Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3522. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dol-Moravče (2019–2028), stran 10313.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dol-Moravče (2019–2028) 
1. člen 
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče (2019–2028) št. 04-15/19 z dne 5. 9. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Dol-Moravče, ki meri 9 762,80 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Dol pri Ljubljani, Domžale in Moravče oziroma v katastrskih občinah Beričevo, Dol, Podgora, Kleče, Križevska vas, Vinje, Petelinje, Dolsko, Senožeti, Laze, Trojica, Krašce, Negastrn, Limbarska gora, Zgornje Koseze, Peče, Drtija, Velika vas, Moravče in Vrhpolje.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Dol-Moravče je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,9 % državnih gozdov ter 0,3 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4 808,59 ha, od katere je 4 406,55 ha večnamenskih in 402,04 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 294,6 m3/ha, od tega 96,2 m3/ha iglavcev in 198,0 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,03 m3/ha, od tega 2,42 m3/ha iglavcev in 5,61 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dol-Moravče (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Dol-Moravče določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 613 ha,
– ekološke funkcije na površini 2 156 ha ter
– socialne funkcije na površini 699 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dol-Moravče (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Dol-Moravče za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 384 168 m3, od tega 121 414 m3 iglavcev in 262 754 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 254,16 ha, ter
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 91,88 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dol-Moravče (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Dol-Moravče v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dol- Moravče (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dol-Moravče (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Domžale, Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dol-Moravče (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-353/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0007
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano

AAA Zlata odličnost