Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1791. Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Šalovci in Občino Hodoš ter delitvi premoženja prejšnje Občine Hodoš-Šalovci na dan 31. 12. 1998, stran 4346.

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98 ter odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 4/99, 12/99 in 59/99), 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99), 16. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99) in sklepov Občinskega sveta občine Šalovci z dne 25. 2. 2000 in Občinskega sveta občine Hodoš z dne 30. 3. 2000 skleneta župan Občine Šalovci in župan Občine Hodoš
S P O R A Z U M
o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Šalovci in Občino Hodoš ter delitvi premoženja prejšnje Občine Hodoš-Šalovci na dan 31. 12. 1998
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta na podlagi zakona o lokalni samoupravi in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) s 1. 1. 1999 na območju bivše Občine Hodoš-Šalovci ustanovljeni dve novi občini kot samoupravni lokalni skupnosti, in sicer Občina Šalovci in Občina Hodoš.
Premoženje bivše Občine Hodoš-Šalovci se razdeli med novonastali občini in uredijo medsebojna premoženjska razmerja na podlagi določb tega sporazuma.
Sporazumna delitev premoženja Občine Hodoš-Šalovci je zasnovana na podlagi sprejete premoženjske bilance Občine Hodoš-Šalovci na dan 31. 12. 1998, ki jo je sprejel Občinski svet občine Šalovci na seji dne 11. 2. 1999 in Občinski svet občine Hodoš na seji dne 23. 11. 1999 in na podlagi posameznih prilog k premoženjsko delitveni bilanci ter na podlagi meril in delitvenih ključev določeni s tem sporazumom.
2. člen
Ugotavlja se, da so bile v lasti prejšnje Občine Hodoš-Šalovci na dan 31. 12. 1998 nepremičnine, premično premoženje, ustanoviteljske pravice, denarna sredstva, terjatve in obveznosti.
3. člen
Delitev premoženja in ustanoviteljskih pravic se opravi sporazumno.
4. člen
Nepremičnine
Nepremično premoženje se deli po kriteriju lege nepremičnine (lastnik je občina na območju katere nepremičnina leži) in med katere spadajo:
– zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
– objekti komunalne infrastrukture, kolektivne in individualne komunalne rabe,
– cestna in prometna infrastruktura,
– upravne zgradbe,
– kulturni spomeniki,
– stanovanja.
5. člen
Premičnine
Premičnine (osnovna sredstva in drobni inventar) se razdelijo po teritorialnem načelu oziroma po legi uporabe, kar pomeni, da premoženje pridobi občina na območju katere občine se nahaja.
Vrednost službenega vozila R Laguna 1,8 se razdeli na podlagi dogovorjenega kriterija 75% Občini Šalovci, 25% Občini Hodoš. Avtomobil je bil prodan po cenilnem zapisniku v višini 2,010.000 SIT in Občina Šalovci je sredstva v višini 500.000 SIT že izplačala Občini Hodoš dne 10. 12. 1999.
Pisarniška oprema v vrednosti na dan 31. 12. 1998 je 3,393.313,62 SIT in se deli po dogovorjenem kriteriju Občini Hodoš 19,80%, Občini Šalovci 80,20%, kar pomeni višina sredstev za Občino Hodoš 671.876,09 SIT in za Občino Šalovci 2,721.437,53 SIT. Ker celotno opremo prevzame Občina Šalovci, Občina Šalovci Občini Hodoš izplača sredstva v višini 671.876,09 SIT. Pisarniška oprema, ki je bila kupljena za potrebe Krajevnega urada Šalovci se ne deli in ostane skupna lastnina, ki se ne more prodati ali odtujiti brez soglasja občinskih svetov Občine Hodoš in Občine Šalovci.
6. člen
Stanovanja
Občina Hodoš-Šalovci je na dan 31. 12. 1998 imela v svoji lasti 6 stanovanj in njihova vrednost je bila 31,241.647,10 SIT. Za nakup stanovanj je v letu 1996 bil najet kredit katerega višina neodplačanega dela je bila na dan 31. 12. 1998 v višini 15,680.000 SIT. Vsa stanovanja ostanejo v lasti Občine Šalovci, s tem, da Občina Šalovci prevzame tudi obveznosti za odplačilo kredita, ki je bil najet za nakup stanovanj. Ta vrednost neodplačanega kredita se odšteje od skupne vrednosti stanovanja in tako je vrednost stanovanj 15,561.647,10 SIT, katera se razdeli po dogovorjenem kriteriju Občini Hodoš 19,80%, Občini Šalovci pa 80,20%, kar pomeni, da Občina Šalovci Občini Hodoš izplača sredstva v višini 3,081.206,12 SIT.
7. člen
Ustanoviteljske pravice
Ustanoviteljske pravice in premoženje javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Šalovci prevzame Občina Šalovci. Premoženje podružnične šole Domanjševci in vrtca v Domanjševcih prevzame Občina Šalovci, premoženje podružnične šole Hodoš in vrtca na Hodošu prevzame Občina Hodoš. Vse ostale ustanoviteljske pravice v javnih zavodih in v javnih podjetjih, kjer je bila ustanovitelj občina Hodoš-Šalovci prevzameta ustanoviteljske pravice in obveznosti po kriteriju števila prebivalstva na dan 31. 12. 1998 Občina Šalovci 83,35% in Občina Hodoš 16,65%.
8. člen
Denarna sredstva in terjatve
Denarna sredstva na žiro računu prejšnje Občine Hodoš-Šalovci se razdelijo po dogovorjenem kriteriju, da pridobi Občina Hodoš 19,80%, Občina Šalovci 80,20%. Terjatve iz naslova za odplačevanje kreditov za odkupljena stanovanja na dan 31. 12. 1998 znašajo 11,578.624 SIT in se delijo po dogovorjenem kriteriju, da Občina Šalovci prevzema oziroma pridobi 80,20%, Občina Hodoš pa 19,80%. Sredstva, ki jih je Občina Šalovci pridobila od 1. 1. 1999 do 31. 3. 2000 iz naslova odplačevanje kreditov za odkupljena stanovanja se razdelijo po dogovorjenem kriteriju, da pridobi Občina Hodoš ta sredstva v višini 19,80% in Občina Šalovci 80,20%. Občina Hodoš pridobi terjatve iz naslova odplačevanja kreditov za odkupljena stanovanja za naslednje kupce: Horvat Branislav, Staneta Rozmana 8, Murska Sobota, Lukač Andrej in Zlatka, Lendavska 17/c, Murska Sobota in Potočnik Frančišek in Pavla, Vrtna 3, Murska Sobota. Vsa morebitna zaostala plačila se razdelijo po istem kriteriju.
9. člen
Obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev oziroma izvajalcev posameznih investicij in obveznosti do bank za odplačilo kreditov se razdelijo po teritorialnem načelu, kar pomeni, da obveznost prevzame občina v kateri je neporavnana obveznost, oziroma občina na območju katere ima obveznost izvor nastanka.
10. člen
Na podlagi tega sporazuma sta pravni naslednici prejšnje Občine Hodoš-Šalovci, Občina Šalovci in Občina Hodoš upravičeni predlagati vsa zemljiškoknjižna dejanja za vpis lastninske pravice na nepremičninah, ki jih prevzamejo v last in posest. Vse stroške v zvezi z vpisi lastninske pravice nosi vsaka občina za sebe.
Občina Šalovci izjavlja, da dovoljuje vknjižbo lastninske pravice za vse nepremičnine, ki postanejo last Občine Hodoš na podlagi tega sporazuma.
Občina Hodoš izjavlja, da dovoljuje vknjižbo lastninske pravice za vse nepremičnine, ki postanejo last Občine Šalovci na podlagi tega sporazuma.
11. člen
Delitev premoženja prejšnje Občine Hodoš-Šalovci je pripravljena na dan 31. 12. 1998.
12. člen
V roku 60 dni po podpisu tega sporazuma udeleženca tega sporazuma uredita vse dogovorjene obveznosti. Občina Hodoš poravna Občini Šalovci tudi stroške v zvezi s pripravo premoženjsko delitvene bilance prejšnje Občine Hodoš-Šalovci v višini 19,80% od skupnih stroškov (Uradne objave).
II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Podpisnici sporazuma o premoženjsko delitveni bilanci sta sporazumni, da se v primeru naknadne ugotovitve premoženja, obveznosti ali terjatev, katera niso bila knjigovodsko zajeta k premoženjski bilanci, se sprejmejo novi kriteriji za razdelitev premoženja, obveznosti ali terjatev.
14. člen
Delitev premoženja javnih zavodov in javnih podjetij v deležu, ki je pripadalo bivši Občini Murska Sobota, oziroma vsem štirim pomurskih občinam Gornja Radgona, Ljutomer, Lendava in Murska Sobota na dan 31. 12. 1994 še ni izvedena. Ob razdelitvi premoženja in ustanoviteljskih pravic (katero bo pripadalo nekdanji Občini Hodoš-Šalovci) bo Občini Šalovci pripadalo 83,35%, Občini Hodoš pa 16,65% premoženja oziroma v takem odnosu tudi prevzem ustanoviteljskih pravic.
15. člen
Ta sporazum začne veljati ko ga sprejmeta občinska sveta Občine Šalovci in Občine Hodoš in ga podpišeta oba župana.
Za točnost podatkov, ki so se uporabili za pripravo sporazuma odgovarjajo zaposleni na Občini Šalovci.
Ta sporazum je napisan v 8 izvodih, katerih prejme vsaka občina po 4 izvode in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šalovci, dne 4. aprila 2000.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost