Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3523. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rovte (2019–2028), stran 10314.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rovte (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Rovte (2019–2028) št. 04-65/19 z dne 5. 9. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Rovte, ki meri 7 273,79 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v Občini Logatec oziroma v katastrskih občinah Vrh, Rovte, Petkovec, Žibrše, Medvedje Brdo, Blekova vas in Log.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Rovte je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,9 % državnih gozdov ter 0,2 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4 345,22 ha, od katere je 4 337,55 ha večnamenskih in 7,67 ha gozdov s posebnim namenom v katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 277,0 m3/ha, od tega 170,9 m3/ha iglavcev in 106,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,74 m3/ha, od tega 4,70 m3/ha iglavcev in 3,04 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rovte (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Rovte določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2 078,93 ha,
– ekološke funkcije na površini 827,64 ha ter
– socialne funkcije na površini 137,95 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rovte (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Rovte za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 271 564 m3, od tega 175 258 m3 iglavcev in 96 306 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 414,96 ha ter
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 81,47 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rovte (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Rovte v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rovte (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rovte (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Logatec, Tržaška cesta 19a, 1370 Logatec, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rovte (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-354/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0008
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti