Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3546. Navodilo za izvajanje AMC1 in AMC2 k točki c) ORO.AOC.110 – odobritev najemne pogodbe s posadko pri operatorju iz tretje države, stran 10354.

  
Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje točke c) ORO.AOC.110 Poddela AOC Dela ORO Priloge III Uredbe (EU) 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2019/1387 z dne 1. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 v zvezi z zahtevami za izračunavanje pristajalne zmogljivosti letal in standardi za ocenjevanje stanja na površini vzletno-pristajalne steze, posodobitvijo določene varnostne opreme na zrakoplovih in zahtev ter operacijami brez odobritve za operacije povečanega doleta, izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednje
N A V O D I L O 
za izvajanje AMC1 in AMC2 k točki c) ORO.AOC.110 – odobritev najemne pogodbe s posadko pri operatorju iz tretje države 
1. člen 
(vsebina) 
(1) To navodilo določa način izkazovanja skladnosti z AMC1 in AMC2, ki ju je sprejel Izvršni direktor Evropske agencije za varnost v letalstvu s sklepom št. 2019/019/R z dne 16. septembra 20191, k točki c) ORO.AOC.110Poddela AOC Dela ORO Priloge III Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2019/1387 z dne 1. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 v zvezi z zahtevami za izračunavanje pristajalne zmogljivosti letal in standardi za ocenjevanje stanja na površini vzletno-pristajalne steze, posodobitvijo določene varnostne opreme na zrakoplovih in zahtev ter operacijami brez odobritve za operacije povečanega doleta (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 965/2012), v primeru najema zrakoplova s posadko (angl: wet lease – in) od operaterja iz tretje države.
(2) To navodilo se nanaša na operaterje, ki imajo spričevalo letalskega prevoznika, ki ga je izdala Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) in ki nameravajo najeti zrakoplov s posadko pri operaterju iz tretje države.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo enak pomen, kot izrazi uporabljeni v:
– Zakonu o letalstvu,
– Uredbi (EU) 2018/1139 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 in
– Uredbi Komisije (EU) št. 965/2012.
3. člen 
(vsebina) 
(1) Operater lahko najame zrakoplov s posadko, registriranega v tretji državi, pod pogoji, določenimi v Uredbi Komisije (EU) št. 965/2012, Uredbi (ES) št. 1008/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (V nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1008/2008), sklepu Izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost v letalstvu št. 2019/019/R z dne 16. septembra 2019 in na način, kot je določen v tem navodilu, če v priročniku o sistemu upravljanja, ki je sprejemljiv za agencijo, agenciji dokaže sistem in izvedbo notranjega nadzora nad vzdrževanjem sistema upravljanja operatorja iz tretje države, ki zrakoplov daje v najem, in sicer na naslednjih področjih Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012:
(a) Priloge IV (Dela-CAT);
(b) Dela-ORO:
(1) zahtev ORO.GEN.110 in oddelka 2, poddela GEN;
(2) ORO.MLR, razen ORO.MLR.105;
(3) ORO.FC;
(4) ORO.CC, razen ORO.CC.200 in ORO.CC.210(a);
(5) ORO.TC;
(6) ORO.FTL, vključno z nezavezujočimi se CS-FTL; in
(7) ORO.SEC;
(c) priloge V (Del-SPA), če je ustrezno;
(d) za vzdrževanje stalne plovnosti operatorja iz tretje države, operater preko sistema notranje presoje skladnosti preverja ekvivalentnost standardov iz Dela-M Poddela-B, Poddela-C in Poddela-G, razen M.A.707 in M.A.710 Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014);
(e) za organizacijo, ki izvaja vzdrževanje zrakoplovov, ki jih uporablja operater, le – ta izvaja notranjo presojo skladnosti sistema operaterja iz tretje države glede na del-145 Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014;
(f) plovnostne zahteve s povratno veljavo v skladu z delom 26; in
(g) operater agenciji dostavi opis shem omejitev časa letenja, operativne postopke in oceno varnosti, ki izkazuje skladnost z varnostnimi cilji iz točke b) 1-6.
(2) Operater v zvezi s prejšnjim odstavkom opiše operativne postopke v priročniku iz prvega odstavka tega člena, in sicer navede:
a) pogoje (13. člen Uredbe (ES) št. 1008/2008) in obrazloži okoliščine za najem zrakoplovov,
b) registrske oznake zrakoplovov v najemu in
c) obseg pregleda notranjega sistema upravljanja pri operatorju iz tretje države.
(3) Operater v zvezi z izvedbo notranjega nadzora nad vzdrževanjem sistema upravljanja operatorja iz tretje države predloži agenciji kontrolne liste, označi ugotovljene razlike z zahtevami, navedenimi v prvem odstavku tega člena, jih klasificira kot neskladja in odpravi v sistemu lastnega notranjega sistema skladnosti ter s tem odpravi razlike pri delovanju operaterja, s čimer dokaže vzdrževanje ekvivalentnega standarda, za izvedbo najema.
4. člen 
(spremembe) 
(1) Operater mora agencijo obvestiti o naslednjih spremembah, ki jih v svoj sistem namerava uvesti operater tretje države, s katerim sklene najemno pogodbo:
a) sprememba imena operaterja tretje države,
b) sprememba pravne subjektivitete operaterja tretje države,
c) sprememba glavnega kraja poslovanja operaterja tretje države,
d) sprememba obsega dejavnosti operaterja tretje države,
e) sprememba kraja/lokacije izvajanja dejavnosti operaterja tretje države,
f) sprememba nominiranih oseb operaterja tretje države,
g) sprememba objektov in naprav operaterja tretje države,
h) sprememba v shemah časa letenja in
i) spremembe v sistemu upravljanja operatorja tretje države.
(2) O spremembah iz prejšnjega odstavka mora operater agencijo obvestiti 30 dni pred nameravano uvedbo spremembe s strani operaterja tretje države, s katerim sklene najemno pogodbo.
(3) Za vse ostale spremembe, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena in ki nastanejo pri operaterju tretje države, s katerim operater sklene najemno pogodbo, operater agencijo o njih obvesti pred pričetkom uvedbe spremembe.
(4) Operater mora poleg obvestila o spremembah narediti in agenciji predložiti oceno tveganja le – teh skupaj z ublažitvenimi ukrepi z namenom dokazovanja enakovredne stopnje varnosti tudi po uvedbi spremembe.
(5) Operater v priročniku iz prvega odstavka prejšnjega člena opiše postopek upravljanja s spremembami, ki jih v svoj sistem namerava uvesti operater tretje države, s katerim letalski prevoznik sklene najemno pogodbo.
5. člen 
(začetek veljave) 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. decembra 2019
Rok Marolt
direktor 
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije 
1 Executive Director Decision2019/019/Rof16September2019amendingthe Guidance Material to Regulation (EU) No 965/2012andthe Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex I (Definitions for terms used in Annexes II to VIII), Annex II (Part-ARO), Annex III (Part-ORO), Annex IV(Part-CAT), Annex V (Part-SPA), Annex VI (Part-NCC), Annex VII (Part-NCO), and Annex VIII (Part-SPO)to Commission Regulation (EU) No 965/2012, objavljena na spletni strani Evropske agencije za varnost v letalstvu https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/ED %20Decision %202019-019-R.pdf

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti