Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3612. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2020, stran 10459.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 90. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je župan Občine Šmartno pri Litiji dne 18. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19 in 45/19; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Konto
Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020
Začasno financiranje jan–mar 2020 
(v EUR)
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.110.885
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.109.785
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
998.175
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
965.591
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
8.520
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
24.064
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
111.610
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
104.860
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
700
712 DENARNE KAZNI 
50
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
0
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
6.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.100
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.100
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) 
0
787 PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
892.850
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
377.500
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
84.979
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
13.880
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
264.834
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
9.407
409 REZERVE
4.400
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
508.232
410 SUBVENCIJE
1.500
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
378.150
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
800
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
127.781
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.118
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.118
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
5.000
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
0
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
5.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
218.034
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
100
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
100
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
100
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 
IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
100
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
94.802
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
94.802
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
94.802
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
123.332
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–94.802
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–218.034
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
187.061
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 332.016,22 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 400-006/2018
Šmartno pri Litiji, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko

AAA Zlata odličnost