Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3649. Pravilniki o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica, stran 10528.

  
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep Vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 12. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 29/16) se v osmi vrstici v 2. členu pred kratico »SR« doda nova kratica »OR,« in pred besedo »svetovni« se doda beseda »Olimpijski,«.
2. člen 
V 5. členu se črta zadnja alineja.
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(1) Izvajalci LPŠ imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno leto (od datuma objave javnega razpisa);
2. imajo za prijavljene dejavnosti:
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programa;
– izvajajo športne panoge, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen;
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje dela v športu.
(2) Športna zveza in športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.«.
4. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku črta besedna zveza »in Zavoda za šport Slovenska Bistrica«. Za besedno zvezo »Občinske športne zveze« se doda pika.
5. člen 
16. člen se spremeni, tako da se glasi:
»16. člen 
(1) Po preteku razpisnega roka strokovna komisija odpre prispele vloge v roku in na način, ki je predviden v JR in ugotovi njihovo popolnost.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni kuverti, po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
(3) Odpiranje vlog ni javno.
(4) Vlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolno vlogo, lahko le-to dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega poziva k dopolnitvi.
(5) Prepozne in formalno nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ni pravočasno dopolnil, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.«.
6. člen 
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
7. člen 
18. člen se spremeni, tako da se glasi:
»18. člen 
(1) Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja.
(2) Zoper odločbo je v roku 15 dni po prejemu možno vložiti ugovor, o katerem odloča župan. Predmet ugovora ne more biti primernost meril, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
(3) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
(4) Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka objavijo na spletni strani občine.«.
8. člen 
V 20. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Višina začasnega financiranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
9. člen 
Ta pravilnik in na tej podlagi dopolnjena Merila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-29/2019-0203-12
Slovenska Bistrica, dne 12. decembra 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar 

AAA Zlata odličnost