Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3511. Sklep o imenovanju ministrice
3512. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3513. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3514. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3515. Sklep o imenovanju članice in namestnice članice Sveta za sistem plač v javnem sektorju

MINISTRSTVA

3516. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kobarid (2019–2028)
3517. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerkno (2019–2028)
3518. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save (2019–2028)
3519. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (2019–2028)
3520. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sovodenj (2019–2028)
3521. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2019–2028)
3522. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dol-Moravče (2019–2028)
3523. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rovte (2019–2028)
3524. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jezerščak (2019–2028)
3525. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Racna gora (2019–2028)
3526. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Menišija (2019–2028)
3527. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Koče (2019–2028)
3528. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mozelj (2019–2028)
3529. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mirna gora (2019–2028)
3530. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever (2019–2028)
3531. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjanž (2019–2028)
3532. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Celje (2019–2028)
3533. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bele Vode (2019–2028)
3534. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravne (2019–2028)
3535. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smrečno (2019–2028)
3536. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lešje (2019–2028)
3537. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kapla (2019–2028)
3538. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko II (2019–2028)
3539. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (2019–2028)
3540. Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznama pravnih oseb – neplačnikov
3541. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3542. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3543. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju delavcev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
3544. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
3545. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika
3546. Navodilo za izvajanje AMC1 in AMC2 k točki c) ORO.AOC.110 – odobritev najemne pogodbe s posadko pri operatorju iz tretje države

OBČINE

Ajdovščina

3547. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred
3548. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini

Ankaran

3549. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019
3550. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2020

Borovnica

3551. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica

Brežice

3552. Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
3553. Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Brežice
3554. Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice

Cerknica

3555. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2020

Črnomelj

3556. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Črnomelj
3557. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črnomelj
3558. Odlok o priznanjih Občine Črnomelj za dosežke na področju športa
3559. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3560. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3561. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3562. Odredba o spremembah Odredbe o delovnem času, poslovnem času in uradnih urah v občinski upravi Občine Črnomelj

Dobrna

3563. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2020
3564. Sklep o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna

Dobrova-Polhov Gradec

3565. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2020

Dol pri Ljubljani

3566. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – 2. rebalans proračuna

Dolenjske Toplice

3567. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 – rebalans II
3568. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice
3569. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GS-SA
3570. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice
3571. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Grosuplje

3572. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«
3573. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
3574. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
3575. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje - Sap
3576. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Grosuplje
3577. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora PO 9 A
3578. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠJ 31 Ak
3579. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠJ 399 A
3580. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ML 6 A

Horjul

3581. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2020

Idrija

3582. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju mesta Idrija
3583. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020
3584. Sklep o lokacijski preveritvi za nezahtevni objekt garaža, drvarnica v Črnem Vrhu

Ilirska Bistrica

3585. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
3586. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo članice Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe 2018–2022

Ivančna Gorica

3587. Sklep o določitvi upravljavcev pokopališč po naseljih v Občini Ivančna Gorica
3588. Sklep o opustitvi pokopališča v Valični vasi v Občini Ivančna Gorica
3589. Sklep o višini grobnine in cene za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališčih v Občini Ivančna Gorica

Jesenice

3590. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2020
3591. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice

Kamnik

3592. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2020

Kočevje

3593. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje

Koper

3594. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski«

Kozje

3595. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2020
3596. Ugotovitveni sklep

Kranj

3597. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020
3598. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021
3599. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Kranj za leto 2020
3600. Odredba o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce
3601. Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin

Kranjska Gora

3602. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2020
3603. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o redu na smučarskih tekaških progah v Občini Kranjska Gora
3604. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kranjska Gora
3605. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2020

Krško

3606. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2020

Lendava

3607. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2020
3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje
3609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava
3610. Sklep o cenah programov Vrtca Lendava
3611. Naknadne volitve v svet Krajevne skupnosti Čentiba

Litija

3613. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in dodatnih ugodnosti za starše

Ljubno

3614. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Ljubno
3615. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ljubno

Log-Dragomer

3616. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2020
3617. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2019
3618. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer za leto 2020
3619. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2020

Metlika

3620. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2020
3621. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2020

Mežica

3622. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica

Moravske Toplice

3623. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice
3624. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019
3625. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020
3626. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2020

Murska Sobota

3627. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki)

Nova Gorica

3628. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Osilnica

3629. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2020

Pivka

3630. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2020

Postojna

3631. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2020
3632. Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Postojna

Prebold

3633. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Prebold
3634. Pravilnik o sofinanciranju programov društev, organizacij in združenj v Občini Prebold
3635. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold

Rogatec

3636. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2020

Semič

3637. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2020

Sevnica

3638. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2020
3639. Sklep o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica za leto 2020
3640. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2020
3641. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2020
3642. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2020

Slovenj Gradec

3643. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2020
3644. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020
3645. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

3646. Statut Občine Slovenska Bistrica
3647. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
3648. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad objektov varovanih kot kulturna dediščina v Občini Slovenska Bistrica
3649. Pravilniki o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica
3650. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Slovenska Bistrica

Šmartno pri Litiji

3612. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2020
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti