Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3592. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2020, stran 10414.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 9. seji dne 18. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2020
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
25.258.263
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
23.163.133
70 
DAVČNI PRIHODKI
20.170.776
700 Davki na dohodek in dobiček
17.075.776
703 Davki na premoženje
2.640.000
704 Domači davki na blago in storitve
455.000
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
2.992.357
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.816.444
711 Takse in pristojbine
22.000
712 Globe in druge denarne kazni
110.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
85.000
714 Drugi nedavčni prihodki
958.913
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
525.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
22.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
503.000
73 
PREJETE DONACIJE
300
730 Prejete donacije iz domačih virov
300
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.423.250
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.016.942
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 
406.308
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
146.580
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
146.580
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
25.872.608
40 
TEKOČI ODHODKI
7.852.432
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.893.983
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
301.270
402 Izdatki za blago in storitve
4.158.179
403 Plačila domačih obresti
13.000
409 Rezerve
1.486.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
11.805.497
410 Subvencije
161.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.268.731
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.074.716
413 Drugi tekoči domači transferi
4.300.550
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.526.479
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.526.479
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
688.200
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
423.950
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
264.250
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–614.345
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
40.000
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
40.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
40.000
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–40.000
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
254.385
50 
ZADOLŽEVANJE
254.385
500 Domače zadolževanje
254.385
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
387.040
55 
ODPLAČILA DOLGA
387.040
550 Odplačila domačega dolga
387.040
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–787.000
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–132.655
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
787.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kamnik.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse, ki se prenesejo Gasilski zvezi Kamnik oziroma prostovoljnim gasilskim društvom za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme;
2. prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, CČN), ki se namenijo za infrastrukturo na področju vodooskrbe ter čiščenja in odvajanja odpadnih voda;
3. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se nameni za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
4. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti;
5. koncesijska dajatev za vodooskrbo in odvajanje odpadnih in padavinskih voda, ki se namenita za vzdrževanje vodovodne in kanalizacijske infrastrukture;
6. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in nadomestilo za upravljanje državnih gozdov, ki se namenita za vzdrževanje gozdnih cest.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med posameznimi postavkami odloča župan na predlog vodje notranje organizacijske enote. O prerazporeditvah pravic porabe med različnimi finančnimi načrti odloča župan na predlog vodje notranje organizacijske enote, kjer je potrebno sredstva povečati, ob soglasju vodje notranje organizacijske enote, kjer se sredstva znižujejo. Župan lahko na predlog za finance pristojnega organa občine v okviru posamezne proračunske postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni proračunske porabe.
Pravice porabe na posamezni proračunski postavki se s prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40 % oziroma do 100.000 € v posameznem primeru. Na proračunsko postavko 4503 – zimska akcija na l.c. in n.c. se sredstva lahko prerazporedijo brez omejitev.
Župan o izvedenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2020 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2020.
V finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami oziroma med posameznimi nameni znotraj proračunske postavke predsednik krajevne skupnosti.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko obveznosti prevzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja občinskega sveta.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
7. člen 
(potrjevanje investicijske dokumentacije) 
Župan lahko potrjuje investicijsko dokumentacijo do višine 450.000 € brez DDV.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 40 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Župan lahko uskladi naziv projekta zaradi prijave na razpise za sofinanciranje projekta iz državnih oziroma evropskih sredstev.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih financah,
– rezervni sklad za stanovanjsko področje, oblikovan na podlagi Stanovanjskega zakona,
– sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta (Uradni list RS, št. 122/07),
– sklad za pokriti bazen, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen (Uradni list RS, št. 15/14),
– sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik (Uradni list RS, št. 15/14),
– sklad za športne objekte v Občini Kamnik, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 44/19).
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 250.000 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 20.000 € brez DDV župan. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer odloča na predlog župana občinski svet.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2020 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2020.
10. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
Višina splošne proračunske rezervacije v letu 2020 znaša 100.000 €. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2020 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2020.
11. člen 
(poslovanje krajevnih skupnosti) 
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle, ki so skladni in v okviru razpoložljivih sredstev v letnem finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Za pravne posle odtujitve in pridobitve nepremičnega premoženja morajo pridobiti predhodno soglasje župana.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM OBČINE 
12. člen 
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000 €, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000 €. Župan sprejme tudi načrt ravnanja s premičnim premoženjem.
V primeru spremenjenih prostorskih in drugih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja Občine Kamnik, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem občine ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Občina Kamnik sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnih načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, pri čemer skupna vrednost takih pravnih poslov, glede na vrsto ravnanja in vrsto nepremičnega premoženja, ne sme presegati 20 % vrednosti razpoložljivih sredstev iz zgoraj navedenih načrtov ravnanja.
Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500 €, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek. Župan z odpisom dolgov seznani občinski svet.
13. člen 
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna pogodba. Obveznosti do mejnih vrednosti se v skladu z internim aktom lahko prevzemajo z naročilnico.
Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS, objaviti javni razpis v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v breme finančnega načrta krajevne skupnosti prevzema obveznosti do vrednosti 10.000 € za blago in storitve oziroma do 20.000 € za gradnje (vrednosti so brez DDV-ja) z naročilnico, nad tem zneskom pa s predhodnim soglasjem župana v okviru svojega finančnega načrta s pogodbo.
14. člen 
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
15. člen 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 254.385 € (povratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin).
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2020 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
Št. 410-0023/2019
Kamnik, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost