Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3548. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini, stran 10356.

  
Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in na podlagi drugega odstavka 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je župan Občine Ajdovščina dne 19. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja zaselka Strane na Planini (Uradni list RS, št. 80/09, v nadaljevanju: OPPN Planina – Strane).
Opredeli se ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN Planina – Strane, način pridobitve strokovnih rešitev in seznam potrebnih strokovnih podlag, postopek in roki za njegovo pripravo in za pripravo njegovih posameznih faz ter navedejo nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter obveznosti v zvezi z njegovim financiranjem.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo) 
Pravni podlagi za pripravo OPPN Planina – Strane sta Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2).
OPPN Planina Strane je bil sprejet na podlagi pobude zasebnega investitorja Planina Progres d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina. Predvidena je bila izgradnja večstanovanjskih objektov v 6 sklopih z 52 stanovanji, vendar investitor s projektom zaradi krize v gradbeništvu ni nadaljeval.
Občina Ajdovščina je z nakupom uspela pridobiti nezazidana stavbna zemljišča, na katerih načrtuje izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Načrtovana rešitev iz OPPN Planina Strane ne ustreza nameravani investiciji občine, zato je pristopila k spremembam in dopolnitvam OPPN Planina Strane.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Obravnavano območje obsega parcele št. 1220/5, 1220/6, 1220/10, 1220/11, 1220/15, 1220/16, 1220/29 in 1220/67, vse k.o. Planina, in meri 1,95 ha.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
Strokovna podlaga za izdelavo OPPN Planina – Strane je dispozicija pozidave Planina – Strane, ki jo je izdelal Kreadom d.o.o. Nova Gorica, štev. projekta 17/2019, avgust 2019.
Vse ostale strokovne podlage so že vsebovane v elaboratu OPPN Zaselek – Strane na Planini pri Ajdovščini
5. člen 
(postopek in roki za pripravo posameznih faz) 
Priprava OPPN Planina – Strane vsebuje naslednje faze in roke:
1.
sklep o začetku postopka
2.
pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
30 dni
3.
priprava osnutka 
30 dni po objavi tega sklepa
4.
smernice nosilcev urejanja prostora
30 dni po pripravi osnutka
5.
priprava dopolnjenega osnutka 
30 dni po prejemu smernic
6.
okoljsko poročilo (v kolikor je potrebno)*
30 dni po pridobitvi odločbe MOP
7.
javna razgrnitev (7 dni po javnem naznanilu) in javna obravnava
30 dni
8.
proučitev pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave
7 dni po zaključku javne razgrnitve
9.
potrditev stališč in seznanitev javnosti
10 dni po pripravi stališč do pripomb
10.
priprava predloga 
15 dni po potrditvi stališč do pripomb
11.
mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni po pripravi predloga
12.
izdelava usklajenega dopolnjenega predloga 
7 dni po prejemu mnenj
13.
potrdilo MOP o sprejemljivosti CPVO (v kolikor je potrebno)*
15 dni po prejemu predloga OPPN Planina – Strane in okoljskega poročila
14.
sprejem in objava odloka o OPPN Planina – Strane
30 dni
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN Planina – Strane podati smernice in k predlogu OPPN Planina – Strane mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica
4. Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., Goriška cesta 23 b, Ajdovščina (vodovod, kanalizacija, komunalni odpadki)
5. Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina (občinske ceste)
6. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
7. Telekom Slovenije d.d., PE Nova Gorica, Cesta 25. junija 1 p, 5000 Nova Gorica
8. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN Planina – Strane.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se seznani z objavo izhodišč in predloga sklepa o pripravi OPPN Planina – Strane na spletni strani občine. V sklopu javne objave bo izvedena tudi javna obravnava.
V postopku priprave OPPN Planina – Strane se javnost z načrtovanimi rešitvami seznani v fazi dopolnjenega osnutka OPPN Planina – Strane, ko se, skladno z določili 112. člena ZUreP-2, izvedeta javna razgrnitev in javna obravnava. V času javne razgrnitve, ki trajala najmanj 30 dni, javnost lahko poda pripombe in predloge na načrtovano rešitev.
Predlog odloka o OPPN Planina – Strane bo obravnavan na sejah občinskega sveta Občine Ajdovščina.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN Planina – Strane) 
Pripravo strokovnih podlag in OPPN Planina – Strane financira Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-005/2019
Ajdovščina, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost