Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1756. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 1999, stran 4309.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. ter 101. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Kuzma na 13. seji dne 31. marca 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kuzma za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Kuzma.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kuzma za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
v SIT
----------------------------------------------------------------
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki                160,007.499,70
II. Skupaj odhodki                158,925.059,90
III. Proračunski presežek (I-II)          1,082.439,80
----------------------------------------------------------------
b) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev             4,063.908,89
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       0
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)       4,063.908,89
----------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja:
VII. Zadolževanje                  5,839.992,00
VIII. Odplačilo dolga                5,839.992,00
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računu (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII)         5,146.348,69
X. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-X)=III.    –1,082.439,80
XI. Stanje sredstev na računih na dan
31. 12. preteklega leta                164.986,58
----------------------------------------------------------------
3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kuzma za leto 1999 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Kuzma in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 506/2000
Kuzma, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost