Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1779. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 1999, stran 4331.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Prevalje na 13. seji dne 7. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 1999, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve in sredstev posebnih partij žiro računa proračuna.
2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1999 so znašali:
--------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki         509,384.900,24 SIT
– Davčni prihodki        289,176.749,90 SIT
– Nedavčni prihodki       33,559.601,98 SIT
– Kapitalski prihodki       1,330.571,50 SIT
– Prejete donacije        24,272.717,74 SIT
– Transferni prihodki      194,604.861,10 SIT
Skupaj odhodki         502,660.249,45 SIT
– Tekoči odhodki        168,225.503,34 SIT
– Tekoči transferi       180,524.886,37 SIT
– Investicijski odhodki     147,591.029,33 SIT
– Investicijski transferi     6,318.830,41 SIT
Proračunski presežek       6,724.650,79 SIT
--------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev     365.184,40 SIT
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev         158.802,00 SIT
--------------------------------------------------
C) Račun financiranja
Zadolževanje                  SIT
Odplačilo domačega dolga     2,000.001,00 SIT
Povečanje sredstev na računih   4,931.032,19 SIT
--------------------------------------------------
Saldo sredstev rezerv v višini 1,101.612,60 SIT se prenese v leto 2000.
3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna na koncu leta 1999 v znesku 4,931.032,19 SIT, se uporabi za financiranje izdatkov prihodnjega leta.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Prevalje za leto 1999, je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-01-00/5
Prevalje, dne 7. aprila 2000.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost