Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3531. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjanž (2019–2028), stran 10320.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjanž (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Šentjanž (2019–2028) št. 08-10/19 z dne 7. 11. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Šentjanž, ki meri 8 537,11 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah Sevnica in Šentrupert oziroma v katastrskih občinah Boštanj, Kompolje, Goveji Dol, Cerovec, Šentjanž, Podboršt, Kal, Cirnik, Pijavice, Vrh in Tržišče.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Šentjanž je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,3 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3,5 % državnih gozdov ter 0,2 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5 075,88 ha, od katere je 5 038,19 ha večnamenskih in 37,69 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 286,3 m3/ha, od tega 73,9 m3/ha iglavcev in 212,5 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,30 m3/ha, od tega 1,58 m3/ha iglavcev in 4,72 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjanž (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Brežice, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Šentjanž določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4 106,44 ha,
– ekološke funkcije na površini 343,45 ha ter
– socialne funkcije na površini 335,28 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjanž (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Šentjanž za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 302 675 m3, od tega 78 470 m3 iglavcev in 224 205 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 449,71 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 14,70 ha;
4. zaščita s 6 300 količki ali tulci;
5. odstranjevanje 1 000 količkov in 400 m ograje;
6. vzdrževanje 0,5 ha grmišč in 0,16 ha travinja;
7. 3 dni vzdrževanja vodnih površin;
8. 45 dni varstva pred boleznimi ter
9. 200 dni varstva pred žuželkami.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjanž (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Šentjanž je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjanž (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjanž (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjanž (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-363/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0017
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti