Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3533. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bele Vode (2019–2028), stran 10322.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bele Vode (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Bele Vode (2019–2028) št. 10-11/19 z dne 30. 9. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Bele Vode, ki meri 7 895,72 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Nazarje, v občini Šoštanj oziroma v katastrskih občinah Bele Vode, Šentvid pri Zavodnjah, Zavodnje, Topolšica, Ravne, Florjan pri Šoštanju in Skorno pri Šoštanju.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Bele Vode je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 91 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter 9 % državnih gozdov;
2. površina: 5 596,86 ha, od katere je 5 310,71 ha večnamenskih, 98,30 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, in 187,85 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 371,4 m3/ha, od tega 278,8 m3/ha iglavcev in 92,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,16 m3/ha, od tega 5,86 m3/ha iglavcev in 2,30 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bele Vode (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Nazarje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Bele Vode določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4 912,87 ha,
– ekološke funkcije na površini 1 997,8 ha ter
– socialne funkcije na površini 627,88 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bele Vode (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Bele Vode za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 410 620 m3, od tega 328 188 m3 iglavcev in 82 432 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 425,86 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 34,51 ha;
4. 323,49 dni varstva pred žuželkami;
5. zaščita s 40 075 količki ali tulci in 900 m ograje;
6. vzdrževanje 1,15 ha travinj;
7. 6,11 dni sadnje plodonosnega drevja ter
8. ohranjanje oziroma nega 4,56 ha biotopov.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bele Vode (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Bele Vode je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bele Vode (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bele Vode (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Šoštanj, Metleče 7, 3325 Šoštanj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bele Vode (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-361/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0019
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost