Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1778. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Oplotnica, stran 4329.

Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 7. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 9. redni seji dne 11. 2. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Oplotnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki za dodelitev socialnih pomoči v Občini Oplotnica.
2. člen
Do socialnih pomoči po tem pravilniku so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Oplotnica, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Kriterij za dodelitev socialnih pomoči je cenzus, določen v 26. členu zakona o socialnem varstvu, ki je lahko povečan za 50%, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku denarna pomoč. Denarna pomoč se dodeli praviloma enkrat letno.
Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki posameznika ali družine.
4. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– plačilu pogrebnih stroškov;
– nakupu šolskih potrebščin in oblačil;
– plačilu šolskih kosil osnovnošolcem;
– plačilo letovanj in šole v naravi osnovnošolcem;
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
– plačilu najemnine za stanovanje;
– kritju drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem materialnih razmer upravičenca.
5. člen
Znesek denarne pomoči se odobri do višine denarnega dodatka po 33. členu zakona o socialnem varstvu na osebo ali družino, povišanega največ za 50%. Denarna pomoč, ki je namenjena plačilu šolskih kosil, se določi v višini cene, ki jo zaračunava šola.
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen za šolska kosila, letovanja in šolo v naravi, ter v primeru, ko strokovna služba Centra za socialno delo oceni, da pomoč ne bi bila namensko porabljena.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku kot bi mu pripadal po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov;
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
Center za socialno delo lahko pri odločanju do denarne pomoči posamezniku ali družini uporabi prosto presojo za dodelitev ali zavrnitev upravičenosti do pomoči.
7. člen
Izjemoma je mogoče dodeliti denarno pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti tudi takrat, ko občan presega cenzus po 2. členu tega pravilnika, vendar ne več kot za 100%.
8. člen
Pogrebni stroški se plačajo, oziroma doplačajo za pokojnika, ki je bil prejemnik denarne pomoči po zakonu o socialnem varstvu in nima zavezancev, ki so ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89) dolžni preživljati.
9. člen
Zavezanci, ki so bili po tem zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžni preživljati pokojnika, so oproščeni plačila ali doplačila pogrebnih stroškov v primeru, ko njihovi dohodki ne dosegajo dohodkov po 26. členu zakona o socialnem varstvu, povečanih za 100%.
10. člen
Občina priglasi terjatev iz naslova plačila ali doplačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku v primeru, ko je bil pokojnik lastnik premičnega ali nepremičnega premoženja.
11. člen
Kljub izkazanemu dohodku lahko strokovna služba Centra za socialno delo odkloni plačilo pogrebnih stroškov na podlagi ocene dejanskih razmer zavezancev.
Plačilo pogrebnih stroškov ni možno v primeru pogodbenih obvez pri izročitvi premoženja.
12. člen
Za pokojnika se poravnajo najnujnejše pogrebne storitve, katerih obseg določi strokovna služba Centra za socialno delo Slovenska Bistrica.
13. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v proračunu Občine Oplotnica. Na osnovi sprejetega proračuna občine za tekoče leto se določi višina sredstev za pogrebne stroške in ostale socialno varstvene pomoči iz 4. člena tega pravilnika.
14. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča Center za socialno delo Slovenska Bistrica na podlagi pogodbe, ki jo sklene z Občino Oplotnica.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči« pri Centru za socialno delo Slovenska Bistrica.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Center za socialno delo Slovenska Bistrica preveri podatke iz vloge in dokazil in v roku tridesetih dni odloči o upravičenosti do občinske socialne pomoči s sklepom. Zoper sklep Centra za socialno delo Slovenska Bistrica je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni po prejemu sklepa na naslov: Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica. O pritožbi zoper sklep Centra za socialno delo Slovenska Bistrica odloča župan Občine Oplotnica.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0163/2000
Oplotnica, dne 11. februarja 2000.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost