Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3539. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (2019–2028), stran 10327.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Istra (2019–2028) št. 14-09/19 z dne 25. 10. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Istra, ki meri 34 250,73 ha, se nahaja v Kraškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Koper, Izola, Ankaran in Piran.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Istra je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 71,20 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 26,04 % državnih gozdov ter 2,75 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 14 719,58 ha, od katere je 13 913,90 ha večnamenskih, 50,22 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, in 755,46 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 112,7 m3/ha, od tega 33,6 m3/ha iglavcev in 79,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 4,02 m3/ha, od tega 1,07 m3/ha iglavcev in 2,95 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Kraškega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Istra določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 450,22 ha,
– ekološke funkcije na površini 7 179,38 ha ter
– socialne funkcije na površini 1 229,72 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Istra za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 328 531 m3, od tega 113 649 m3 iglavcev in 214 882 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 434,03 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 160,06 ha;
4. vzdrževanje 149,42 km protipožarnih objektov;
5. 9 dni varstva pred požari;
6. zaščita s 1 660 količki ali tulci;
7. vzdrževanje 5,36 ha travinja;
8. 13,75 dni vzdrževanja vodnih površin ter
9. naravni razvoj biotopa na 52,2 ha površin.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Istra je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Istra (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kozina, Staničev trg 19, 6000 Koper, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Istra (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-369/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0025
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost