Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1694. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa, stran 4210.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 23. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Vlada Republike Slovenije na 156. seji dne 20. 4. 2000 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem sklepom ustanavlja Republika Slovenija javni zavod Muzej športa (v nadaljevanju: muzej).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Ime muzeja je: Muzej športa.
Sedež muzeja je v Ljubljani, Tabor 13.
Muzej je pravna oseba.
II. DEJAVNOST MUZEJA
3. člen
Muzej opravlja dejavnost muzejev (O/92.52) in varstva premične in nepremične kulturne dediščine kot javne službe.
Muzej opravlja dejavnost iz prvega odstavka tega člena tako, da:
1. ugotavlja, evidentira, dokumentira in vrednoti kulturno dediščino s področja športa (v nadaljevanju: dediščina), navezuje stike z drugimi lastniki, ki jo hranijo in skrbi za pravilno vzdrževanje, hrambo in ustrezno rabo,
2. zbira, ureja, hrani, vzdržuje, obnavlja dediščino, opravlja s tem povezane dejavnosti na področju varovanja dediščine ter predlaga ukrepe za varstvo dediščine v primeru izrednih razmer,
3. pripravlja razstave, strokovna in znanstvena srečanja, seminarje, referate, omizja, izdaja publikacije in druge oblike predstavljanja dediščine doma in v tujini ter posreduje tuje razstave in predstavitve v Sloveniji,
4. vodi register dediščine,
5. daje nasvete, pojasnila in navodila lastnikom dediščine ter tako skrbi za pravilno vzdrževanje, hranjenje in rabo dediščine,
6. opravlja konzervatorska, restavratorska dela in zbrano gradivo mikrofilma,
7. izdaja in zalaga publikacije povezane z dejavnostjo muzeja,
8. redno in načrtno sodeluje z vzgojno- izobraževalnimi organizacijami in skrbi za širjenje zavesti o pomenu varovanja dediščine,
9. spremlja upravljanje dediščine v lasti države ali lokalne skupnosti,
10. opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
III. ORGANI MUZEJA
4. člen
Organi muzeja so:
1. svet muzeja,
2. direktor,
3. strokovni svet muzeja.
Svet muzeja
5. člen
Muzej upravlja svet muzeja, ki ga sestavljajo:
1. predstavnika ustanovitelja (dva člana), ki ju imenuje minister pristojen za šport,
2. predstavnik delavcev muzeja (en član), ki opravlja dejavnost, zaradi katere je bil muzej ustanovljen;
3. predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (dva člana), pri čemer imenuje enega člana Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, drugega pa Muzej novejše zgodovine.
Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut muzeja.
Mandat članov sveta traja pet let.
6. člen
Svet muzeja sprejme statut zavoda, programsko usmeritev in program dela, letni finančni načrt, zaključni račun in splošne akte zavoda ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem muzeja.
Statut muzeja sprejme svet muzeja s poprejšnjim soglasjem ustanovitelja.
Sistemizacija delovnih mest začne veljati, ko da nanj soglasje minister pristojen za šport.
Direktor muzeja
7. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje muzeja, predstavlja in zastopa muzej ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela muzeja.
Direktorja imenuje in razrešuje svet muzeja na podlagi javnega razpisa, po predhodnem soglasju ministra pristojnega šport.
Mandat direktorja traja pet let, po poteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. visokošolska izobrazba ustrezne usmeritve,
1. najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delih in poznavanje področja dela muzeja,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v zavodu,
4. aktivno znanje najmanj enega tujega jezika.
Dodatni pogoji ter prenos pooblastil na posamezne delavce se lahko določijo s statutom.
Strokovni svet muzeja
8. člen
Strokovni svet muzeja sestavljajo člani, ki jih imenuje svet muzeja. Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta določi statut muzeja v skladu z zakonom.
IV. SPLOŠNI AKTI MUZEJA
9. člen
Muzej ima statut. S statutom se ureja:
1. organizacija muzeja,
2. organe in njihove pristojnosti,
3. način odločanja,
4. druga vprašanja pomembna za delovanje muzeja.
10. člen
Muzej ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje muzeja.
Ti akti so opredeljeni v statutu muzeja, sprejema pa jih svet muzeja.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI MUZEJA
11. člen
Muzej pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
1. iz sredstev državnega proračuna,
2. s plačili za storitve,
3. s prodajo storitev drugim uporabnikom,
4. z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
Minister pristojen za šport določi normative in standarde za financiranje neprogramskih stroškov muzeja.
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki bo muzej uporabljal za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet muzeja, v soglasju z ministrom pristojnim za šport.
13. člen
Muzej je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
14. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti muzeja do višine vrednosti nepremičnega premoženja s katerim upravlja muzej.
15. člen
Muzej prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za njegovo dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi ustanovitelja.
16. člen
Muzej je dolžan na zahtevo ministrstva pristojnega za šport predložiti vse listine in podatke, ki se nanašajo na gospodarjenje s premoženjem, ki ga muzej upravlja.
Muzej vsako leto pripravi program dela, finančni načrt in zaključni račun ter jih posreduje ministru pristojnemu za šport v soglasje.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
Organi muzeja morajo biti imenovani najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa.
Statut muzeja mora biti sprejet najkasneje v treh mesecih od imenovanja oziroma izvolitve članov sveta muzeja.
18. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 632-08/2000-1
Ljubljana, dne 20. aprila 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost