve ustrezni občinski urbanistični službi ter pridobiti pozitivno mnenje le-te; kolikor pa ta presodi, pa tudi prostorsko presojo, ki jo izdela pooblaščena projektantska hiša.
10. člen
(omejitve adaptacij)
Za adaptacije na obstoječih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, velja, da:
– se ne spremeni vertikalni in horizontalni gabarit objekta in njegov izgled,
– da se z adaptacijo ne posega v konstrukcijske elemente,
– da adaptacija ne zahteva novih komunalnih priključkov ali ojačanje obstoječih,
– da se z adaptacijo ne spreminja osnovna funkcija in zmogljivost objekta.
Objekti se ne morejo postavljati v obliki vrstne gradnje.
V. OMEJITVE
11. člen
(omejitve s strani prostorske zakonodaje)
Postavitev pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z rešitvami v prostorskih sestavinah planskih aktov, prostorsko izvedbenih aktov ter z drugimi splošnimi akti in z njimi ne smejo biti prizadeti zakoniti interesi drugih oseb.
Prav tako morajo biti v skladu z zahtevami o varstvu okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarskimi, obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine.
12. člen
(splošne omejitve)
Pri postavitvi pomožnih objektov mora stranka v postopku upoštevati naslednje splošne omejitve:
– da ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– da predvideni posegi ne zahtevajo novih trajnih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte in naprave,
– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne statične presoje, ali drugega gradbeno-tehničnega dovoljenja.
13. člen
(odmiki od parcelnih mej)
Odmiki posameznih pomožnih objektov od posestne meje so določeni v veljavnih občinskih PIA/PIN.
14. člen
(skupne površine)
Pomožnega objekta ni možno dograjevati z novimi priglasitvami.
Pomožni objekti so lahko leseni ali zidani, zgrajeni na pasovnih ali točkovnih temeljih. Postavijo se ob upoštevanju požarnovarnostnih predpisov.
Pomožni objekti so lahko le pritlični in nepodkleteni – razen vkopanih kleti, višina etaže je lahko največ do 3 m.
15. člen
(priloge in časovne omejitve)
Priglasitev nameravanih del vsebuje poleg vsebine naštete v 62. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, kopija katastrskega načrta, opis predvidenih del in po potrebi še strokovno mnenje urbanistične projektivne organizacije, skica v merilu z merami nameravanega posega) še mnenje o primernosti predvidenega prostorskega posega, ki ga izda Občina Prevalje na zahtevo investitorja posega oziroma lastnika zemljišča. Upravni organ lahko opravi tudi lokacijski ogled na kraju samem.
Za začasne objekte vsebuje še datum, do kdaj bo objekt stal in ugotovitev Občine Prevalje, da je poseg v skladu s programom prireditev. Za začasne postavitve objektov in naprav na javnih površinah vsebuje še dovoljenje občinske uprave.
Začasne objekte mora investitor po preteku časa, za katerega je izdano dovoljenje, odstraniti na lastne stroške.
VI. NADZOR
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo v skladu z zadevno zakonodajo v Republiki Sloveniji pristojne inšpekcijske službe.
VII. KONČNI DOLOČBI
17. člen
(prenehanje veljavnosti predhodnega tozadevnega odloka)
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati na območju Občine Prevalje odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje Občine Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik št. 9/93, 9/94 in 33/96).
18. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/00-2/10
Prevalje, dne 7. aprila 2000.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost