Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3527. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Koče (2019–2028), stran 10317.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Koče (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Koče (2019–2028) št. 06-52/19 z dne 30. 8. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Koče, ki meri 3 440,09 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občini Kočevje oziroma v katastrskih občinah Koče, Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Črni Potok.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Koče je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 4,2 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 88,3 % državnih gozdov ter 7,5 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3 052,74 ha, od katere je 3 021,09 ha večnamenskih ter 31,65 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 300,4 m3/ha, od tega 129,9 m3/ha iglavcev in 170,5 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,25 m3/ha, od tega 3,91 m3/ha iglavcev in 4,34 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Koče (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Koče določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2 693,62 ha,
– ekološke funkcije na površini 174,04 ha ter
– socialne funkcije na površini 31,65 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Koče (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Koče za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 212 000 m3, od tega 115 000 m3 iglavcev in 97 000 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 474,58 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na površini 43,40 ha ter
4. 160 dni varstva pred žuželkami.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Koče (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Koče je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Koče (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Koče (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kočevska Reka, Kočevska Reka 40, 1338 Kočevska Reka, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Koče (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-357/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0012
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost