Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3636. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2020, stran 10498.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 85. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je župan Občine Rogatec dne 17. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2020 
1.SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Rogatec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV 
Znesek 
v evrih
Skupina/podskupina kontov
Proračun 
januar 2020– marec 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
575.267,90
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
544.626,35
70
DAVČNI PRIHODKI
500.388,18
700 Davki na dohodek in dobiček
485.914,00
703 Davki na premoženje
6.312,22
704 Domači davki na blago in storitve
8.161,96
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
44.238,17
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
34.874,98
711 Takse in pristojbine
467,10
712 Denarne kazni
529,46
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
3.189,96
714 Drugi nedavčni prihodki
5.176,67
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
30.641,55
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
30.641,55
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
614.163,61
40
TEKOČI ODHODKI
184.294,79
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
69.759,06
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
12.109,05
402 Izdatki za blago in storitve
91.652,70
403 Plačila domačih obresti
773,98
409 Rezerve
10.000,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
411.844,19
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
182.690,54
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
6.790,00
413 Drugi tekoči domači transferi
222.363,65
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.280,18
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.280,18
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
15.744,45
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
15.744,45
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–38.895,71
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
31.771,72
55
ODPLAČILA DOLGA 
31.771,72
550 Odplačila domačega dolga
31.771,72
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–70,667,43
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–31.771,72
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
38.895,71
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 
134.855,46
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Prav tako se lahko občina v obdobju začasnega financiranja likvidnostno zadolži.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 410-0005/2019
Rogatec, dne 17. decembra 2019
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti