Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3536. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lešje (2019–2028), stran 10324.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lešje (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Lešje (2019–2028) št. 12-30/19 z dne 27. 9. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Lešje, ki meri 9 259,69 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Majšperk in Žetale, oziroma v katastrskih občinah Sestrže, Podlože, Lešje, Ptujska gora, Doklece, Stogovci, Skrblje, Bolečka vas, Sitež, Sveča, Stoperce, Kupčinji Vrh, Nadole, Čermožiše in Žetale.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Lešje je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 80,3 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter 19,7 % državnih gozdov;
2. površina: 5 028,82 ha, od katere je 4 839,55 ha večnamenskih, 117,78 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, in 71,49 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 349,0 m3/ha, od tega 38,4 m3/ha iglavcev in 310,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,37 m3/ha, od tega 0,77 m3/ha iglavcev in 6,60 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lešje (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Lešje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4 949,64 ha,
– ekološke funkcije na površini 2 692,30 ha ter
– socialne funkcije na površini 79,18 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lešje (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Lešje za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 346 231 m3, od tega 40 107 m3 iglavcev in 306 124 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 600,23 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 147,29 ha ter
4. zaščita z 22 480 količki ali tulci.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lešje (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Lešje je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lešje (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lešje (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Haloze, Zoisova 5, 2250 Ptuj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lešje (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-367/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0022
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost