Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3516. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kobarid (2019–2028), stran 10308.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kobarid (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kobarid (2019–2028) št. 01-03/19 z dne 17. 10. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Kobarid, ki meri 19 778,18 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Kobarid in Tolmin oziroma v katastrskih občinah Breginj, Robidišče, Logje, Sedlo, Borjana, Kred, Staro selo, Sužid, Svino, Kobarid, Trnovo, Drežnica, Vrsno, Smast, Ladra, Idrsko, Livek in Kamno.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Kobarid je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 88,18 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 7,11 % državnih gozdov ter 4,71 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 12 742,58 ha, od katere je 10 065,85 ha večnamenskih, 408,42 ha gozda s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, in 2 268,31 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 220,6 m3/ha, od tega 17,7 m3/ha iglavcev in 202,8 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,11 m3/ha, od tega 0,68 m3/ha iglavcev in 5,42 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kobarid (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Kobarid določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1 091,01 ha,
– ekološke funkcije na površini 5 634,40 ha ter
– socialne funkcije na površini 898,04 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kobarid (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Kobarid za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 460 099 m3, od tega 33 009 m3 iglavcev in 427 090 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 141,54 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 9,41 ha ter
4. vzdrževanje 10,51 ha travinja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kobarid (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Kobarid je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kobarid (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, v revirni pisarni Zavoda za gozdove Slovenije, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-346/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0001
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano

AAA Zlata odličnost