Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3524. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jezerščak (2019–2028), stran 10314.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jezerščak (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Jezerščak (2019–2028) št. 05-05/19 z dne 7. 10. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Jezerščak, ki meri 6 128,18 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v Občini Pivka oziroma v katastrskih občinah Kal, Radohova vas, Parje, Zagorje, Palčje in Trnje.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Jezerščak je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 89,1 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 10,0 % državnih gozdov ter 0,9 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3 331,12 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
3. lesna zaloga: 161,9 m3/ha, od tega 99,0 m3/ha iglavcev in 62,9 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 3,90 m3/ha, od tega 2,43 m3/ha iglavcev in 1,47 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jezerščak (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Jezerščak določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 411,84 ha,
– ekološke funkcije na površini 482,58 ha ter
– socialne funkcije na površini 301,04 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jezerščak (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Jezerščak za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 96 433 m3, od tega 76 292 m3 iglavcev in 20 141 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 258,04 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 38,94 ha;
4. zaščita s premazom na 14,52 ha;
5. zaščita s 500 m ograje in vzdrževanje 3 155 m ograj;
6. vzdrževanje 37,77 ha travinja in 43 vodnih virov;
7. 634 m3 naravnega razvoja biotopov;
8. vzdrževanje 34,27 km protipožarnih posek in 22,25 km protipožarnih stez;
9. 100 dni varstva pred žuželkami ter
10. 150 dni varstva pred požari.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jezerščak (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Jezerščak je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jezerščak (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezerščak (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Postojna, revirna pisarna Pivka, Snežniška 16, 6257 Pivka, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezerščak (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-355/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0009
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost