Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3520. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sovodenj (2019–2028), stran 10311.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sovodenj (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Sovodenj (2019–2028) št. 03-17/19 z dne 15. 10. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Sovodenj, ki meri 8 010,07 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kranj, v občinah Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri, oziroma v katastrskih občinah Gorenja Ravan, Hotavlje, Leskovica, Podjelovo Brdo, Laniše, Javorjev dol, Stara Oselica, Trebija, Leskovica, Zali Log in Koprivnik.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Sovodenj je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,6 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,2 % državnih gozdov ter 1,2 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5 485,11 ha, od katere je 4 990,72 ha večnamenskih, 57,20 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, in 437,19 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 323,2 m3/ha, od tega 163,4 m3/ha iglavcev in 159,8 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,68 m3/ha, od tega 3,51 m3/ha iglavcev in 3,17 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sovodenj (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kranj, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Sovodenj določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 966,25 ha,
– ekološke funkcije na površini 1 126,77 ha ter
– socialne funkcije na površini 681,86 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sovodenj (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Sovodenj za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 340 420 m3, od tega 186 940 m3 iglavcev in 153 480 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 444,49 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 85,08 ha;
4. zaščita vršičkov s premazom na dejanski površini 12,38 ha;
5. zaščita s 600 količki ali tulci ter
6. vzdrževanje 1 ha travinja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sovodenj (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Sovodenj je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sovodenj (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sovodenj (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Poljane, Poljane nad Škofjo Loko 41, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sovodenj (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-351/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0005
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost