Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1707. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 4238.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US) v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00), je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 27. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 72/95) se v 2. členu zadnja alinea (VII. območje) spremeni tako, da se glasi:
“– ostala stavbna zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem.“
2. člen
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Grafični prikazi območij s prejšnjega odstavka tega člena so na vpogled pri izpostavah Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS) in pri organu Mestne uprave mestne občine Ljubljana, pristojnem za stavbna zemljišča.“
3. člen
V 4. členu se v 1. točki za besedami “na te objekte in naprave“ postavi vejica, ostale besede se črtajo, črta pa se tudi drugi odstavek.
4. člen
V 5. členu se v tabeli v celoti črta 9. točka.
5. člen
V 6. členu se v točki b) namesto podpičja postavi vejica in doda naslednje besedilo: “kovinska industrija, predelovalna industrija, predelava kemičnih izdelkov, predelava in proizvodnja surovin za odpad, živilska industrija, proizvodnja zdravil, kozmetike;“.
V točki c) se za besedama “poslovna združenja“ postavi podpičje, ostalo besedilo pa se črta.
V točki f) se besede “dejavnosti s področja družbenega zdravstvenega varstva“ nadomestijo z besedami “dejavnosti s področja zdravstvenega varstva“, za besedama “socialne ustanove“ se črta podpičje ter doda besedilo: “in druge dejavnosti;“.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Dosedanja namembnost se upošteva pri izračunu nadomestila za nezasedene poslovne prostore.“.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanja peti in šesti odstavek se črtata.
6. člen
V 7. členu se v drugi vrstici besede “javna parkirišča trajnejšega značaja“ nadomestijo z besedama “urejena parkirišča“.
V peti vrstici se črtajo besede “kamnolomi ter peskokopi“ in vejica.
7. člen
V 10. členu se v tabeli pri 2. točki za besedo “Kioski“ dodata besedi “in stojnice“.
8. člen
V 11. členu se v drugem odstavku peta alinea spremeni tako, da se glasi:
“– javni zavodi s področja družbenih dejavnosti, ki jih je ustanovila Mestna občina Ljubljana.“
Dodata se novi šesta in sedma alinea, ki se glasita:
“– če gre za športni objekt v društveni lasti, za katerega so vlagali sredstva v izgradnjo komunalnih objektov in naprav,
– če je njihova nepremičnina v postopku denacionalizacije.“
9. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“O oprostitvah plačila nadomestila, na podlagi zahtevka zavezanca iz drugega odstavka 11. člena tega odloka, odloča Mestna uprava mestne občine Ljubljana oziroma po pooblastilu organ mestne uprave, pristojen za stavbna zemljišča.“
10. člen
V 13. členu se črta drugi odstavek.
11. člen
V 14. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda naslednje besedilo “ter za nezasedene poslovne prostore. “
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Kolikor mestni svet ne sprejme vrednosti točke do konca leta za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije, za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.“
Črtata se dosedanji drugi in tretji odstavek.
12. člen
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanci so dolžni v roku 30 dni sporočiti spremembo vrste dejavnosti ali spremembo poslovne ali stanovanjske površine, pa tudi vse ostale podatke in obvestila, ki so potrebni za odmero nadomestila, organu Mestne uprave mestne občine Ljubljana, pristojnem za stavbna zemljišča.“
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu po preteku meseca, v katerem je sprememba nastala. “
13. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da glasi:
“Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu DURS za odmerno leto na podlagi določene vrednosti točke, meril za izračun nadomestila po tem odloku ter drugih podatkov in obvestil, ki so mu jih zavezanci dolžni sporočiti, ali mu jih posreduje Mestna občina Ljubljana oziroma jih DURS zbere po uradni dolžnosti.“
14. člen
Za 16. členom se doda novo VI. poglavje, ki se glasi:
“KAZENSKE DOLOČBE“ in doda 16.a člen, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom.
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.“
Dosedanje VI. poglavje postane VII. poglavje.
15. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
“Nadzor nad določbami tega odloka izvaja Inšpektorat Mestne uprave mestne občine Ljubljana.“
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3594-59/99-7
Ljubljana, dne 27. marca 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti