Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3540. Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznama pravnih oseb – neplačnikov, stran 10327.

  
Na podlagi šestega odstavka 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznama pravnih oseb – neplačnikov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa roke in način izmenjave podatkov med Generalnim finančnim uradom, Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) ter Centralno klirinško depotno družbo, d. d. (v nadaljnjem besedilu: KDD) zaradi določitve dejanskih lastnikov pravnih oseb – neplačnikov v skladu s petim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19).
2. člen 
(obveznost Generalnega finančnega urada) 
Generalni finančni urad v treh delovnih dneh po izteku 25. dneva v mesecu pošlje seznam pravnih oseb – neplačnikov AJPES-u. Seznam neplačnikov vsebuje podatke o matični in davčni številki pravnih oseb – neplačnikov.
3. člen 
(obveznost AJPES-a in KDD) 
(1) AJPES seznam pravnih oseb – neplačnikov v treh delovnih dneh po prejemu dopolni s podatki o fizičnih osebah, ki so 25. dan v mesecu dejanski lastniki pravnih oseb s tega seznama.
(2) KDD brezplačno pošlje AJPES-u podatke iz delniških knjig, ki se vodijo v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, najpozneje prvi delovni dan po 25. dnevu v mesecu.
(3) AJPES ugotovi dejanske lastnike pravnih oseb – neplačnikov na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka. Seznam pravnih oseb – neplačnikov dopolni s podatki o imenu in priimku ter datumu rojstva fizičnih oseb, ki so dejanski lastniki teh pravnih oseb, če imajo v Poslovnem registru Slovenije oziroma Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisano enotno matično številko občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO). Če EMŠO v Poslovnem registru Slovenije oziroma Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ni vpisan, AJPES seznam pravnih oseb – neplačnikov dopolni s podatki o imenu in priimku ter davčni številki dejanskih lastnikov. AJPES dopolnjen seznam pravnih oseb – neplačnikov vrne Generalnemu finančnemu uradu najpozneje do konca tretjega delovnega dne po prejemu seznama neplačnikov. Ne glede na prejšnji stavek podatke o EMŠO ali davčni številki dejanskih lastnikov pravnih oseb AJPES zagotovi le, če je podatek vpisan v Poslovni register Slovenije oziroma Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
4. člen 
(način pošiljanja podatkov) 
(1) Generalni finančni urad in AJPES si podatke izmenjata elektronsko na zaščiten način v šifrirani obliki.
(2) KDD pošlje AJPES podatke iz delniških knjig na zaščiten način v šifrirani obliki.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb – neplačnikov (Uradni list RS, št. 29/13).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-355/2019
Ljubljana, dne 16. decembra 2019
EVA 2019-1611-0069
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost