Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1758. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta "Novi center" v Lenartu, stran 4310.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), je Občinski svet občine Lenart na 11. seji dne 28. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta »Novi center« v Lenartu
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve dela zazidalnega načrta »Novi center« v Lenartu, ki ga je izdelal URBIS, urbanizem, arhitektura, projektiranje d.o.o. Maribor, pod številko projekta 30–085/98 v oktobru 1999.
Zazidalni načrt je dopolnjen z delom območja (del parcele številka 201/1 k.o. Lenart) na skrajnem severozahodu, ki je predviden za izvedbo parkovnih površin ob domu za starejše osebe.
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni del, grafični del in soglasja pristojnih organov in organizacij:
A) Tekstualni del – tehnično poročilo
B) Grafični del:
1. Pregledna situacija                   M – 1:5000
2. Izsek iz DP                       M – 1:5000
3. Izsek iz obstoječega zazidalnega načrta         M – 1:1000
4. Obstoječe stanje z mejo območja obdelave        M – 1:1000
5. Zazidalna situacija z zasnovo zelenih površin      M – 1:1000
6. Funkcionalno oblikovalski pogoji            M – 1:1000
7. Situacija prometnih površin s prometnim režimom     M – 1:1000
8. Situacija komunalnih naprav               M – 1:1000
9. Položaj, velikost in namembnost
novih gradbenih parcel v odnosu do obstoječih       M – 1:1000
10. Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel   M – 1:1000
11. Tehnični elementi za zakoličenje objektov       M – 1:1000
12. Kopija uradnega načrta                 M – 1:1000
II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE
3. člen
Območje obdelave obsega parcele številka: 305, del 307/3, del 307/1, del 202/4, del 201/1, 202/5, 202/1, 307/5, 205/2, del 298/5, vse k. o. Lenart.
Teren območja obdelave je blago naklonjen od zahoda proti vzhodu, geološko primeren za pozidavo, trenutno je v kmetijski rabi.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje je namenjeno stanovanjskim in centralnim mestnim dajavnostim.
Na območju spremembe zazidalnega načrta je predvidena gradnja dveh večjih in treh manjših poslovno-stanovanjskih objektov in doma za starejše osebe.
IV. URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Razporeditev gradbenih mas, komunalne infrastrukture in cestne navezave ostaja nespremenjena, razen cestne povezave na skrajnem severnem oziroma severozahodnem robu območja, ki odpade. Predvidena je prečna ulična povezava med Gubčevo in Ilaunigovo ulico, ki se nadaljuje preko križišča proti jugozahodu in jo je po potrebi možno podaljšati do Jurovske ceste.
Objekti so locirani ob cestah, ki so opredeljene v osnovnem zazidalnem načrtu.
Ob Ilaunigovi ulici v podaljšku Centra za socialno delo je predvidena izgradnja poslovnega objekta s poslovno – trgovskim programom (možna je kombinacija s stanovanji), višine P + 1 + M.
Na vzhodni strani Ilaunigove ulice je predvidena izgradnja treh poslovno-stanovanjskih objektov višine P + 1 + M s poslovno trgovskim programom v pritličju in stanovanji v etaži, postavljenih pravokotno na ulico. Posamezen objekt je zasnovan tako, da ga je možno razdeliti med tri investitorje po principu vrstnih hiš ali pa ga zasnovati kot enoten objekt. Med parkirišči ob ulici je predlagana možnost izgradnje garaž.
Nad predvideno povezovalno ulico je na severozahodu predvidena izgradnja poslovno-stanovanjskega objekta višine P + 2 + M, na severovzhodu pa objekta doma za starejše osebe iste višine.
Objekt doma za starejše osebe je tlorisno členjen na tri gradbene volumne, med seboj povezane s transparentnimi veznimi hodniki.
6. člen
Oblikovanje objektov naj bo sodobno z uporabo tradicionalnih materialov (gladek omet, kamen, les).
Okolice objektov in park ob domu za starejše osebe naj se zasadijo z domačimi grmovnicami in drevninami.
V. KOMUNALNA IN ENERGETSKA UREDITEV
7. člen
Elektrika
Na obravnavanem območju in v neposredni bližini so zgrajeni naslednji elektroenergetski vodi:
– 20 kV daljnovod RTP 110/20 kV Lenart–Maribor,
– 20 kV priključni daljnovod Lenart 3,
– 20 kV priključni kablovod Lenart 3,
– nizkonapetostno omrežje.
Pred pričetkom gradbenih del na obravnavanem območju bo potrebno obstoječi 20 kV daljnovod RTP Lenart– Maribor in tudi 20 kV daljnovod RTP Lenart–Zamarkova nadomestiti z izgradnjo novih 20 kV kablovodov ali z izgradnjo novega dvosistemskega 20 kV daljnovoda ter prestaviti in kablirati 20 kV priključek za TP Lenart 3 ter ga vključiti v 20 kV omrežje.
Za napajanje objektov z električno energijo bo potrebno:
– zgraditi novo transformatorsko postajo 20/0.4 kV ustrezne moči in izvedbe,
– vključiti novo transformatorsko postajo v 20 kV omrežje,
– v TP 20/0.4 Kv Lenart 3 montirati k obstoječemu še drugi, novi transformator 20/0.4 kV, 630 kVA in urediti zaščito,
– v TP 20/0.4 kV Lenart 3 montirati novo nizkonapetostno stikalno ploščo za transformator moči 630 kVA,
– zgraditi nizkonapetostne kabelske razvode s priključi od transformatorskih postaj do novih objektov,
– pridobiti zemljišče za novo transformatorsko postajo,
– skleniti služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, preko katerih bo potekala trasa 20 kV kablovoda za vključitev nove TP v 20 kV omrežje in z lastniki zemljišč preko katerih bodo potekale trase nizkonapetostnih kabelskih razvodov s priključki,
– pridobiti upravno in projektno dokumentacijo za novo TP in vključitev le te v 20 kV omrežje, za preureditve v TP Lenart 3 ter za nizkonapetostne kabelske razvode s priključki.
Vodovod
Obstoječi vodovodni cevovod TPE DN 280 se na odseku do Partizanske ceste v skladu s predvidenimi posegi nadomesti s cevovodom LŽ DN 300 ter po potrebi prestavi na ustrezno oddaljenost od predvidenih objektov. Izvedejo se tudi odcepi za programsko predvidene cevovode LŽ DN 150 v Ilaunigovi ulici v smeri sever, LŽ DN 200 v Partizanski cesti (navezava na Kraigherjevo cesto na jugu) ter manjkajoča povezava s cevovodom TPE DN 90 v Gubčevi ulici. Na odseku od Partizanske ceste do Cmureške ceste se v skladu s predvidenimi posegi obstoječ vodovodni cevovod TPE DN 280 nadomesti s cevovodom LŽ DN 250.
Pri načrtovanju naj se upoštevajo določila pravilnika o pogojih in načinu dobave in odjema pitne vode na območju Občine Maribor in drugih občin, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod (MUV, št. 19/91, 4/94, 7/94, 28/95), pravilnika o tehničnih normativih za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91) ter kataster vodovodnih naprav in objektov.
Kanalizacija
Območje se naveže na kanalizacijsko omrežje mesta Lenart. Zgraditi je potrebno ustrezne ulične kanale z navezavo na kanalizacijsko omrežje z urejenim čiščenjem odplak oziroma čistilno napravo.
Predvidena kanalizacija se mora izvesti vodotesno. Pri načrtovanju in izvedbi kanalizacije je potrebno upoštevati minimalni odmik med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša 0.50 m v vertikalni in 3 m v horizontalni smeri. Če se tem pogojem ne more zadostiti, je potrebno vodovodno cev primerno zaščititi.
TK in KATV omrežje
Območje se naveže na obstoječe TK in KATV omrežje mesta Lenart.
Ogrevanje
Predvideni objekti se bodo ogrevali na lahko kurilno olje ali utekočinjen naftni plin.
VI. PROMETNA UREDITEV
8. člen
Območje je dostopno iz Ilaunigove in Gubčeve ulice. Obe navedeni ulici bo povezovala nova povezovalna ulica ob jugovzhodni strani doma za starejše osebe.
Parkiranje je predvideno ob ulicah. Parkirišča morajo biti minimalno 12 m oddaljena od stanovanjskega objekta. Kolikor so bliže, naj se izvede nadstrešnica ali garaže.
Pri načrtovanju naj se upošteva standard SIST DIN 14090 – Površine za gasilce na zemljišču.
VII. VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE, KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI IN DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA
9. člen
Na obravnavanem območju zazidalnega načrta ni evidentiranih varovanih objektov naravne in kulturne dediščine.
VIII. VAROVANJE OKOLJA
10. člen
Varstvo pred hrupom
Predvidene funkcije ne smejo presegati dovoljenih ravni hrupa.
Vodovarstveno območje
Obravnavano območje se nahaja izven varstvenih pasov zavarovanja zalog pitne vode.
Osončenje
Z odmiki med objekti mora biti zagotovljeno enakomerno osončenje vseh objektov.
Varstvo zraka
Novi objekti ne smejo dodatno onesnaževati zraka, kar se zagotovi z načinom ogrevanja.
Varstvo pred požarom
Skladno z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in pravilnikom o požarnovarstvenih zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju gradenj, rekonstrukcij in vzdrževanju objektov (Uradni list SRS, št. 42/85) so pri urbanistično-arhitektonski zasnovi upoštevani naslednji ukrepi za varnost pred požarom:
– dovoz za intervencijska vozila je zagotovljen,
– zagotovljena je zadostna količina požarne vode.
Pri projektiranju večstanovanjskih hiš mora imeti stopnišče 60-minutno požarno odpornost, vhodna stanovanjska vrata 30-minutno požarno odpornost.
IX. POGOJI ZA IZVEDBO
11. člen
Posegi v prostor niso dopustni, dokler niso izvedene dostopne ceste in komunalna infrastruktura območja.
Investitor mora v času gradnje gradbišče organizirati tako, da ne moti dostopov in uporabe površin v obstoječih objektih.
Investitor je dolžan urediti vse objekte na svojem funkcionalnem zemljišču in sanirati poškodovano okolje zaradi gradnje objektov.
Do izgradnje ostane namenska raba zemljišč nespremenjena.
X. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na uradu občinske uprave Občine Lenart.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Ministrstvo za okolje in prostor, prostorska inšpekcija.
14. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se v območju, ki ga zajema ta odlok, spremeni osnovni zazidalni načrt »Novi center« v Lenartu, ki je bil sprejet z odlokom o zazidalnem načrtu »Novi center« v Lenartu (Uradni list SRS, št. 11/87), oziroma njegova sprememba, ki je bila sprejeta z odlokom o spremembi zazidalnega načrta »Novi center« v Lenartu (Uradni list RS, št. 27/95).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35000-11/1986
Lenart, dne 28. marca 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost