Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3537. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kapla (2019–2028), stran 10325.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kapla (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kapla (2019–2028) št. 12-15/19 z dne 27. 9. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Kapla, ki meri 3 728,18 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občini Podvelka oziroma v katastrskih občinah Spodnja Kapla, Zgornji Vurmat in Ožbalt.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Kapla je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 81,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter 18,1 % državnih gozdov;
2. površina: 2 820,86 ha, od katere je 2 403,62 ha večnamenskih, 263,44 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, in 153,80 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 349,9 m3/ha, od tega 227,1 m3/ha iglavcev in 122,8 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,25 m3/ha, od tega 4,77 m3/ha iglavcev in 2,48 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kapla (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Kapla določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2 820,86 ha,
– ekološke funkcije na površini 2 110,68 ha ter
– socialne funkcije na površini 251,24 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kapla (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Kapla za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 167 753 m3, od tega 117 371 m3 iglavcev in 50 382 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 337,85 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 38,74 ha;
4. nega prebiralnega gozda na dejanski površini 239,98 ha;
5. zaščita s premazom na dejanski površini 33,22 ha;
6. zaščita s 56 540 tulci ter
7. vzdrževanje 16,25 ha travinja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kapla (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Kapla je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kapla (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kapla (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Podvelka, Podvelka 1, 2363 Podvelka, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kapla (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-368/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0023
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost