Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1716. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2000, stran 4244.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97 – odl. US, 56/98) ter 16. in 96. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 31. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Braslovče za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Braslovče za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Braslovče v letu 2000.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
I. Bilanca prihodkov in odhodkov        v SIT
1. Prihodki              489,284.605,89
2. Odhodki              489,234.028,87
II. Račun financiranja
3. Zadolževanje proračuna             0
4. Odplačila dolga                 0
4. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine.
5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih, po uporabnikih proračuna, investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.
6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za izdatke za blago in storitve,
– sredstva za investicijske odhodke.
8. člen
Sredstva za delo uporabnikov se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Kot sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljujejo sredstva za prehrano med letom, prevoz na delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitve šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določi župan.
10. člen
Sredstva za izdatke za blago in storitve ter investicijske odhodke se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
11. člen
V rezerve Občine Braslovče se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, kot so: suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci,
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge alinee pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča župan.
12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zaradi zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska sredstva. O svoji odločitvi mora župan obvestiti občinski svet. Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
13. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za ta namen.
14. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če uporabnik ali posredni uporabnik med letom preneha delovati in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
15. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali se najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
16. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
17. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča župan.
Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 403-02/02/2000
Braslovče, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost