Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3627. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki), stran 10483.

  
Na podlagi 123. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki) 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in pravna podlaga) 
(1) S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtno cono Murska območje Lendavska – sever v Murski Soboti (v nadaljnjem besedilu SD ZN), ki je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (Uradne objave, št. 9/90, Uradni list RS, št. 45/97, 77/98, 110/09, 76/11, 52/16, in 44/18) in začne postopek priprave SD ZN.
(2) Pravna podlaga za pripravo SD ZN, ki se šteje za OPPN, je ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/16, 67/16) (v nadaljevanju OPN) je osnovna namenska raba na obravnavanem območju opredeljena kot stavbno zemljišče. Po določbah 35. člena OPN spada območje predmetnih SD ZN v enoto urejanja SO 8/2. Podrobnejša namenska raba prostora je opredeljena kot CU – osrednja območja centralnih dejavnosti. 89. člen OPN določa, da za podenoto SO 8/2 velja Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa mesne industrije Pomurka) (Uradni list RS, št. 110/09, 76/11, 52/16).
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje sprememb in dopolnitev ZN obsega naslednje parcele: 189, 190, 193, 194, 216/3, 216/4, 216/5, 216/8, 216/9, 216/10, 216/11, 216/12, 216/13, 230/1, 236/4, 3157/4, 3157/5, vse k.o. Murska Sobota. Območje sprememb in dopolnitev se lahko v času postopka priprave SD ZN na podlagi smernic nosilcev urejanja tudi poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične in infrastrukturne ureditve.
(2) Z SD ZN se bodo spremenili prostorski izvedbeni pogoji tako, da se bo z novo ureditvijo zmanjšalo število večstanovanjskih stavb, in sicer iz predvidenih 11 na 8 stanovanjskih blokov. Posledično se bodo povečale razdalje med objekti, zmanjšal faktor pozidanosti območja, povečal obseg zelenih površin. Predvidene so manjše prilagoditve dovozov in dostopov do posameznih objektov.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev in oblika SD ZN) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.
(2) Načrtovalec SD ZN mora prostorski akt izdelati v skladu z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in delovnih telesih mestnega sveta v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave.
(3) Načrtovalec SD ZN mora sprejeti akt (tekstualni in grafični del) pripravljavcu predati v digitalni obliki ter štiri izvode v analogni obliki. Digitalna oblika mora biti v formatu dwg oziroma po dogovoru lahko tudi v drugem formatu, ki je združljiv s programsko opremo, ki jo uporablja pripravljavec.
4. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 123. členom ZUreP-2 se SD ZN pripravi in sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za pripravo in sprejetje OPPN.
5. člen 
(rok za pripravo SD ZN) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave SD ZN predviden okvirno v devetih mesecih po začetku postopka priprave. Pri morebitni izdelavi okoljskega poročila v postopku CPVO se rok podaljša.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– T – 2 d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 3, 9000 Murska Sobota,
– Telemach d.o.o., PE Murska Sobota, Lendavska ulica 29d, 9000 Murska Sobota,
– Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave SD ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se v postopek vključi v času javne razgrnitve in javne obravnave.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo SD ZN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
(2) Pripravo SD ZN v celoti financira Finimo d.o.o. Lendavska ulica 5A, 9000 Murska Sobota.
9. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0006/2019-5(740)
Murska Sobota, dne 10. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost