Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1797. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik, stran 4362.

Na podlagi 3., 51. in 54. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12-481/91, RS/I 17-599/91, 55-2515/92, 66-2401/93, 66-2402/93, 45/94, 45/I/94, 8-379/96) in 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72-2629/93, 6-289/94, 45-1778/94, 57-2035/94, 14-677/95, 20-905/95, 63-2924/95, 73-3384/95, 9-425/96, 39-2530/96, 44-2776/96, 26-1562/97, 70-3373/97, 10-437/98, 68-3302/98, 74-3725/98, 12-564/99, 16-3/99, 59-2824/99) je Občinski svet občine Vojnik dne 29. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik (Uradni list RS, št. 75/96, 98/99) se 16. člen odloka v celoti črta in nadomesti z besedilom:
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli iz vsake enote vrtca in izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev, in sicer:
– iz enote Vojnik dva predstavnika pedagoških delavcev
– iz enote Frankolovo en predstavnik pedagoških delavcev
– iz enote Socka ali Nove cerkve en predstavnik pedagoških delavcev
– iz enote Nova cerkev en predstavnik pedagoških delavcev
– izmed administrativnih ter tehničnih delavcev en predstavnik.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje občinski svet v skladu s statutom Občine Vojnik.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – varovancev v zavodu.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-03/2000-9
Vojnik, dne 29. marca 2000.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost